Η Μπακογιάννη, η «Νέα Μακεδονία» και οι «αυθόρμητοι» blogger

0
72

Όταν η Μπα­κο­γιάν­νη είχε μαζέ­ψει “αυθόρ­μη­τους” blogger για να τους ανα­θέ­σει την προ­βο­λή των Ελλη­νι­κών θέσε­ων στο ίντερ­νετ, εμείς που από το 2008 “σκά­βα­με” για πλη­ρο­φο­ρί­ες …όταν δια­πι­στώ­σα­με ποιοι ήταν αυτοί οι blogger τα εγκε­φα­λι­κά ήταν απα­νω­τά:

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 1ον

O συμ­με­τέ­χων blogger του “ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΑΙ” ήταν υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής της Φιλε­λεύ­θε­ρης Συμ­μα­χί­ας κι επί­σης προ­σκε­κλη­μέ­νος της κας Μπα­κο­γιάν­νη για τα Εθνι­κά Θέμα­τα. Στο blog του δεν βρή­κα­με ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ για τη Μακε­δο­νία! Εννο­εί­ται για την Φιλ. Συμ­μα­χία ότι η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι το όνο­μα που δικαιού­νται τα Σκό­πια!

Η Φιλ. Συυμ­μα­χία συν­δέ­ε­ται άμε­σα με τα παι­διά του SorosΒαλ­λια­νά­τους κ.λπ.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 2ον

O συμ­με­τέ­χων blogger του nylon.gr επί­σης δηλώ­νει ότι ψήφι­σε Φιλε­λεύ­θε­ρη Συμ­μα­χία
και προ­ω­θεί την ιστο­σε­λί­δα της Soro- Φιλ.Συμμαχίας e-rooster αλλά και την ιστο­σε­λί­δα του γνω­στού Πάσχου Μαν­δρα­βέ­λη. Στο nylon.gr βρή­κα­με ΕΝΑ μόνο θέμα για τη Μακε­δο­νία στο οποίο μάλι­στα υπήρ­χε και η ομο­λο­γία: “Όχι ότι είμαι από αυτούς που φωνά­ζουν ‘η Μακε­δο­νία είναι Ελλη­νι­κή’ και άλλα τέτοια φαι­δρά”

Aνα­με­νό­με­νη δήλω­ση για κάποιον που ψηφί­ζει κόμ­μα που συνερ­γά­ζε­ται με το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 3ον

Ο συμ­με­τέ­χων blogger του X-blog δεν είχε μέχρι τότε ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ για τη Μακε­δο­νία και το Σκο­πια­νό

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 4ον

Ο blogger StathisXaikalis ανα­φο­ρι­κά με το Σκο­πια­νό θα προ­τι­μού­σε τον Ψωμιά­δη να ασχο­λη­θεί με τις τουα­λέ­τες του αερο­δρο­μί­ου, αντί με τα εθνι­κά θέμα­τα, ενώ λυπή­θη­κε τον Σκο­πια­νό ελλη­νο­μα­θή δημο­σιο­γρά­φο που ΔΕΝ κατά­λα­βε τον …Ζου­ρά­ρι τον οποίο ενέ­τα­ξε στον φετι­νό καρ­νά­βα­λο.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 5ον

Ο συμ­με­τέ­χων blogger karpidis του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ BLOG σε άρθρο του …ανη­συ­χεί για το ασφα­λι­στι­κό περισ­σό­τε­ρο από το Εθνι­κό Θέμα.

μίνι — ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 6ον

Ο συμ­με­τέ­χων blogger του metablogging.gr ασχο­λεί­ται απο­κλει­στι­κά με τον κόσμο των blog γενι­κά και όχι με πολι­τι­κή και ειδη­σε­ο­γρα­φία δεν είχε τότε ΚΑΝΕΝΑ σχε­τι­κό θέμα.

και τέλος ένα μικρό φως στο τούνελ…

Η συμ­με­τέ­χου­σα blogger του magicasland έχει ξεκά­θα­ρες ιδέ­ες για το Σκο­πια­νό (λόγω κατα­γω­γής προ­φα­νώς), αλλά μέχρι τότε είχε ΜΙΑ μόνο ανα­φο­ρά σε εθνι­κό θέμα.

Οι φωστή­ρες της κας Μπα­κο­γιάν­νη είχαν καλέ­σει για συμ­βου­λές επί εθνι­κών θεμά­των, bloggers της Φιλ. Συμ­μα­χί­ας-Soros που υπο­στη­ρί­ζουν τα Σκό­πια στην πλα­στο­γρά­φη­ση της ιστο­ρί­ας και μαζί μ’ αυτούς μερι­κούς άλλους που ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ή ΑΓΝΟΟΥΝ την ύπαρ­ξη του Σκο­πια­νού στην δια­δι­κτυα­κή τους παρου­σία.

Είναι άξιο απο­ρί­ας με ΤΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ επέ­λε­ξαν τους συγκε­κρι­μέ­νους bloggers αφού και οι ίδιοι από­ρη­σαν καθό­τι ΑΣΧΕΤΟΙ με τέτοια θέμα­τα!

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας