Blackstone: Η θυγατρική των Rothschild με χιλιάδες σπίτια από πλειστηριασμούς

Ένα παλιότερο άρθρο για την Blackstone, ακόμα μία θυγατρική των Rothschild

0
194

Εκτός από το να καθο­δη­γεί τις κυβερ­νή­σεις στο πως να ξεπου­λή­σουν τη Δημό­σια Περιου­σία και να μην κιν­δυ­νεύ­σουν νομι­κά από το παρα­μι­κρό… η ίδια εται­ρία τελι­κά εμφα­νί­ζε­ται ως αγο­ρά­στρια όσων εκποιεί το κρά­τος. Κι αγο­ρά­ζει με δανει­κά λεφτά από Τρά­πε­ζες…

Κι αν δεν επι­στρέ­ψουν τα δανει­κά …τότε οι πολι­τι­κοί-μαριο­νέ­τες θα κρα­τι­κο­ποι­ή­σουν τις Τρά­πε­ζες και οι φορο­λο­γού­με­νοι θα κλη­θούν να τις δια­σώ­σουν. Καθα­ρές δου­λειές …μηδε­νι­κό ρίσκο …αδια­νό­η­τα καθα­ρά και “νόμι­μα” υπερ­κέρ­δη.

Πηγή: enet.gr

Αλλά τότε, όλα τα φώτα έπε­φταν ανα­πό­φευ­κτα, στον Τζον Πόλ­σον, το «διά­δο­χο» κατά πολ­λούς του Τζορτζ Σόρος στο θρό­νο των επι­θε­τι­κών κερ­δο­σκό­πων. Περ­νού­σε έτσι περί­που απα­ρα­τή­ρη­τη η παρου­σία της Blackstone στο τρα­πέ­ζι.

Η Blackstone είναι σήμε­ρα ένας εισηγ­μέ­νος κολοσ­σός στη Wall Street από το 2007. Ξεκί­νη­σε σαν ιδιω­τι­κό fund και τώρα δια­χει­ρί­ζε­ται περί­που 230 δισ. δολά­ρια, επεν­δύ­ο­ντας για λογα­ρια­σμό των πελα­τών της. Και η πιο ενδια­φέ­ρου­σα τελευ­ταία επέν­δυ­σή της, καθώς μάλι­στα στην ελλη­νι­κή επι­και­ρό­τη­τα δεσπό­ζει το φλέ­γον θέμα των πλει­στη­ρια­σμών στα υπο­θη­κευ­μέ­να ακί­νη­τα, είναι ακρι­βώς οι κατοι­κί­ες. Τα σπί­τια…

Μεγάλα μεγέθη

Συγκε­κρι­μέ­να, εδώ κι ένα χρό­νο η Blackstone μέσω θυγα­τρι­κής της έχει γίνει η μεγα­λύ­τε­ρη εται­ρεία στις ΗΠΑ στον κλά­δο των κατοι­κιών, σαρώ­νο­ντας σε λίγους μήνες περισ­σό­τε­ρα από 25.000 ακί­νη­τα μέσα από πλει­στη­ρια­σμούς, αακί­νη­τα που έχουν φθά­σει το στό­λο των κατοι­κιών που δια­θέ­τει συνο­λι­κά στις 30.000!

Τα στοι­χεία δίνουν ρεπορ­τάζ του Bloomberg, σύμ­φω­να με το οποίο, η εται­ρεία δαπα­νά περί­που 100 εκατ. δολά­ρια την εβδο­μά­δα για να αγο­ρά­ζει κατοι­κί­ες σε Πολι­τεί­ες και πόλεις όπως η Φλό­ρι­ντα ή το Σικά­γο, το Φίνιξ, η Ατλά­ντα, το Λας Βέγκας και η Καλι­φόρ­νια. Σύμ­φω­να με το Bloomberg, η εται­ρεία εξα­σφά­λι­σε πρό­σφα­τα και νέα γραμ­μή πίστω­σης 600 εκατ. δολα­ρί­ων, από τη Deutsche Bank, για να συνε­χί­σει τις εξα­γο­ρές της.

Αν και στις ΗΠΑ η κουλ­τού­ρα για την αγο­ρά του σπι­τιού δια­φέ­ρει πολύ από την Ελλά­δα και οι πλει­στη­ρια­σμοί ακι­νή­των είναι συνη­θι­σμέ­νοι, όπως και οι αγο­ρα­πω­λη­σί­ες σπι­τιών, αυτά είναι πολύ μεγά­λα μεγέ­θη, λένε σχο­λια­στές των αμε­ρι­κα­νι­κών μέσων.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι οι τοπο­θε­σί­ες που επι­λέ­γει η εται­ρεία για να αγο­ρά­σει κατοι­κί­ες είναι ελκυ­στι­κοί προ­ο­ρι­σμοί. Καλι­φόρ­νια και Φλό­ρι­ντα έχουν ηλιο­φά­νεια και ζέστη, ενώ το Φίνιξ και η Ατλά­ντα είναι του­ρι­στι­κοί προ­ο­ρι­σμοί και μέρη που θα ήθε­λαν πολ­λοί Αμε­ρι­κα­νοί να ζήσουν.

Η επι­θε­τι­κό­τη­τα της εται­ρεί­ας, που την οδή­γη­σε αυτό­μα­τα στην κορυ­φή ένα­ντι άλλων εται­ρειών της αγο­ράς, προ­κά­λε­σε δημο­σιεύ­μα­τα και από άλλα μέσα. Ρεπορ­τάζ της «New York Times», φέτος τον Ιού­νιο, ανέ­φε­ρε πως η Blackstone, με τον τρό­πο που σαρώ­νει τις δημο­πρα­σί­ες ακι­νή­των, ανε­βά­ζει τις τιμές για αγο­ρές κατοι­κιών, αφή­νο­ντας «απο­κλει­σμέ­νους» τους νέους και τα ζευ­γά­ρια που ανα­ζη­τούν κατοι­κία.

Η εται­ρεία απά­ντη­σε πως δεν επη­ρε­ά­ζει αυτή τις τιμές, για­τί τα σπί­τια που αγο­ρά­ζει είναι ελά­χι­στα σε σχέ­ση με όσα πωλού­νται στις ΗΠΑ. Το Bloomberg ανα­φέ­ρει πως στις ΗΠΑ έχουν βγει στο σφυ­ρί περί­που 5 εκα­τομ­μύ­ρια κατοι­κί­ες, που προ­έρ­χο­νται από την κατάρ­ρευ­ση της φού­σκας των στε­γα­στι­κών δανεί­ων η οποία είχε βου­λιά­ξει τις αμε­ρι­κα­νι­κές τρά­πε­ζες το 2008…

Ωστό­σο, αν επη­ρε­ά­ζει τις τιμές των σπι­τιών η συγκε­κρι­μέ­νη επεν­δυ­τι­κή εται­ρεία ή όλες μαζί, αυτό είναι άλλο θέμα. Στην ίδια αγο­ρά διεκ­δι­κώ­ντας ξανά τα πρω­τεία είναι η American Homes 4 rent, ενώ ως ιδιαί­τε­ρα επι­θε­τι­κή πλάι στην Blackstone παρου­σιά­ζε­ται στα ρεπορ­τάζ μία άλλη, μικρό­τε­ρη εται­ρεία, η Colony Capital…

Ολες οι εται­ρεί­ες αγο­ρά­ζουν τα σπί­τια για να τα ενοι­κιά­σουν και θα επη­ρε­ά­σουν και τις τιμές των ενοι­κί­ων, σύμ­φω­να με τα δημο­σιεύ­μα­τα, ενώ η «New York Times» ανα­φέ­ρει πως αν ανέ­βουν κι άλλο οι τιμές, η Blackstone μπο­ρεί να που­λή­σει τις κατοι­κί­ες με κέρ­δος.

Για την ώρα η εφη­με­ρί­δα αυτή ανέ­φε­ρε τις ίδιες ημέ­ρες που ο πρω­θυ­πουρ­γός Α. Σαμα­ράς βρέ­θη­κε στη Νέα Υόρ­κη, πως η εται­ρεία σχε­διά­ζει να βάλει στο χρη­μα­τι­στή­ριο τα ξενο­δο­χεία «Χίλ­τον» που δια­θέ­τει και να τα που­λή­σει (να που­λή­σει μετο­χές τους στο κοι­νό).

Η BlackRock και ο λύχνος του Αλλαδίνου

Η BLACKSTONE είναι ενδια­φέ­ρου­σα εται­ρεία, ειδι­κά αν υπο­λο­γι­στεί η αντί­δρα­ση που προ­κα­λεί το όνο­μα Ρότσιλντ, καθώς ο Ναθά­νιελ Τζέι­κομπ Ρότσιλντ, επεν­δυ­τι­κός τρα­πε­ζί­της της γνω­στής τρα­πε­ζι­κής δυνα­στεί­ας, εντά­χθη­κε στο δ.σ. της εται­ρεί­ας το 2007 και έμει­νε του­λά­χι­στον ένα χρό­νο εκεί.

Τώρα το ίδιο όνο­μα παρα­μέ­νει στην εται­ρεία, στο πρό­σω­πο του νεα­ρού Ράνταλ Ρότσιλντ, που εντά­χθη­κε μάλι­στα και στην επεν­δυ­τι­κή της επι­τρο­πή.

Αλλά ίσως πιο ενδια­φέ­ρου­σα από την Blackstone να είναι η BlackRock, η οποία έκα­νε το 2011–2012 και τώρα πάλι ξανά τον έλεγ­χο στις ελλη­νι­κές τρά­πε­ζες για τα κεφά­λαιά τους και τις χορη­γή­σεις που έχουν κάνει. Ολες τις χορη­γή­σεις. Και τα στε­γα­στι­κά δάνεια… Η BlackRock, με βάση τα στοι­χεία που ανα­φέ­ρει η Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος, επι­λέ­χθη­κε από την ΕΚΤ και την ίδια την ΤτΕ για να κάνει τον έλεγ­χο στις ελλη­νι­κές τρά­πε­ζες. Θεω­ρεί­ται μετρ αυτών των ελέγ­χων και έχει και ένα δικό της σύστη­μα να βγά­ζει το «τζί­νι», το απο­τέ­λε­σμα… Το ονο­μά­ζει «Αλα­ντίν».

Με το λύχνο του Αλλα­δί­νου ψάχνει τα κρυμ­μέ­να μυστι­κά στα στοι­χεία των τρα­πε­ζών, των οποί­ων μόλις ολο­κλή­ρω­σε πρό­σφα­τα τον πρώ­το έλεγ­χο, σε αυτό το δεύ­τε­ρο γύρο μετά το 2011 που της ανα­τέ­θη­κε. Την πρώ­τη φορά η αμοι­βή της για να ψάξει και να μάθει τα μυστι­κά των ελλη­νι­κών τρα­πε­ζών εικά­ζε­ται πως ήταν 17 εκατ. δολά­ρια. Η πλη­ρο­φο­ρία δεν δια­ψεύ­στη­κε.

Η BlackRock τελι­κά προ­σελ­κύ­ει το ενδια­φέ­ρον, ενώ προ­σπα­θεί με καπό την Blackstone και με τερά­στια επιρ­ροή διε­θνώς, σε κρά­τη, κυβερ­νή­σεις, αγο­ρές και κεντρι­κές τρά­πε­ζες. Δια­χει­ρί­ζε­ται, σύμ­φω­να με δικά της στοι­χεία, 3,45 τρισ. δολ. μέσω αμοι­βαί­ων κεφα­λαί­ων. Κερ­δί­ζει επεν­δύ­ο­ντας με τα λεφτά των άλλων και δίνει συμ­βου­λές σε επεν­δυ­τές, κυβερ­νή­σεις και κεντρι­κές τρά­πε­ζες.

Την προη­γού­με­νη φορά οι άνθρω­ποι της BlackRock στε­γά­ζο­νταν στο κέντρο της Αθή­νας, δου­λεύ­ο­ντας με μυστι­κό­τη­τα το πρό­γραμ­μα «Solar», όπως απο­κα­λύ­φθη­κε μετά. Τότε παρί­στα­ναν τα στε­λέ­χη εται­ρεί­ας με φωτο­βολ­ταϊ­κά. Τώρα κυκλο­φο­ρεί μετα­ξύ στε­λε­χών της αγο­ράς πως περί­που 20–30 μέλη της έχουν έδρα στα νότια προ­ά­στια, κινού­με­να με την ίδια μυστι­κό­τη­τα.

ΝΑΚ

Ελεγκτής και αγοραστής με κρατικά λεφτά

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κερ­δί­ζει χρή­μα­τα ελέγ­χο­ντας μέσω του Αλλα­δί­νου της, αλλά δια­χει­ρί­ζε­ται και τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια επεν­δυ­τών. Ο γερου­σια­στής της Αϊό­βα Τσακ Γκρά­σλεϊ, ως ειδι­κός γραμ­μα­τέ­ας του προ­γράμ­μα­τος TARP με το οποίο σώθη­καν οι αμε­ρι­κα­νι­κές τρά­πε­ζες, δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε στην αμε­ρι­κα­νι­κή κεντρι­κή τρά­πε­ζα (Fed).

Σύμ­φω­να με επι­στο­λή του γερου­σια­στή στη Fed που παρου­σί­α­σε το Bloomberg, η BlackRock πήρε 120 εκατ. δολά­ρια για να παρά­σχει συμ­βου­λές στη Fed, ψάχνο­ντας τα στε­γα­στι­κά δάνεια των τρα­πε­ζών. Πήρε επί­σης 3,8 δισ. δολά­ρια με άλλο κρα­τι­κό πρό­γραμ­μα, για ενί­σχυ­ση της δικής της ρευ­στό­τη­τας.

Ταυ­τό­χρο­να όμως, μαζί με άλλες εται­ρεί­ες αγό­ρα­σε μέσω των αμοι­βαί­ων κεφα­λαί­ων τα οποία δια­χει­ρί­ζε­ται ομό­λο­γα των τρα­πε­ζών με υπο­θή­κες στε­γα­στι­κών δανεί­ων. Ηλεγ­χε τα ομό­λο­γα και μετά τα αγό­ρα­ζε, λέει ο Αμε­ρι­κα­νός γερου­σια­στής.

Η εται­ρεία ήταν σύμ­βου­λος της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ στην εξα­γο­ρά της Bear Sterns από την J.Ρ. Morgan και στα προ­γράμ­μα­τα διά­σω­σης των κολοσ­σών στις ασφά­λειες και στα στε­γα­στι­κά δάνεια, AIG, Fannie Mae και Freddie Mac. Ηταν ο σύμ­βου­λος και στη διά­σω­ση του Citigroup.

ΝΑΚ

BlackRock — Blackstone και «περιστρεφόμενες πόρτες»

ΤΟ 1988, όταν η BlackRock ιδρύ­θη­κε ως θυγα­τρι­κή συμ­με­το­χή κάτω από τη στέ­γη της Blackstone, δεν ήταν παρά μία μικρή εται­ρεία, που εξα­σφά­λι­σε ένα δάνειο 10 εκατ. δολα­ρί­ων χάρη στη μεγα­λύ­τε­ρη Blackstone.

Με αυτό τον τρό­πο η Blackstone απέ­κτη­σε το 40% της BlackRock, αλλά τελι­κά πού­λη­σε το ποσο­στό της το 1994. Η φίρ­μα που εξα­γό­ρα­σε τότε την BlackRock βρέ­θη­κε στη συνέ­χεια να είναι ένα μικρό μερί­διο στην αγκα­λιά της. Η BlackRock έγι­νε γίγα­ντας, με μεγα­λύ­τε­ρη επιρ­ροή από τη Goldman Sachs σύμ­φω­να με το Bloomberg. Εχουν δια­κό­ψει πλή­ρως τη σχέ­ση τους;

Μετο­χι­κά φαί­νε­ται πως ναι, αλλά όταν η μία από τις δύο προ­σπά­θη­σε να απα­ριθ­μή­σει πού έχει μερί­διο πάνω από 5%, λέγε­ται πως έπε­σε το σύστη­μα της Αμε­ρι­κα­νι­κής Επι­τρο­πής Κεφα­λαιο­α­γο­ράς!

Ωστό­σο, όσο οι ίδιοι οι Αμε­ρι­κα­νοί ανα­φέ­ρουν μία δια­φω­νία μετα­ξύ του επι­κε­φα­λής της Blackstone Σβάρ­τσμαν και του επι­κε­φα­λής της BlackRock Φινκ τόσο οι ίδιοι ανα­πτύσ­σουν τη θεω­ρία των «περι­στρε­φό­με­νων θυρών» και για τις δύο εται­ρί­ες.

Για παρά­δειγ­μα, οι ιδρυ­τές της Blackstone Πίτερ Πίτερ­σον και Στέ­φεν Σβάρ­τσμαν πρέρ­χο­νται από τη Lehman Brothers. Ο συνι­δρυ­τής της BlackRock Ραλφ Σλο­στέιν ήταν επί­σης εκεί.

Ο Λάρι Φινκ, επι­κε­φα­λής της BlackRock από τότε μέχρι σήμε­ρα, ήταν στην First Boston, λίγο αργό­τε­ρα Credit Suisse First Boston (συγ­χώ­νευ­ση). Ο Χάμιλ­τον Τζέιμς, σήμε­ρα πρό­ε­δρος και Νο2 της Blackstone, ήταν πρώ­τα στην Credit Swisse First Boston.

Το Νο3 της Blackstone σήμε­ρα, ο Τζ. Τόμιλ­σον Χιλ, ήταν στη Lehman Brothers. Ο Μπέ­νετ Γκού­ντμαν, συνι­δρυ­τής της Blackstone μετά τη συγ­χώ­νευ­ση της GSO CapitaI την οποία διοι­κού­σε, ήταν στην Credit Suisse.

Ο Ρόμπερτ Καπί­το είναι σήμε­ρα το Νο2 της BlackRock και υπήρ­ξε συνι­δρυ­τής μαζί με τον Λάρι Φινκ. Φυσι­κά ήταν μαζί του στη First Boston… Και πάει λέγο­ντας, για­τί ακό­μα και σήμε­ρα οι δύο εται­ρεί­ες «ανταλ­λάσ­σουν» στε­λέ­χη.

Για παρά­δειγ­μα, μόλις πέρυ­σι τρία στε­λέ­χη της Blackstone πήγαν «πακέ­το» στην BlackRock, για να φτιά­ξουν ένα τμή­μα για το ευρω­παϊ­κό χρέ­ος σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα του ξένου Τύπου. Ηταν το λεγό­με­νο «τρίο Μπε­να­ρό­για», από το όνο­μα του επι­κε­φα­λής Φίλιπ Μπε­να­ρό­για, στε­λέ­χους επί πολ­λά χρό­νια της άλλης εται­ρεία που πήρε τους συνερ­γά­τες του Κρις Ρεν και Ζιλ Λεν­γκάιν και πήγε στην BlackRock. Αντί­θε­τη δια­δρο­μή είχε ακο­λου­θή­σει δύο χρό­νια νωρί­τε­ρα ο Ράιαν Μόλετ.

ΝΑΚ

Πηγή: enikonomia.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας