ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 186 μόνιμους στο υπ. Δικαιοσύνης

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Απε­στά­λη στο Εθνι­κό Τυπο­γρα­φείο για δημο­σί­ευ­ση η 8Κ/2017 Προ­κή­ρυ­ξη του ΑΣΕΠ που αφο­ρά την πλή­ρω­ση με σει­ρά προ­τε­ραιό­τη­τας 186 θέσε­ων τακτι­κού προ­σω­πι­κού Τεχνο­λο­γι­κής, Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας και Υπο­χρε­ω­τι­κής Εκπαί­δευ­σης στο υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης (δικα­στή­ρια και δικα­στι­κές υπη­ρε­σί­ες της χώρας).

Θα προ­σλη­φθούν 123 ΔΕ γραμ­μα­τέ­ων και 42 ΤΕ γραμ­μα­τέ­ων.

Για ορι­σμέ­νες θέσεις απαι­τού­νται και πρό­σθε­τα προ­σό­ντα, τα οποία πρέ­πει να κατέ­χουν οι υπο­ψή­φιοι μέχρι την ημε­ρο­μη­νία λήξης της προ­θε­σμί­ας υπο­βο­λής των ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντί­στοι­χες θέσεις.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προ­κή­ρυ­ξης κατα­νέ­μο­νται ΕΔΩ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας