Άρειος Πάγος: «Ο Α. Σώρρας δεν είναι διαχειριστής 600 δισ. δολαρίων»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
23

Η ύπαρ­ξη της από­φα­σης του Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Αθη­νών με αριθ­μό 67650/2013, που φαι­νο­με­νι­κά ανα­γνώ­ρι­ζε την ύπαρ­ξη των 600 δισ, απο­τε­λού­σε για τα τελευ­ταία τέσ­σε­ρα του­λά­χι­στον χρό­νια, τη «σημαία» του Αρτέ­μη Σώρ­ρα, ο οποί­ος στο μετα­ξύ είχε συστή­σει την «Ελλή­νων Συνέ­λευ­ση» πεί­θο­ντας χιλιά­δες πολί­τες ότι με τα ομό­λο­γα αυτά μπο­ρούν οι ίδιοι αλλά και το κρά­τος να σβή­σουν ιδιω­τι­κό και δημό­σιο χρέ­ος.

Σήμε­ρα στη Καθη­με­ρι­νή, δια­βά­ζου­με πως «αναι­ρέ­θη­κε από την Ολο­μέ­λεια του Αρεί­ου Πάγου η από­φα­ση του Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Αθη­νών που είχε δεχθεί ότι ο φυγό­δι­κος Αρτέ­μης Σώρ­ρας είναι δια­χει­ρι­στής 600 δισ. δολα­ρί­ων, όπως ο ίδιος ισχυ­ρι­ζό­ταν, εξα­πα­τώ­ντας χιλιά­δες πολί­τες. Μετά από παρέμ­βα­ση του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης η από­φα­ση αυτή ελέγ­χθη­κε δικα­στι­κά και η δικαιο­σύ­νη μετά από έρευ­νες οδη­γή­θη­κε σε απαγ­γε­λία κακουρ­γη­μα­τι­κών κατη­γο­ριών κατά Σώρ­ρα και στε­νών του συνερ­γα­τών.

Πηγή: kathimerini.gr


Ειδι­κό­τε­ρα η από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας ανα­φέ­ρει ότι η από­φα­ση του Η΄ Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου για το υπέ­ρο­γκο ή αμύ­θη­το -όπως το χαρα­κτη­ρί­ζει- ποσό των 600 δις δολα­ρί­ων δεν προσ­διο­ρί­ζει με ποιό αμε­τά­κλη­το πλη­ρε­ξού­σιο είναι δια­χει­ρι­στής του ο Αρτέ­μης Σώρ­ρας, με συνέ­πεια να υπάρ­χει ελλι­πής αιτιο­λο­γία για το πώς είναι δια­χει­ρι­στής του ποσού αυτού. Ακό­μη, δεν ανα­φέ­ρει η από­φα­ση του Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου τα ακρι­βή στοι­χεία των διε­θνών γραμ­μα­τειών που λέει ότι έχει στην κατο­χή και που ακρι­βώς αυτά φυλάσ­σο­νται σε Τρά­πε­ζα του Κανα­δά

Ήδη από το περα­σμέ­νο Μάρ­τιοείχα­με γρά­ψει πως η επί­μα­χη από­φα­ση, είχε ουσια­στι­κά βασι­στεί μόνο στις μαρ­τυ­ρί­ες των Gregory Pappas και Αντώ­νιου Δια­μα­ντό­που­λου (Antony Diamond).

Οι Gregory Pappas και Antony Diamond βεβαί­ω­σαν με τις κατα­θέ­σεις τους για τη γνη­σιό­τη­τα των ομο­λό­γων που έχει στη κατο­χή του ο Αρτέ­μης Σώρ­ρας. Τα έγγρα­φα που παρου­σιά­στη­καν όμως, είναι πλα­στά και το δικα­στή­ριο αρκέ­στη­κε στο λόγο των μαρ­τύ­ρων για την (υπο­τι­θέ­με­νη) γνη­σιό­τη­τά τους. Με βάση λοι­πόν αυτές τις μαρ­τυ­ρί­ες και τίπο­τα άλλο, η Πλημ­με­λειο­δί­κης απο­φά­σι­σε πως τα $600 δις είναι υπαρ­κτά.

Ο πρώ­τος μάρ­τυ­ρας υπε­ρά­σπι­σης Gregory Pappas κατέ­θε­σε πως η εται­ρία του έδρα­σε ως θεμα­το­φύ­λα­κας των 6 ομο­λό­γων των $600 δις. Τα στοι­χεία που παρου­σί­α­σε ωστό­σο, είναι πλα­στά. Για παρά­δειγ­μα, τα χρε­ό­γρα­φα είναι πλα­στά και για να μην εμφα­νι­στούν σε χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό ίδρυ­μα για εξό­φλη­ση με τα ανά­λο­γα απο­τε­λέ­σμα­τα, η λύση είναι να κατα­τε­θούν σε ένα «ιδιω­τι­κό κατα­θε­τή­ριο» και το τελευ­ταίο να εκδώ­σει απο­δεί­ξεις κατά­θε­σης. Μπο­ρεί το χρε­ό­γρα­φο να είναι πλα­στό, όμως η τυπι­κή από­δει­ξη κατά­θε­σης είναι γνή­σια, αν και μηδε­νι­κής αξί­ας.

Επι­πλέ­ον, από την έρευ­να του Ελευ­θέ­ριου Ρήνου, δια­βά­ζου­με πως όλοι οι εμπλε­κό­με­νοι φορείς που ανα­φέρ­θη­καν στο δικα­στή­ριο είναι ανύ­παρ­κτοι. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, η Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος, στο εσω­τε­ρι­κό της έγγρα­φο με αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου 117 και ημε­ρο­μη­νία 4 Οκτω­βρί­ου 2012 μιλά­ει για απά­τη. Εν ολί­γοις, τα στοι­χεία που κατέ­θε­σε στο Πρω­το­δι­κείο, είναι πλα­στά.

Ο δεύ­τε­ρος μάρ­τυ­ρας υπε­ρά­σπι­σης (Antony Diamond), επι­κα­λέ­στη­κε ενόρ­κως στο δικα­στή­ριο την εται­ρία Red Panther Limited, που εκεί­νη την επο­χή (2013) δεν υφί­στα­το (είχε κλεί­σει το 2011). Η Red Panther LTD, με έδρα το Hertfordshire (και όχι το Λον­δί­νο) στην Αγγλία, έκλει­σε το 2011. ενώ το Μάρ­τιο του 2015, ξανά ιδρύ­θη­κε με έδρα στη Σκω­τία. Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι πως το κεφά­λαιο της εται­ρί­ας είναι μόλις μια στερ­λί­να. Την επο­χή που το δικα­στή­ριο απε­φάν­θη πως τα $600 δις υπάρ­χουν (2013), η αλλο­δα­πή εται­ρία Red Panther Limited δεν υπήρ­χε, κάτι που θα έπρε­πε και μπο­ρού­σε πανεύ­κο­λα να ελεγ­χθεί πριν καν ορι­στεί δικά­σι­μος.

Πρέ­πει να ανα­φερ­θεί επί­σης πως πίσω από την (κλει­στή πλέ­ον) Red Panther LTD, βρι­σκό­ταν ο James Salmon, ο οποί­ος ήταν αυτός που μετα­βί­βα­σε τις συναλ­λαγ­μα­τι­κές του Stephen Louis Wozny στον Αρτέ­μη Σώρ­ρα. Ο Stephen Louis Wozny είχε τη φαει­νή ιδέα να κάνει το όνο­μά του trademark (εμπο­ρι­κό σήμα) και έτσι να χρε­ώ­σει μονο­με­ρώς το αμε­ρι­κα­νι­κό δημό­σιο με $3 τρις. Αργό­τε­ρα έσπα­σε αυτό το ποσό σε πλα­στά ομό­λο­γα (ΙΒΟΕ) και το που­λού­σε σε τρί­τους.

Με αυτή την από­φα­ση, ο Άρειος Πάγος τρά­βη­ξε ορι­στι­κά το χαλί κάτω από τα πόδια του Αρτέ­μη Σώρ­ρα, ακυ­ρώ­νο­ντας τη δικα­στι­κή από­φα­ση που κρά­δαι­νε ως σημαία ο φυγό­δι­κος κατη­γο­ρού­με­νος, εξα­πα­τώ­ντας χιλιά­δες συμπο­λί­τες μας.

Παρα­κά­τω ολό­κλη­ρη από­φα­ση του Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Αθη­νών με αριθ­μό 67650/2013 που ανα­γνώ­ρι­ζε την ύπαρ­ξη των 600 δις:

Απ.-Δικαστηρίου-28–6-2013–600ΔΙΣ by aznews.site on Scribd

Ακο­λου­θεί το άρθρο της Καθη­με­ρι­νής:

Αναι­ρέ­θη­κε από την Ολο­μέ­λεια του Αρεί­ου Πάγου η από­φα­ση του Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Αθη­νών που είχε δεχθεί ότι ο φυγό­δι­κος Αρτέ­μης Σώρ­ρας είναι δια­χει­ρι­στής 600 δισ. δολα­ρί­ων, όπως ο ίδιος ισχυ­ρι­ζό­ταν, εξα­πα­τώ­ντας χιλιά­δες πολί­τες. Μετά από παρέμ­βα­ση του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης η από­φα­ση αυτή ελέγ­χθη­κε δικα­στι­κά και η δικαιο­σύ­νη μετά από έρευ­νες οδη­γή­θη­κε σε απαγ­γε­λία κακουρ­γη­μα­τι­κών κατη­γο­ριών κατά Σώρ­ρα και στε­νών του συνερ­γα­τών.

Ο Αρτέ­μης Σώρ­ρας παρά την άσκη­ση σε βάρος του ποι­νι­κών διώ­ξε­ων μέχρι σήμε­ρα δια­φεύ­γει τη σύλ­λη­ψη. Η από­φα­ση που αναι­ρέ­θη­κε είχε απο­τε­λέ­σει για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα “σημαία” της προ­πα­γάν­δας Σώρ­ρα που στο μετα­ξύ είχε ιδρύ­σει και πολι­τι­κό φορέα “Ελλή­νων Συνέ­λευ­σις” προσ­δί­δο­ντας στην κίνη­ση του και πολι­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Μετά την αναί­ρε­ση της απο­φά­σε­ως αυτής από τον Άρειο Πάγο δεν μπο­ρεί ούτε και τυπι­κά να γίνε­ται επί­κλη­ση της καθώς αναί­ρε­ση σημαί­νει πως η από­φα­ση αυτή εξα­φα­νί­ζε­ται και είναι σαν να μην εκδό­θη­κε ποτέ.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, η Ολο­μέ­λεια του Αρεί­ου Πάγου σε πλή­ρη σύν­θε­ση έκα­νε δεκτή την αίτη­ση αναί­ρε­σης της επί­μα­χης από­φα­σης για τον Σώρ­ρα που είχε γίνει από την αντει­σαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου Ευστα­θία Σπυ­ρο­πού­λου. Με την από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας, που φέρει αριθ­μό 2 του 2017, κρί­θη­κε ότι η από­φα­ση του Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Αθη­νών έτους 2013, είχε μη ειδι­κή, εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νη και ελλι­πή αιτιο­λο­γία, ενώ σε πολ­λά σημεία είχε εσφαλ­μέ­νη και ασα­φή αιτιο­λο­γία.

Ειδι­κό­τε­ρα η από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας ανα­φέ­ρει ότι η από­φα­ση του Η΄ Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου για το υπέ­ρο­γκο ή αμύ­θη­το -όπως το χαρα­κτη­ρί­ζει- ποσό των 600 δις δολα­ρί­ων δεν προσ­διο­ρί­ζει με ποιό αμε­τά­κλη­το πλη­ρε­ξού­σιο είναι δια­χει­ρι­στής του ο Αρτέ­μης Σώρ­ρας, με συνέ­πεια να υπάρ­χει ελλι­πής αιτιο­λο­γία για το πώς είναι δια­χει­ρι­στής του ποσού αυτού. Ακό­μη, δεν ανα­φέ­ρει η από­φα­ση του Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου τα ακρι­βή στοι­χεία των διε­θνών γραμ­μα­τειών που λέει ότι έχει στην κατο­χή και που ακρι­βώς αυτά φυλάσ­σο­νται σε Τρά­πε­ζα του Κανα­δά.

Παράλ­λη­λα, οι αρε­ο­πα­γί­τες σημειώ­νουν, ότι ενώ δέχε­ται ότι το επί­μα­χο ποσό φυλάσ­σε­ται για πίστω­ση και χορή­γη­ση της Ελλά­δος, αντι­φα­τι­κά δέχε­ται ότι ο Αρτέ­μης Σώρ­ρας σκο­πεύ­ει να χορη­γή­σει το ποσό αυτό στο Ελλη­νι­κό Δημό­σιο με την μορ­φή δανεί­ου διάρ­κειας 100 ετών και με επι­τό­κιο 0,5%. Τέλος, οι αρε­ο­πα­γί­τες σημειώ­νουν ότι η από­φα­ση του Η΄ Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου εσφαλ­μέ­να και αντι­φα­τι­κά δέχθη­κε ότι δεν προ­κά­λε­σε ανη­συ­χία και έλλει­ψη εμπι­στο­σύ­νης στους πολί­τες η είδη­ση ότι έχει αμύ­θη­το ποσό το οποίο θα δια­θέ­σει για την Ελλά­δα, ενώ αντι­κει­με­νι­κά μια τέτοια είδη­ση προ­κα­λεί ανη­συ­χία στους πολί­τες για­τί φέρε­ται ότι το κρά­τος δεν μπο­ρεί να καλύ­ψει τις υπο­χρε­ώ­σεις του ενό­ψει της δυσμε­νούς οικο­νο­μι­κής κρί­σης.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας