Βουλή: Άθεοι και αριστεροί ψήφισαν υπέρ του τζαμιού στην Αθήνα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:17
0
4
Τι πράγ­μα κι αυτό; Οι άθε­οι να “καί­γο­νται” να χτι­στεί ένα τζα­μί για τους πιστούς μίας μεγά­λης θρη­σκεί­ας, την ίδια στιγ­μή που θεω­ρούν τους θρη­σκευό­με­νους… ηλί­θιους, Ταλι­μπάν, σκο­τα­δι­στές, οπι­σθο­δρο­μι­κούς και γρα­φι­κούς. 

 

Ήταν οι ίδιοι άθε­οι-πρά­κτο­ρες που καθο­δη­γού­σαν τους μου­σουλ­μά­νους μετα­νά­στες να τα σπά­σουν στην Αθή­να, δια­δί­δο­ντας μία ψεύ­τι­κη ιστο­ρία για ένα δήθεν σχι­σμέ­νο κορά­νι και με «αξιό­πι­στο» μάρ­τυ­ρα του συμ­βά­ντος έναν σεση­μα­σμέ­νο αλλο­δα­πό κλέ­φτη.
Είναι οι ίδιοι πολι­τι­κοί που ως Μαρ­ξι­στές επα­να­στά­τες βαν­δά­λι­ζαν χρι­στια­νι­κές εκκλη­σί­ες …αλλά ποτέ συνα­γω­γές.
Ομοί­ως οι FEMEN …χτυ­πούν όλες τις θρη­σκεί­ες πλην αυτής των Rothschild και του Soros.
Ακό­μα μία προ­σχε­δια­σμέ­νη κίνη­ση για την απο­δυ­νά­μω­ση της κρα­τού­σας θρη­σκεί­ας στην Ελλά­δα.
Εννο­εί­ται ότι στην Τουρ­κία οι συνά­δελ­φοί τους κάνουν το ίδιο πράγ­μα υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι αντί­θε­τα τους Χρι­στια­νούς, τους Κούρ­δους κι οποιον­δή­πο­τε μπο­ρεί να δημιουρ­γή­σει πρό­βλη­μα στους Τούρ­κους μου­σουλ­μά­νους που απο­τε­λούν την πλειο­ψη­φία.
Αυτοί που κινούν τα νήμα­τα παρα­μέ­νουν πάντα εκτός κάδρου.
Μας καθο­δη­γούν με μεγά­λη επι­τυ­χία να μισή­σου­με άλλους γει­το­νι­κούς λαούς, θύμα­τα της ίδιας ελίτ. Κατα­φέρ­νουν να μισού­με φτω­χούς λαούς, σκλά­βους στα ίδια αφε­ντι­κά… περισ­σό­τε­ρο κι από τους ελλη­νό­φω­νους μαφιό­ζους της Βου­λής, που συνει­δη­τά μας λήστε­ψαν και μας κατέ­στρε­ψαν, για να γίνουν πλου­σιό­τε­ροι οι ίδιοι και να κερ­δί­σουν την εύνοια των τοκο­γλύ­φων.

Πηγή: thepressproject.gr

Ανα­λό­γως ποια χώρα και ποια θρη­σκεία στο­χο­ποιούν… επι­λέ­γουν να ενι­σχύ­ουν τη μειο­ψη­φία …και το δικαιο­λο­γούν ως αντι­φα­σι­σμό …σεβα­σμό των μειο­νο­τή­των κλπ… αλλά φυσι­κά δεν είναι αυτή η πραγ­μα­τι­κή αιτία.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας