Απούσα η Δικαιοσύνη στα τεκμήρια-λαιμητόμος για τους φορολογούμενους

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Μία καρα­μπι­νά­τη αθλιό­τη­τα, μία καρα­μπι­νά­τη παρά­βα­ση του Συντάγ­μα­τος, μία καρα­μπι­νά­τη απάν­θρω­πη αντι­με­τώ­πι­ση των φτω­χών που στέλ­νουν τα παι­διά τους νηστι­κά στο σχο­λείο…

Αυτό είναι η φορο­λό­γη­ση για εικο­νι­κά εισο­δή­μα­τα μέσω αυθαί­ρε­των τεκ­μη­ρί­ων… Και φυσι­κά αυτή η αλη­τεία δεν ευαι­σθη­το­ποιεί ΚΑΝΕΝΑΝ κάφρο από τη συμ­μο­ρία των κομ­μα­τό­σκυ­λων και που­λη­μέ­νων Δικα­στών Καριέ­ρας… ΚΑΝΕΝΑΝ! Αυτοί τα ρίχνουν στο ΣτΕ και οι χρυ­σο­πλη­ρω­μέ­νοι φωστή­ρες του ΣτΕ …ερμη­νεύ­ουν το Σύνταγ­μα κλα­σι­κά υπέρ των τοκο­γλύ­φων προ­στα­τεύ­ο­ντας με σπου­δή τις δικές τους απο­λα­βές.

Πηγή: real.gr

Η Ελλά­δα είναι ίσως η μονα­δι­κή χώρα στον κόσμο όπου η Εφο­ρία αντί να εντο­πί­ζει τον φορο­φυ­γά, θεω­ρεί το σύνο­λο των πολι­τών ως «υπό­πτους» και τους υπο­λο­γί­ζει ένα «θεω­ρη­τι­κό εισό­δη­μα» για να τους φορο­λο­γή­σει ούτως η άλλως.
Όπως ανα­φέ­ρει η «Κυρια­κά­τι­κη Ελευ­θε­ρία του Τύπου», το απί­στευ­το και όμως ελλη­νι­κό φαι­νό­με­νο εξη­γεί­ται μόνο με μία λέξη: τεκ­μή­ρια.
Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως όλοι οι υπό­χρε­οι σε δήλω­ση εμφα­νί­ζουν κάθε χρό­νο εισο­δή­μα­τα της τάξε­ως των 75 δισ. ευρώ.
Ωστό­σο, φορο­λο­γού­νται για 82 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ.
Τα τεκ­μή­ρια δια­βί­ω­σης, παρά τις δικλί­δες ασφα­λεί­ας που προ­βλέ­πει η νομο­θε­σία, πλήτ­τουν κάθε χρό­νο 1.800.000 φορο­λο­γού­με­νους, κυρί­ως τους φτω­χό­τε­ρους.
Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες πολί­τες που εμφα­νί­ζουν απο­δο­χές 2.000 με 3.000 ευρώ τον χρό­νο, είτε από μικρό ενοί­κιο, είτε από ελεύ­θε­ρο επάγ­γελ­μα, ή ακό­μη και μερι­κά ευρώ από τόκους κατα­θέ­σε­ων, καλού­νται να πλη­ρώ­σουν υπέ­ρο­γκα ποσά, καθώς κατα­λή­γουν να φορο­λο­γού­νται για εισο­δή­μα­τα-«φαντά­σμα­τα».
Τα στα­τι­στι­κά από την επε­ξερ­γα­σία των περ­σι­νών δηλώ­σε­ων είναι απο­κα­λυ­πτι­κά: Από τα 7 δισ. ευρώ που προ­στί­θε­νται με το «έτσι θέλω» στα πραγ­μα­τι­κά εισο­δή­μα­τα λόγω τεκ­μη­ρί­ων, τα 6,56 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ επη­ρε­ά­ζουν όσους έχουν ατο­μι­κό εισό­δη­μα κάτω από 10.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Ελευ­θε­ρία του Τύπου 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας