Οι φωστήρες των ΜΜΕ συνδέουν “τρομοκρατική ενέργεια” με τη Χρυσή Αυγή

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:17
0
7

«Ακρο­δε­ξιά Τρο­μο­κρα­τι­κή Οργά­νω­ση» …πήγε σε παράρ­τη­μα των Ελλη­νι­κών Ταχυ­δρο­μεί­ων που ως γνω­στόν έχουν κάμε­ρες παρα­κο­λού­θη­σης και μπρο­στά σε 10 μάρ­τυ­ρες με το πρό­σω­πο φόρα-παρ­τί­δα παρέ­δω­σε για απο­στο­λή συστη­μέ­νο δέμα με εκρη­κτι­κά και παρα­λή­πτη μία ανώ­τε­ρη δικα­στι­κό. 

Αγω­νιώ­δεις οι προ­σπά­θειες του Ευαγ­γε­λά­του-Τελ Αβίβ να μας πεί­σει ότι πρό­κει­ται για τρο­μο­κρα­τία συν­δε­δε­μέ­νη με τους “ντε­λι­βε­ρά­δες” της Χρυ­σής Αυγής.

Τέτοια γελοία ιστο­ρία …με σκο­πό να δημιουρ­γή­σει την συλ­λο­γι­κή πεποί­θη­ση ότι υπάρ­χει και ακρο­δε­ξιά τρο­μο­κρα­τία κάπου εκεί έξω… μόνο ΘΟΥ-ΒΟΥ πρά­κτο­ρες θα μπο­ρού­σαν να επι­νο­ή­σουν… Να μας πεί­σουν ότι υπάρ­χει τρο­μο­κρα­τία που δεν συν­δέ­ε­ται με CIA και Μοσάντ θα είναι πολύ δύσκο­λο… Ανή­κου­με στη Δύση και όλα τα τρο­μο­κρα­τι­κά χτυ­πή­μα­τα ήταν πάντα προς το συμ­φέ­ρον της Δύσης …αφού οι Δυτι­κοί ήταν οι εκπαι­δευ­τές κι εντο­λείς των εγχώ­ριων μισθο­φό­ρων εκτε­λε­στών.

Προ­κει­μέ­νου να παρα­λη­φθεί και να εξο­φλη­θεί το ανύ­παρ­κτο C4I… μας εμφά­νι­σαν μερι­κές δήθεν δια­φο­ρε­τι­κές τρο­μο­κρα­τι­κές ομά­δες …που στο­χο­ποιού­σαν εντε­λώς «συμ­πτω­μα­τι­κά» απο­κλει­στι­κά όσους χει­ρι­ζό­ντου­σαν το θέμα του C4I και την εξό­φλη­σή του.

Κι αφού οι ξένοι πρά­κτο­ρες πέρα­σαν πακέ­το με εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό μέσα στο Υπουρ­γείο και σκό­τω­σαν τον υπα­σπι­στή του Χρυ­σο­χο­ΐ­δη … η εξό­φλη­ση διευ­θε­τή­θη­κε σε μηδε­νι­κό χρό­νο.
Σε ό,τι αφο­ρά στο ανύ­παρ­κτο C4I είχα­με δημο­σιεύ­σει παλαιό­τε­ρα τα εξής:

Για το αρχείο σας…

Το ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ C4I, που ΠΟΤΕ δεν παρε­λή­φθη, αλλά ..πλη­ρώ­θη­κε κανο­νι­κά, με την βοή­θεια των …«αυθορ­μή­των» τρο­μο­κρα­τών με τα βιβλιά­ρια στην CITIBANK.

Τα λαμό­για δεν θα χρεια­στεί να ανη­συ­χή­σουν για καθυ­στε­ρή­σεις…

 

Αντί­θε­τα, οι φορο­λο­γού­με­νοι εργα­ζό­με­νοι με μωρά παι­διά …του χρό­νου ΔΕΝ θα βρουν βρε­φο­νη­πια­κούς σταθ­μούς να τα φιλο­ξε­νή­σουν.

Τοκο­γλύ­φοι κι έμπο­ροι σκου­ρια­σμέ­νων ή ανυ­πάρ­κτων όπλων με …Ισραη­λι­νά Δια­βα­τή­ρια, δεν έχουν να φοβη­θούν τίπο­τα.

Θα πλη­ρω­θούν στο ακέ­ραιο.

Η τρο­μο­κρα­τία και το C4I έχουν τους ίδιους …εχθρούς!

Η …«τρο­μο­κρα­τία», τα τελευ­ταία χρό­νια, έχει τους ίδιους εχθρούς με τους προ­μη­θευ­τές του C4I.

Επα­να­στα­τι­κός Αγώ­νας, Λαϊ­κή Θέλη­ση, Λαϊ­κοί Αγω­νι­στές.

 

 

 

 

Ο Βουλ­γα­ρά­κης κι ο Χρυ­σο­χο­ΐ­δης δεν ήθε­λαν να παρα­λά­βουν το ανύ­παρ­κτο C4Ι κι έγι­ναν στό­χοι …«τρο­μο­κρα­τών».

Ανά­με­σα σε άσκο­πα παρα­πλα­νη­τι­κά κτυ­πή­μα­τα εκτε­λού­νται τα πλη­ρω­μέ­να συμ­βό­λαια θανά­του, που φυσι­κά σχε­τί­ζο­νται με ξένα συμ­φέ­ρο­ντα, τα οποία όμως μπο­ρούν να …συντη­ρούν οικο­νο­μι­κά τέτοιες ομά­δες για χρό­νια.

Ο Μαζιώ­της είχε πάντα λεφτά στην άκρη…

Η εμπλο­κή στην …«τρο­μο­κρα­τία» είναι από­φα­ση ζωής και κάθε έξο­δος από την γιάφ­κα είναι πολύ δύσκο­λη.

Δεν γίνο­νται αυτά ποτέ κι από κανέ­ναν στο όνο­μα του …προ­λε­τα­ριά­του.

Πάντως ένα είναι σίγου­ρο.

Αυτούς που μας παρου­σιά­ζουν ως …«ιδε­ο­λό­γους»,  που μας παρου­σιά­ζο­νται σαν να βάζουν τις ιδέ­ες τους …«επά­νω» από το προ­σω­πι­κό τους συμ­φέ­ρον, στο όνο­μα μιας δήθεν επα­να­στά­σε­ως, φαί­νο­νται τελι­κά να είναι στυ­γνοί επαγ­γελ­μα­τί­ες, που δεν θα έκα­ναν ΤΙΠΟΤΑ και για ΚΑΝΕΝΑΝ χωρίς …λεφτά.

Να μην περι­μέ­νου­με από τέτοια άτο­μα να κάνουν δωρε­άν τέτοια επι­κίν­δυ­να πράγ­μα­τα και θυσί­ες για εμάς.

Ούτε η μάνα μας δεν θα έπαιρ­νε τέτοια ρίσκα για λογα­ρια­σμό μας. Δεν γίνο­νται αυτά στην πραγ­μα­τι­κή ζωή.

Κανείς δεν θα κατα­στρέ­ψει την εικό­να του, την ζωή του για να βάλει μία βόμ­βα σε έναν άγνω­στο μεσά­ζο­ντα επι­χει­ρη­μα­τία.

Κι αν υπήρ­χε κάποιος τόσο χαζός θα τον …έπια­ναν την ίδια ημέ­ρα.

Στις «επα­να­στα­τι­κές συμ­πτω­μα­τι­κές» δρά­σεις, σχε­τι­κές με το C4I, δρουν πάντα επαγ­γελ­μα­τί­ες.

Στις παρα­πλα­νη­τι­κές δρά­σεις όμως συμ­με­τέ­χουν μαθη­τευό­με­νοι ερα­σι­τέ­χνες που βαρούν στον …γάμο του Καρα­γκιό­ζη.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας