Ασκήσεις πυραυλικής άμυνας από ΗΠΑ και Γερμανία στην Ελλάδα

0
139

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας των ΗΠΑ (Πεντά­γω­νο) ανα­κοί­νω­σε στις 31 Οκτω­βρί­ου ότι Αμε­ρι­κα­νοί και Γερ­μα­νοί θα προ­βούν σε δοκι­μή των πυραύ­λων ενα­έ­ριας άμυ­νας με Patriot  και  Stinger, γρά­φει τουρ­κι­κό δημο­σί­ευ­μα.

Σε γρα­πτή ανα­κοί­νω­σή του το Πεντά­γω­νο σημειώ­νει ότι περισ­σό­τε­ροι από 200 Αμε­ρι­κα­νοί και 370 Γερ­μα­νοί στρα­τιώ­τες  θα θέσουν σε εφαρ­μο­γή τα συστή­μα­τα αερά­μυ­νας Patriot  και  Stinger.

Η άσκη­ση  θα διαρ­κέ­σει έως τις 9 Νοεμ­βρί­ου,  θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί με πραγ­μα­τι­κά πυρά στη βάση πυραύ­λων του ΝΑΤΟ στα Χανιά στην Ελλά­δα.

Σημειώ­νε­ται ότι η άσκη­ση έχει την ονο­μα­σία «Άρτε­μις επί­θε­ση» και στο­χεύ­ει στην παρο­χή πλη­ρέ­στε­ρης εκπαί­δευ­σης με πραγ­μα­τι­κά πυρά και έλεγ­χο των δυνα­το­τή­των των συστη­μά­των αερά­μυ­νας.

Αναγ­γέλ­θη­κε, επί­σης, ότι θα λάβει μέρος η 10η Διοί­κη­ση της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας και Πυραυ­λι­κής Άμυ­νας των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών και ότι το αρχη­γείο των Ευρω­παί­ων Συμ­μά­χων θα ακο­λου­θή­σει το σενά­ριο της πραγ­μα­τι­κής απει­λής.

Στην περι­γρα­φή σημειώ­νε­ται επί­σης:

«Ασκή­σεις όπως η «Άρτε­μις επί­θε­ση» δεί­χνουν πως οι σημε­ρι­νές και οι μελ­λο­ντι­κές δυνά­μεις είναι ικα­νές να απο­θαρ­ρύ­νουν τους δυνη­τι­κούς αντα­γω­νι­στές, να τους απο­τρέ­ψουν για­τί θα απο­τύ­χουν και θα νικη­θούν γρή­γο­ρα και ότι είναι έτοι­μες να πολε­μή­σουν σε δια­φο­ρε­τι­κές περιο­χές ή σε αμφι­λε­γό­με­νες περιο­χές».

(Στοι­χεία από dunyabulteni.net)

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας