Αποτεφρωτήρια: Η ξαφνική «ανάγκη» που δε ζήτησε κανείς

2
257

Στον Χρι­στια­νι­σμό η καύ­ση των νεκρών απο­τε­λεί δήλω­ση ενά­ντια στην πίστη και στα περί Ανά­στα­σης των νεκρών.

Το Ισλάμ θεω­ρεί ότι το σώμα ενός νεκρού πρέ­πει να δέχε­ται την ίδια περι­ποί­η­ση με αυτήν που ανα­λο­γεί στο σώμα ενός ζωντα­νού.

Στον Εβραϊ­σμό πιστεύ­ουν ότι το σώμα είναι ιδιο­κτη­σία του Θεού ενώ η καύ­ση του νεκρού δεν επι­τρέ­πει την ομα­λή απο­χώ­ρη­ση της ψυχής από το σώμα. Επί­σης ανέ­κα­θεν εθε­ω­ρεί­το πρα­κτι­κή των παγα­νι­στών και άρα ανε­πί­τρε­πτη.

Κι επει­δή οι Πεφω­τι­σμέ­νοι τοκο­γλύφοι, ως νέοι Θεοί …έχουν σκο­πό ζωής να μας «σώσουν» από τους θρη­σκευ­τι­κούς «δυνά­στες» …επι­βάλ­λουν δια ροπά­λου τους νόμους για τη δημιουρ­γία απο­τε­φρω­τη­ρί­ων που δεν εξυ­πη­ρε­τούν ΚΑΜΙΑ πρα­κτι­κή ανά­γκη …αλλά είναι σπου­δαία εφεύ­ρε­ση κατά των μεγά­λων θρη­σκειών. Επι­πλέ­ον θα φέρει έσο­δα στο κρά­τος που ως γνω­στόν χρω­στά­ει πολ­λά στους τοκο­γλύ­φους …που βρί­σκο­νται πίσω από αυτήν την ξαφ­νι­κή «ανά­γκη» που προ­έ­κυ­ψε χωρίς να την ζητή­σει κανείς.

Πηγή: Wikipedia / Cremation in the Christian World
Πηγή: Neptune Society
Πηγή: My Jewish Learning
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Και οι τρεις θρη­σκεί­ες είναι δημιουρ­γή­μα­τα της μια­σμα­τι­κής Εβραϊ­κής βίβλου αυτοί οι σπο­ρά του σκό­τους είναι Κρο­νια δημιουρ­γή­μα­τα , Αυτός είναι και ο σατα­νάς, ο θεός δεν έχει θρη­σκεί­ες ούτε δού­λους. Αφού τα παι­διά του σατα­νά δεν καί­νε τους νεκρούς είναι για­τί αυτό τους συμ­φέ­ρει και αυτό θέλει ο σατα­νάς.. Προς το παρόν η καύ­σης των νεκρών είναι ότι καλύ­τε­ρο για το περι­βάλ­λων και τούς Ανθρώ­πους, Όταν επι­τύ­χου­με την εξαλ­λοί­ω­ση της ύλης με την τεχνο­λο­γία θα στα­μα­τή­σει και η καύ­σης..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας