ΑΡΔΗΝ ή η Νατοϊκή “Αριστερά” ζει και βασιλεύει

Πόσο βαθιά χωμένο μπορεί να είναι το παρακράτος στα Κινήματα και που φτάνει το μέγεθος της Νατοϊκής "Αριστεράς";

0
24

Ο Γιώρ­γος Καρα­μπε­λιάς και το Κίνη­μα ΑΡΔΗΝ πρό­σφα­τα έκα­ναν μία εκδή­λω­ση, με θέμα “Ελλά­δα-Τουρ­κία-Μ. Ανα­το­λή”. Ομι­λη­τές αυτής της εκδή­λω­σης, εκτός από τον επι­κε­φα­λής του ΑΡΔΗΝ Γ. Καρα­μπε­λιά, ήταν ο δημο­σιο­γρά­φος Στ. Λυγε­ρός και Γιάν­νης Μάζης, ο οποί­ος είναι καθη­γη­τής Γεω­πο­λι­τι­κής (φερέ­φω­νο του Σιω­νι­σμού).

Του Χρι­στό­φο­ρου Τρια­ντά­φυλ­λου

Σε αυτή την εκδή­λω­ση (που όποιος θέλει, μπο­ρεί να την δει στο παρα­κά­τω βίντεο) ξεκι­νά­ει η συζή­τη­ση για την Μέση Ανα­το­λή και το πως μπο­ρεί η Ελλά­δα να επω­φε­λη­θεί από αυτή την κατά­στα­ση.

Οι ομι­λη­τές, με κυριό­τε­ρο και πιο ειλι­κρι­νή τον Γιάν­νη Μάζη, ξεκι­νά­νε την ανά­λυ­ση τους, με μία εθνι­κι­στι­κή αντι­τουρ­κι­κή διά­θε­ση, η οποία κατα­λή­γει στην προ­πα­γάν­δα και την δια­στρέ­βλω­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, με σκο­πό να πλή­ξει την Ρωσία και το Ιράν και τον υπο­στη­ρι­κτι­κό ρόλο που έχουν μέσα στην Συρία. Παράλ­λη­λα ίδιος ομι­λη­τής ξεχνά­ει να μας πει για τους μισθο­φό­ρους και την εμπλο­κή της Δύσης μέσα στα εδά­φη της Συρία, πανη­γυ­ρί­ζει για το ρήγ­μα των σχέ­σε­ων Τουρ­κί­ας- ΗΠΑ και βλέ­πει σε αυτό, μία μονα­δι­κή ευκαι­ρία για να ενι­σχύ­σει η Ελλά­δα την θέση της.

Για την ακρί­βεια, στην Νατοϊ­κή εκδή­λω­ση του ΑΡΔΗΝ, ανα­μα­σιού­νται όλα τα επι­χει­ρή­μα­τα των Ιμπε­ρια­λι­στών και του Ισρα­ήλ στην Μέση Ανα­το­λή, τα οποία παρου­σιά­ζο­νται σαν μονα­δι­κή ευκαι­ρία για το Έθνος.

Ο Μάζης όμως δεν μένει σε αυτό, επι­κρο­τεί όλες τις πολι­τι­κές που ασκεί η χώρα και ιδιαί­τε­ρα η Κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, επι­κρο­τεί την δαπά­νη για την ανα­βάθ­μι­ση των πολε­μι­κών αερο­σκα­φών και πανη­γυ­ρί­ζει για την δημιουρ­γία της ΑΟΖ στην Κύπρο, που υπο­τί­θε­ται θα ωφε­λή­σει το Έθνος μας. Το χει­ρό­τε­ρο που παρα­τη­ρού­με σε αυτή την Εθνι­κι­στι­κή εκδή­λω­ση είναι πως το κοι­νό μετά το τέλος των ομι­λιών, ξεσπά­ει σε πανη­γυ­ρι­σμούς και χει­ρο­κρο­τή­μα­τα .

Λοι­πόν, επει­δή σαν πολι­τι­κή και κινη­μα­τι­κή στά­ση , η οποία πάντα είναι εναρ­μο­νι­σμέ­νη με τον Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό Αγώ­να και βασί­ζε­ται στην Διε­θνής κοι­νή πάλη των λαών. Έχου­με απο­φα­σί­σει να έρθου­με σε κόντρα με όσους προ­σπα­θούν να επι­βάλ­λουν αυτά τα συμ­φέ­ρο­ντα από τα κάτω και οφεί­λου­με να δώσου­με μία απά­ντη­ση.

Η Ελλά­δα, ιδιαί­τε­ρα μετά την είσο­δο της στην μνη­μο­νια­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και την απε­μπό­λη­ση της Εθνι­κής Κυριαρ­χί­ας της, τελεί υπό Κατο­χή. Απο­τέ­λε­σμα αυτής της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας είναι και η εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή που ακο­λου­θεί, να είναι πλή­ρως εναρ­μο­νι­σμέ­νη με τα συμ­φέ­ρο­ντα αυτών που την έχουν υπο­δου­λώ­σει. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, τα συμ­φέ­ρο­ντα των Δυτι­κών Καπι­τα­λι­στι­κών κέντρων εξου­σί­ας, από τα οποία εκφρά­ζε­ται κυρί­ως το Παγκό­σμιο Κεφά­λαιο.

Η Ελλά­δα, δεν είναι ελεύ­θε­ρη χώρα και ότι γίνε­ται σε αυτή και από αυτή, δεν είναι προς όφε­λος του λαού.

Αντί­θε­τα, την έχουν κάνει όχη­μα για τα Ιμπε­ρια­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, τα οποία έρχο­νται σε κόντρα με τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού αλλά ακό­μα χει­ρό­τε­ρα, την χρη­σι­μο­ποιούν και την στρέ­φουν απέ­να­ντι σε άλλους λαούς.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, αυτό που πολ­λοί δεν γνω­ρί­ζε­τε ακό­μα είναι πως η χώρα αυτή την στιγ­μή προ­χω­ρά­ει σε πολι­τι­κές που:

  1. Βοη­θά­ει στην υφαρ­πα­γή του φυσι­κού πλού­του των Παλαι­στι­νί­ων από το Κρά­τος Κατο­χής με την δημιουρ­γία του Αγω­γού East Med.
  2. Βοη­θά­ει το Κρά­τος Κατο­χής της Παλαι­στί­νης, να εξα­γά­γει ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα με την δια­σύν­δε­ση ανά­με­σα σε “Ισρα­ήλ” και Κύπρο
  3. Προ­χω­ρά­ει σε κοι­νές στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις, από τις οποί­ες προ­κύ­πτει ο βομ­βαρ­δι­σμός άλλων χωρών όπως η Λωρί­δα της Γάζας ή η Συρία. Ιδιαί­τε­ρα στην περί­πτω­ση της Συρί­ας, εκπαι­δεύ­ου­με τα Σιω­νι­στι­κά πολε­μι­κά αερο­σκά­φη στην αντι­με­τώ­πι­ση αντια­ε­ρο­πο­ρι­κών συστη­μά­των όπως είναι τα S-300
  4. Προ­χω­ρά­με στην εγκα­τά­στα­ση πυρη­νι­κών όπλων στον Άρα­ξο
  5. Μπλέ­κου­με την χώρα και το λαό σε επι­κίν­δυ­νες κατα­στά­σεις

Και εγώ σας ρωτάω, όλους εσάς που πανη­γυ­ρί­ζε­τε από αυτές τις τοπο­θε­τή­σεις των συγκε­κρι­μέ­νων ομι­λη­τών, τους οποί­ους ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ είχα­τε στην εκδή­λω­σή σας για ομι­λη­τές.

Ποιος νομί­ζε­τε πως είναι ωφε­λη­μέ­νος από όλα τα παρα­πά­νω; Ποιος νομί­ζε­τε πως θα έχει κέρ­δος από την εκμε­τάλ­λευ­ση των φυσι­κών πόρων που βρί­σκο­νται στην χώρα μας και από τις στρα­τιω­τι­κές συνερ­γα­σί­ες με τους φονιά­δες των λαών;

Πολύ σωστά σκε­φτή­κα­τε, οι Ιμπε­ρια­λι­στές και κυριό­τε­ρα οι ΗΠΑ, το Ισρα­ήλ!

Η εκδή­λω­ση που κάνα­τε, ήταν ένα ξεκά­θα­ρο παρα­πλα­νη­τι­κό νατοϊ­κό πανη­γύ­ρι για τα συμ­φέ­ρο­ντα του Ισρα­ήλ. Η οργά­νω­ση που το ανέ­λα­βε είναι το “Κίνη­μα ΑΡΔΗΝ” και ο επι­κε­φα­λής του Καρα­μπε­λιάς και ακρι­βώς για αυτόν τον λόγο, θα πρέ­πει να ανα­λά­βουν τις ευθύ­νες τους, όπως το ίδιο θα πρέ­πει να κάνε­τε και εσείς.

Ο λαός μόνο έχο­ντας ξεφύ­γει από τα δεσμά που του έχουν βάλει οι κατα­κτη­τές του, μπο­ρεί να βρει σωτη­ρία και να πάρει την χώρα στα χέρια του. Ο μόνος δρό­μος για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της χώρας είναι ένα ενιαίο Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό Μέτω­πο και η κοι­νής Διε­θνής πάλη με όσους άλλους λαούς αντι­στέ­κο­νται και που θα χτυ­πή­σει σε καί­ρια σημεία τους πυλώ­νες που κρα­τά­νε όρθιο το Παγκο­σμιο­ποι­η­μέ­νο κεφά­λαιο και έχει φέρει την χώρα και τον λαό σε αυτή την κατά­στα­ση

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας