Αθώωσαν τον «ιδεολόγο» Θεοφίλου που σκότωσε για να τσεπώσει μερικά χιλιάρικα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
55


Και κλα­σι­κά τους επαγ­γελ­μα­τί­ες δολο­φό­νους, τους συμ­βο­λαιά­δες που τους χρη­σι­μο­ποιούν για να σκο­τώ­νουν όσους ενο­χλούν την εξου­σία… μας τους παρου­σιά­ζουν ως …ιδε­ο­λό­γους, φυσι­κά για να παρα­πλα­νή­σουν την κοι­νή γνώ­μη!

Για να σκο­τώ­νουν όσους στέ­κο­νται εμπό­διο στα μεγά­λα ξένα συμ­φέ­ρο­ντα και να το παρου­σιά­ζουν ως αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κό αγώ­να… που συμ­πτω­μα­τι­κά χτυ­πά­ει μόνο Έλλη­νες επι­χει­ρη­μα­τί­ες και ποτέ Ισραη­λι­νούς, ποτέ τους μεγα­λο­τρα­πε­ζί­τες… ποτέ τους περιού­σιους εμπό­ρους όπλων και τα μεγά­λα ονό­μα­τα της Λίστας Λαγκάρντ. Είπα­με… η «αναρ­χία» δεν πατά­ει στο Κολω­νά­κι για­τί εκεί έχουν τα γρα­φεία τους οι Έμπο­ροι Όπλων…

Αυτός λοι­πόν που σκό­τω­σε έναν άνθρω­πο για να τσε­πώ­σει μερι­κά χιλιά­ρι­κα και να μην πάει φυλα­κή για ληστεία …απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται!

Και δεί­τε τη στά­ση των ΜΜΕ …ΚΑΜΙΑ κρι­τι­κή, ΚΑΝΕΝΑΣ χαρα­κτη­ρι­σμός, ΚΑΝΕΝΑ ερω­τη­μα­τι­κό για τη λει­τουρ­γία της Δικαιο­σύ­νης. ΚΛΕΦΤΗΣ και ΦΟΝΙΑΣ… κι ΑΘΩΟΣ.

Προ­σέξ­τε και τη φρά­ση που χρη­σι­μο­ποιούν οι δημο­σιο­γρά­φοι-πρά­κτο­ρες… «όπου είχε τραυ­μα­τι­στεί θανά­σι­μα ένας πολί­της»…

Έτσι γενι­κά κι αόρι­στα… Έπα­θε ξαφ­νι­κό θάνα­το ο πολί­της… Δεν τον είχε δολο­φο­νή­σει εν ψυχρώ τον οικο­γε­νειάρ­χη… για μερι­κά ευρου­λά­κια… ο ιδε­ο­λό­γος… Σκο­τώ­νει για τα λεφτά αλλά είναι ιδε­ο­λό­γος… όπως είναι «αρι­στε­ροί» οι Κούρ­δοι μισθο­φό­ροι των Rothschild, όπως είναι μου­σουλ­μά­νοι οι απο­κε­φα­λι­στές μισθο­φό­ροι του Ισρα­ήλ…

Και δήλω­σε αναρ­χι­κός… διό­τι ως γνω­στόν οι αναρ­χι­κοί …οι αντιε­ξου­σια­στές (βλέ­πε Μοσάντ) μπο­ρούν να σκο­τώ­νουν, να ληστεύ­ουν και να έχουν την ίδια στιγ­μή στο πλευ­ρό τους τη μισή Βου­λή, τα ΜΜΕ, τους Πανε­πι­στη­μια­κούς, τη Δικαιο­σύ­νη και το Σύστη­μα γενι­κά. Η εξου­σία που προ­στα­τεύ­ει τους «αντιε­ξου­σια­στές», τους παρέ­χει άσυ­λο στα Πανε­πι­στή­μια, νομι­κή προ­στα­σία και θετι­κή προ­βο­λή από τα ΜΜΕ.

Πηγή: news247.gr

Φυσι­κό και επό­με­νο σε τέτοιες περι­πτώ­σεις είναι να μας ενη­με­ρώ­νουν ότι ο «κακό­μοι­ρος αναρ­χι­κός ιδε­ο­λό­γος» έφα­γε 25 χρό­νια, με μόνη από­δει­ξη ένα δείγ­μα DNA, σε ένα καπέ­λο που βρέ­θη­κε, σύμ­φω­να με άρθρο του UNFOLLOW.

Αυτό όμως που πρέ­πει να κατα­νο­ή­σου­με είναι ότι αυτά ήταν που μας είπαν ότι βρή­καν… Δεν ξέρου­με τι άλλα στοι­χεία είχαν …αλλά από την αρχή τον είχαν στα όπα-όπα… Μέχρι κι η Αφρο­δί­τη Αλ-Σαλεχ τον υπε­ρα­σπί­στη­κε… καθώς οι ληστές τρα­πε­ζών προ­σφέ­ρουν υπη­ρε­σία στον σοσια­λι­σμό… Το unfollow, ως γνω­στόν, είναι κομ­μά­τι της εξου­σί­ας επί­σης… Και με τον Ασπιώ­τη το ίδιο έγι­νε.

Μάλι­στα όχι μόνο μάζευαν υπο­γρα­φές βου­λευ­τές κι ευρω­βου­λευ­τές να αφε­θεί ελεύ­θε­ρος, παρά τα καλάζ­νι­κοφ και τις 1500 σφαί­ρες …αλλά απα­γο­ρεύ­ε­ται να δημο­σιευ­θεί φωτο­γρα­φία του στα ΜΜΕ.

Τους μπού­φους των Πυρή­νων της Φωτιάς μας τους έδει­ξαν όλους …τον Ασπιώ­τη ποτέ…

Όπο­τε πιά­νουν πρά­κτο­ρα …πάντα αθώ­ος είναι …τυχαία περ­νού­σε από εκεί… τα κλα­σι­κά… Τον έπια­σαν για­τί φορού­σε πρά­σι­να στα­ρά­κια… Τον πέρα­σαν για άλλον… κι έτσι βοη­θούν τα ΜΜΕ τους δικα­στι­κούς να σώσουν τους πρά­κτο­ρες.

Δεν χρειά­ζε­ται να ανα­ρω­τιέ­ται κανείς… Όταν σπεύ­δουν να τον υπε­ρα­σπι­στούν βου­λευ­τές και δημο­σιο­γρά­φοι κλπ… μπο­ρεί­τε να κατα­λά­βε­τε. Δεν εκφρά­ζο­νται έτσι για κανέ­ναν από εμάς …μόνο για τους δικούς τους.

Αν ήταν κανέ­νας κακο­μοί­ρης πει­να­σμέ­νος οικο­γε­νειάρ­χης… θα σάπι­ζε στη φυλα­κή ισό­βια και δεν θα μαθαί­να­με τίπο­τα για τη δίκη του… Αυτός το έπαι­ξε φιλό­σο­φος…

DNA θα βρή­καν παντού επά­νω στον νεκρό εφό­σον προη­γή­θη­κε πάλη κι όχι απλά στο καπέ­λο του, όπως και υλι­κό από κάμε­ρες και πως έφυ­γε από το νησί …και το πως βρέ­θη­κε στην Πάρο το καπέ­λο…

Η Ελλά­δα είναι τόσο μικρή, που μόνο όταν ΔΕΝ θέλουν …δεν εντο­πί­ζουν αυτούς που ψάχνουν… Κι όταν τους βρί­σκουν …ανα­κα­λύ­πτουν, ότι όχι μόνο δεν κρυ­βό­ντου­σαν, αλλά συνο­μι­λού­σαν και με βου­λευ­τές και Υπουρ­γούς. Η κορυ­φή της μαφί­ας είναι στην κυβέρ­νη­ση. Είτε κλέ­βουν με πιστό­λι, είτε με φόρους, είτε με μίζες… όλοι δίνουν λόγο και ποσο­στά ψηλά για να έχουν προ­στα­σία.

Θα πρέ­πει να κατα­λά­βου­με επι­τέ­λους ότι για να του συμπα­ρα­στέ­κο­νται αυτοί που σκο­τώ­νουν εμάς… δεν είναι δικός μας…

Πιστεύ­ει κανείς ότι εάν υπήρ­χαν απο­δεί­ξει ς θα μας τις έδι­ναν αν ήθε­λαν να τον ξεπλύ­νουν; Από την στιγ­μή που τον υπε­ρα­σπί­ζε­ται η Μαφία της Εξου­σί­ας… αρκεί…

Ολό­κλη­ρο κόμ­μα έκα­νε φυλα­κή 18 μήνες για κατο­χή μαστι­γί­ων, αερο­βό­λων και πει­ρα­τι­κών mp3 …για να επι­στρέ­ψουν οι ψήφοι στη ΝΔ… ενώ οι «κύριοι» της HELLASPOWER ENERGA είναι ελεύ­θε­ροι να κάνουν πάρ­τι με υπε­ρα­σπι­στές Υπουρ­γούς…

Όταν θέλει το Σύστη­μα… καθα­ρί­ζει η Δικαιο­σύ­νη πολύ εύκο­λα. Πέντε (5) χρό­νια και θα τους φιλή­σει και τα πόδια και θα είναι και στη διά­θε­σή τους όπο­τε χρεια­στεί…

Και όπως και να έχει… Το να σε υπε­ρα­σπί­ζο­νται Μαφιό­ζοι εμέ­να μου φτά­νει… Αν περι­μέ­νω από τους σάπιους Δικα­στές και τα σάπια ΜΜΕ να με ενη­με­ρώ­σουν για τα πραγ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα… δεν θα ήμουν εδώ αλλά δια­κο­πές.

Κι ο Γεωρ­γιά­δης δεν είχε απο­δεί­ξεις ότι ο Σώρ­ρας δεν είχε λεφτά και το δικα­στή­ριο συμπέ­ρα­νε ότι μπο­ρεί να τα έχει κιό­λας…

Αυτά τα δικα­στή­ρια, που απο­τε­λού­νται από κομ­μα­τό­σκυ­λα και βύσμα­τα και οικο­γε­νειο­κρα­τία …που βρή­καν ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ όλα τα εγκλή­μα­τα κατά των φτω­χών… να πάνε να… χτε­νι­στούν …με την καλή έννοια…

Ή η Ελίτ είναι επα­να­στά­τες… ή οι επα­να­στά­τες είναι της Ελίτ. Βρεί­τε το λάθος.

Από την άλλη δεν γνω­ρί­ζου­με αν όντως ήταν μέσα. Κι ο Ξηρός 20 άδειες είχε πάρει και δεν το ήξε­ρε κανείς. Όταν θέλει η Δικαιο­σύ­νη φρο­ντί­ζει για τους κακούς. Και μη ξεχνά­με τον τρό­πο με τον οποίο κρί­νε­ται κάποιος ένο­χος ή αθώ­ος στην Ελλά­δα:

Άρθρο 177 — Αρχή της ηθι­κής από­δει­ξης:

1. Οι δικα­στές δεν είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να ακο­λου­θούν νομι­κούς κανό­νες απο­δεί­ξε­ων, πρέ­πει όμως να απο­φα­σί­ζουν κατά την πεποί­θη­σή τους, ακο­λου­θώ­ντας τη φωνή της συνεί­δη­σής τους και οδη­γού­με­νοι από την απρο­σω­πό­λη­πτη κρί­ση που προ­κύ­πτει από τις συζη­τή­σεις και που αφο­ρά την αλή­θεια των πραγ­μα­τι­κών γεγο­νό­των, την αξιο­πι­στία των μαρ­τύ­ρων και την αξία των άλλων απο­δεί­ξε­ων.

2. Απο­δει­κτι­κά μέσα, που έχουν απο­κτη­θεί με αξιό­ποι­νες πρά­ξεις ή μέσω αυτών, δεν λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη στην ποι­νι­κή δια­δι­κα­σία.

Αν λοι­πόν υπήρ­χε Δικαιο­σύ­νη… θα υπήρ­χε Βου­λευ­τής, Δήμαρ­χος ή Νομάρ­χης ελεύ­θε­ρος ανά­με­σά μας; Όχι βέβαια!

Βρή­καν κινη­τά καπέ­λα, αλλά όχι ενό­χους… Έφυ­γαν ανε­νό­χλη­τοι από την Πάρο αμέ­σως μετά από έναν φόνο… «Άγιο» είχαν οι δολο­φό­νοι…

Ανα­ρω­τιό­μα­στε με τη δικαιο­σύ­νη κάνου­με εικα­σί­ες και εντυ­πω­σια­ζό­μα­στε με το πώς γίνε­ται να απο­φυ­λα­κί­ζε­ται ο Θεο­φί­λου, όντας βρι­σκό­με­νοι στη χώρα που μπο­ρεί κανείς να δρα­πε­τεύ­σει από τη φυλα­κή με ελι­κό­πτε­ρο ή να κρύ­βε­ται όλη νύχτα στη ντου­λά­πα του σπι­τιού που έχει διαρ­ρή­ξει μόλις ένα «24ωρο» νωρί­τε­ρα…

Έτσι ακρι­βώς όλα γίνο­νται… Ακό­μα και να υπήρ­χαν μάρ­τυ­ρες που ήταν 100% σίγου­ροι …σιγά να μην εμπι­στευό­ντου­σαν τη δικαιο­σύ­νη και να κατέ­θε­ταν εις βάρος του. Ποιος μάρ­τυ­ρας τολ­μά­ει να πάει να κατα­θέ­σει ενά­ντια σε δολο­φό­νο ή μαφιό­ζο της πολι­τι­κής, χωρίς να μπλέ­ξει χει­ρό­τε­ρα κι από τον ένο­χο;

Όμως σε μία χώρα που οι Δημό­σιοι Υπάλ­λη­λοι τρέ­μουν τις ευθύ­νες… δεν θα τον ακου­μπού­σαν, αν δεν ήταν 100% σίγου­ροι… Να έχουν κινη­τό με κλή­σεις και να μην έχουν ενό­χους… μιλά­με για τρο­με­ρή συγκά­λυ­ψη.

Με το κινη­τό τους ήξε­ραν τις κινή­σεις τους με ακρί­βεια μέτρου… όπως και όλων των κινη­τών που κάλε­σαν…

Κάπο­τε σε μια μικρή επαρ­χια­κή πόλη της Ελλά­δας, καλέ­σα­με την αστυ­νο­μία για­τί ένας κάτο­χος μικρού αυτο­κι­νή­του προ­σπά­θη­σε να μπει νύχτα να κλέ­ψει εξο­πλι­σμό από ένα παρα­τη­μέ­νο μαγα­ζί.

Μόλις τους είπα­με τη μάρ­κα και το χρώ­μα… στο δευ­τε­ρό­λε­πτο μας είπαν το όνο­μα του κλέ­φτη… Ούτε πινα­κί­δα χρειά­στη­καν… Μας ξέρουν όλους καλά… Μόνο τους αλλο­δα­πούς μπο­ρεί να μην ξέρουν, αλλά εμάς τους ντό­πιους… μας ξέρουν μια χαρά.

Κι όταν πιά­νουν έναν αθώο …φωνά­ζει ότι είναι αθώ­ος …κι όχι ότι είναι πολι­τι­κός κρα­τού­με­νος… για να προσ­δώ­σει πολι­τι­κή χροιά στη καθα­ρά κακουρ­γη­μα­τι­κή δρά­ση του…
Και γρά­φουν όλοι οι πρά­κτο­ρες …ότι ο Θεο­φί­λου ήταν στο­χο­ποι­η­μέ­νος από το Σύστη­μα; Για­τί; Τι ακρι­βώς προ­σέ­φε­ρε και σε ποιον; Σιγά τον επι­κίν­δυ­νο που το Σύστη­μα φοβή­θη­κε κι έσπευ­σε να τον βάλει φυλα­κή…

Τέλος πάντων… σ’ αυτή τη χώρα η Δικαιο­σύ­νη είναι δίκαιη, η Ελίτ υπε­ρα­σπί­ζε­ται τους αθώ­ους κι επα­να­στά­τες, ο ταξι­τζής πέθα­νε μόνος του… η ζωή είναι ωραία… Μέχρι κι ο ΣΚΑΪ ανα­κου­φί­στη­κε που αθω­ώ­θη­κε ο Θεο­φί­λου…

Να δεί­τε που θα τον απο­ζη­μιώ­σου­με ΕΜΕΙΣ τώρα… επει­δή θα πουν ότι δεν είχε δίκαιη δίκη …κι αντί να πλη­ρώ­σουν αυτοί που τον δίκα­σαν άδι­κα …θα το απο­ζη­μιώ­σου­με εμείς.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας