Η αθλιότητα των ΜΜΕ: Δήθεν 8 στους 10 δεν πλήρωναν το ρεύμα, ενώ… μπορούσαν

0
46

Τι μαθαί­νου­με από τους πρά­κτο­ρες της δημο­σιο­γρα­φί­ας; Ότι 8 στους 10 πολί­τες μπο­ρούν αλλά δεν θέλουν να πλη­ρώ­νουν το ρεύ­μα της ΔΕΗ. Και πως βγαί­νει το γελοίο αυτό συμπέ­ρα­σμα; Από το γεγο­νός ότι μόλις η ΔΕΗ έκα­νε δια­κο­πή της παρο­χής ηλε­κτρι­σμού …οι 8 στους 10 κατα­να­λω­τές με το κομ­μέ­νο ρεύ­μα …βρή­καν λεφτά και πλή­ρω­σαν έστω και με δια­κα­νο­νι­σμό.

Άρα, συμπε­ραί­νει ο πρά­κτο­ρας …είχαν λεφτά και τα κρα­τού­σαν στο σεντού­κι οι πονη­ροί και μπα­τα­χτσή­δες Έλλη­νες κι άφη­ναν απλή­ρω­τη τη ΔΕΗ. Η αθλιό­τη­τα των δημο­σιο­γρά­φων του συστή­μα­τος όπως βλέ­πε­τε δεν έχει πλέ­ον όρια.

Είπαν ξαφ­νι­κά οι Έλλη­νες να φορ­τω­θούν με το κόστος της επα­να­σύν­δε­σης, είπαν να πετά­ξουν και μερι­κά τρό­φι­μα από το ψυγείο, είπαν να ανε­βο­κα­τέ­βουν με τις σκά­λες 5–6 ορό­φους για να φτά­σουν στο σπί­τι τους, είπαν να μεί­νουν χωρίς θέρ­μαν­ση, είπαν να κάνουν μπά­νιο τα μωρά τους με κρύο νερό… έτσι για πλά­κα…! Είχαν τα λεφτά να πλη­ρώ­σουν κι είπαν να κάνουν πλά­κα στη ΔΕΗ και να την βάλουν στη δια­δι­κα­σία να τους αφή­σει χωρίς ρεύ­μα!

Και αυτήν την αθλιό­τη­τα, αυτήν την αδια­νό­η­τη προ­πα­γάν­δα …την έκα­ναν τίτλο σε άρθρο για να περά­σει το μήνυ­μα ότι δεν φταί­νε οι τοκο­γλύ­φοι, οι πολι­τι­κοί και οι δημο­σιο­κά­φροι για την οικο­νο­μι­κή κατα­στρο­φή των πολι­τών και την ενδε­χό­με­νη κατάρ­ρευ­ση της ΔΕΗ… αλλά το ότι δήθεν 8 στους 10 πολί­τες είναι συνει­δη­τοί κακο­πλη­ρω­τές!

Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όμως είναι ότι …ο μέσος Έλλη­νας για να πλη­ρώ­σει το ρεύ­μα του μέσα στον χει­μώ­να …άφη­σε απλή­ρω­τη την ασφά­λεια του αυτο­κι­νή­του, δεν πέρα­σε από ΚΤΕΟ, άφη­σε απλή­ρω­το το ενοί­κιο του σπι­τιού του για 5ο συνε­χό­με­νο μήνα, έστει­λε νηστι­κά τα παι­διά του στο σχο­λείο ντυ­μέ­να με καλο­και­ρι­νά ρού­χα μέσα στον Δεκέμ­βρη …αφού πρώ­τα τα στα­μά­τη­σε από όλα τα φρο­ντι­στή­ρια.

Κι αυτός ο Έλλη­νας, το θύμα της συμ­μο­ρί­ας πολι­τι­κών και δημο­σιο­γρά­φων …κάθε­ται και κατα­πί­νει αυτές τις προ­σβο­λές από τους πιστο­ποι­η­μέ­νους κι απο­δε­δειγ­μέ­να κλέ­φτες, ψεύ­τες και απα­τε­ώ­νες που τον διοι­κούν και τον ενη­με­ρώ­νουν …καθώς δεν περ­νά­ει μέρα χωρίς να τον γεμί­ζουν ενο­χές και τύψεις για τα εγκλή­μα­τα που έκα­ναν οι εξου­σια­στές ενα­ντί­ον του… Η τακτι­κή τους να μετα­τρέ­πουν το θύμα σε θύτη …φέρ­νει πάντα απο­τε­λέ­σμα­τα και πεί­θει όσους δεν έχουν την πολυ­τέ­λεια να σκε­φτούν δύο φορές αυτά που δια­βά­ζουν και να απορ­ρί­ψουν ακο­λού­θως την καται­γι­στι­κή προ­πα­γάν­δα με την οποία τους βομ­βαρ­δί­ζουν καθη­με­ρι­νά τα ΜΜΕ.

Πηγή: Capital.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας