Η απάτη της μαστογραφίας: Πείτε ΟΧΙ στην μαστογραφία!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:17
0
75

Your Greatest Weapon Against Breast Cancer (Not Mammograms)
Σύμ­φω­να με το Εθνι­κό Ίδρυ­μα του  Καρ­κί­νου του μαστού, 200.000 νέες περι­πτώ­σεις καρ­κί­νου του μαστού δια­γι­γνώ­σκο­νται κάθε χρό­νο στις ΗΠΑ, καθι­στώ­ντας τον τρεις φορές πιο συχνό από ό, τι άλλων γυναι­κο­λο­γι­κών καρ­κί­νων.

Ο καρ­κί­νος του μαστού θα διεκ­δι­κή­σει τις ζωές 40.000 ανθρώ­πων φέτος.

Επι­γε­νε­τι­κή και πρό­λη­ψη καρ­κί­νου του μαστού

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η μόνη μορ­φή καρ­κί­νου που απαι­τεί τη ζωή  περισ­σό­τε­ρων γυναι­κών είναι ο καρ­κί­νος του πνεύ­μο­να.
Ακό­μη πιο ανη­συ­χη­τι­κό είναι η ταχύ­τη­τα με την οποία τα ποσο­στά καρ­κί­νου του μαστού έχουν αυξη­θεί τα τελευ­ταία 5 χρό­νια.
Το 1960, μία στις 20 γυναί­κες δια­γνώ­στη­κε αλλά σήμε­ρα, είναι μια  στις επτά.

Τα παρα­κά­τω είναι μερι­κά σημα­ντι­κά γεγο­νό­τα για αυτόν τον τύπο του καρ­κί­νου:

1. Ο καρ­κί­νος του μαστού είναι η κύρια αιτία θανά­του των γυναι­κών για την ηλι­κία των 40 με 55.
15 τοις εκα­τό του συνό­λου των καρ­κί­νων του μαστού εμφα­νί­ζο­νται σε γυναί­κες κάτω των 45 ετών!
Σε αυτή την ηλι­κια­κή ομά­δα, οι καρ­κί­νοι του μαστού είναι πιο επι­θε­τι­κοί και έχουν χαμη­λό­τε­ρα ποσο­στά ανά­κτη­σης. 80 τοις εκα­τό των εξο­γκω­μά­των του μαστού είναι μη-καρ­κι­νι­κά. 70 τοις εκα­τό των καρ­κί­νων του μαστού έχουν βρε­θεί μέσα από αυτο-εξε­τά­σεις του μαστού.
Περί­που από το 80 τοις εκα­τό των γυναι­κών που δια­γι­γνώ­σκο­νται με καρ­κί­νο του μαστού δεν έχουν οικο­γε­νεια­κό ιστο­ρι­κό καρ­κί­νου του μαστού.
Οι τοξι­κές επι­δρά­σεις της ακτι­νο­βο­λί­ας  της μαστο­γρα­φία τελι­κά ανα­γνω­ρί­ζε­ται ως ένας σημα­ντι­κός παρά­γο­ντα  για την ανά­πτυ­ξη του καρ­κί­νου του μαστού. Αρκε­τές πρό­σφα­τες μελέ­τες έχουν δεί­ξει σαφώς ότι οι ακτι­νο­γρα­φί­ες  του καρ­κί­νου του μαστού μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σoυν στις γυναί­κες περισ­σό­τε­ρο κακό παρά καλό.

Μια νέα μελέ­τη που δημο­σιεύ­ε­ται στο British Medical Journal (Δεκέμ­βριος 2011) επι­βε­βαί­ω­σε ότι ο ακτι­νο­γρα­φι­κός έλεγ­χος του καρ­κί­νου του μαστού μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει βλά­βη στις γυναί­κες, ιδιαί­τε­ρα κατά τα πρώ­τα χρό­νια μετά την έναρ­ξη του ελέγ­χου.

New Study Casts Doubt on Value of Mammograms

2. Αυτή η βλά­βη οφεί­λε­ται σε μεγά­λο βαθ­μό σε χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις, όπως μερι­κές αφαι­ρέ­σεις  και μαστε­κτο­μές, και άλλες (συχνά περιτ­τές) παρεμ­βά­σεις. Η μελέ­τη ανα­δει­κνύ­ει τις απώ­λειες στην ποιό­τη­τα ζωής από ψευ­δώς θετι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα και περιτ­τές  θερα­πεί­ες.
Ευτυ­χώς, αρχί­ζου­με να βλέ­που­με τα πρώ­τα σκιρ­τή­μα­τα της αλλα­γής, όπως δεί­χνει αυτή η τελευ­ταία έκθε­ση από το Ινστι­τού­το Ιατρι­κής (ΙΟΜ), το οποίο θέτει υπό οψιν το ρόλο που η περι­βαλ­λο­ντι­κή έκθε­ση μπο­ρεί να παί­ζει στην ανά­πτυ­ξη του καρ­κί­νου του μαστού.

3. Η επι­τρο­πή (ΙΟΜ),  είναι απο­λύ­τως σωστή στην έκκλη­ση της για περισ­σό­τε­ρη έρευ­να σχε­τι­κά με τους κιν­δύ­νους των δια­φό­ρων περι­βαλ­λο­ντι­κών εκθέ­σε­ων, κατά  τη διάρ­κεια της ζωής μιας γυναί­κας. Δεν είναι ειρω­νι­κό το γεγο­νός ότι η μαστο­γρα­φία, το βασι­κό δια­γνω­στι­κό τεστ που δίνε­ται στις γυναί­κες για να βοη­θή­σει στον εντο­πι­σμό και την πρό­λη­ψη του καρ­κί­νου του μαστού, είναι υπεύ­θυ­νο για την αύξη­ση του κιν­δύ­νου των γυναι­κών για την ανά­πτυ­ξη του καρ­κί­νου του μαστού;
Η ακτι­νο­βο­λία της μαστο­γρα­φί­ας είναι πολύ πιο επι­ζή­μια από μια ακτι­νο­γρα­φία  στή­θους X-Ray.
Οι μαστο­γρα­φί­ες χρη­σι­μο­ποιούν ιονί­ζου­σα ακτι­νο­βο­λία σε μία σχε­τι­κά υψη­λή δόση, η οποία μπο­ρεί να συμ­βά­λει στις  μεταλ­λά­ξεις που μπο­ρεί να οδη­γή­σουν σε καρ­κί­νο του μαστού.
Με την μαστο­γρα­φία μπο­ρεί­τε να  πάρε­τε τόσο πολύ ακτι­νο­βο­λία, όση  θα παίρ­να­τε από 1.000 ακτι­νο­γρα­φί­ες θώρα­κα. Η μαστο­γρα­φία συμπιέ­ζει επί­σης σφι­χτά το στή­θος σας, το οποίο μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε μια επι­κίν­δυ­νη εξά­πλω­ση των καρ­κι­νι­κών κυτ­τά­ρων, εάν ήδη υπάρ­χουν. Ο Δρ Samuel Epstein, ένας από τους κορυ­φαί­ους εμπει­ρο­γνώ­μο­νες του καρ­κί­νου στον κόσμο, έχει δηλώ­σει:
«Το στή­θος πριν από την εμμη­νό­παυ­ση είναι ιδιαί­τε­ρα ευαί­σθη­το στην ακτι­νο­βο­λία, για κάθε 1 rad  έκθε­σης  αυξά­νε­ται ο κίν­δυ­νος εμφά­νι­σης καρ­κί­νου του μαστού κατά περί­που 1 τοις εκα­τό, με μια σωρευ­τι­κή δρά­ση κατά 10 τοις εκα­τό αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου  για κάθε μαστό κατά την διάρ­κεια ελέγ­χων σε μια δεκα­ε­τία.»

Ο ακτι­νο­γρα­φι­κός έλεγ­χος για καρ­κί­νου του μαστού μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε περιτ­τές θερα­πεί­ες και χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μπο­ρεί να συντο­μεύ­σουν τη διάρ­κεια της ζωής  σας.
Μια άλλη ανη­συ­χία είναι ότι, οι μαστο­γρα­φί­ες έχουν ένα  απα­ρά­δε­κτα υψη­λό ποσο­στό ψευ­δώς θετι­κών δια­γνώ­σε­ων έως και έξι τοις εκα­τό.
Οι ψευ­δώς θετι­κές δια­γνώ­σεις  μπο­ρεί να οδη­γή­σουν σε δαπα­νη­ρές επα­να­λη­πτι­κές ακτι­νο­γρα­φί­ες , εκθέ­το­ντας σας σε ακό­μη περισ­σό­τε­ρη ακτι­νο­βο­λία, και μπο­ρεί μερι­κές φορές να οδη­γή­σει σε περιτ­τές επεμ­βα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες όπως βιο­ψί­ες, χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση, ακτι­νο­βο­λί­ες, και χημειο­θε­ρα­πεία.
Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αν υπο­βλη­θή­τε  σε μαστο­γρα­φία  του μαστού, έχε­τε ένα 35 τοις εκα­τό αύξη­ση του κιν­δύ­νου για χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση.

4. Εάν μια μαστο­γρα­φία εντο­πί­σει μια ανώ­μα­λη κηλί­δα στο στή­θος σας, το επό­με­νο βήμα είναι συνή­θως μια βιο­ψία. Αυτό περι­λαμ­βά­νει τη λήψη μιας μικρής ποσό­τη­τας ιστού από το στή­θος σας, το οποίο στη συνέ­χεια ελέγ­χε­ται  από έναν ιστο­πα­θο­λό­γο κάτω από ένα μικρο­σκό­πιο για να δια­πι­στω­θεί εάν υπάρ­χουν καρ­κι­νι­κά κύτ­τα­ρα.
Οι βιο­ψί­ες είναι εμφα­νώς ανα­κρι­βείς, συχνά οδη­γούν  σε λαν­θα­σμέ­νη διά­γνω­ση και περιτ­τές θερα­πεί­ες, για να μην ανα­φέ­ρου­με την αδι­καιο­λό­γη­τη συναι­σθη­μα­τι­κή πίε­ση.
Απλά σκε­φτεί­τε ότι  μπο­ρεί να έχε­τε καρ­κί­νο του μαστού, και στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα να είναι λάθος διά­γνω­ση, το μυα­λό σας εστιά­ζε­ται στο φόβο και την ασθέ­νεια, και το άγχος είναι τόσο μεγά­λο που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μπο­ρεί και να προ­κα­λέ­σει την  ασθέ­νεια.

Effect of Three Decades of Screening Mammography on Breast-Cancer Incidence

Είναι καλά τεκ­μη­ριω­μέ­νο ότι το άγχος έχει επι­ζή­μιες συνέ­πειες για την υγεία σας.
Έτσι, μια ψευ­δώς θετι­κή διά­γνω­ση μπο­ρεί να είναι επι­βλα­βής για την υγεία σας από πολ­λα­πλές οπτι­κές γωνί­ες.
Σε μια βάση δεδο­μέ­νων του­Cochrane 2009 με συστη­μα­τι­κή μελέ­τη του ακτι­νο­γρα­φι­κού ελέγ­χου και της  μαστο­γρα­φί­ας του καρ­κί­νου του μαστού οι συντά­κτες της μελέ­της ανα­φέ­ρουν:

5. Οι ακτι­νο­γρα­φί­ες οδή­γη­σαν σε 30 τοις εκα­τό υπέρ διά­γνω­σης και  υπέρ θερα­πεί­ας, σε μια από­λυ­τη αύξη­ση του κιν­δύ­νου της τάξης του 0,5 τοις εκα­τό. Αυτό σημαί­νει ότι για κάθε 2000 γυναί­κες που ελέγ­χο­νται για 10 χρό­νια, μία από αυτές θα έχει παρά­τα­ση της ζωή της, και 10 υγιείς γυναί­κες που δεν θα είχαν την λάθος διά­γνω­ση εάν δεν είχαν εξε­τα­στεί  θα τους δοθεί θερα­πεία χωρίς λόγο.«
Δυστυ­χώς, τα ανη­συ­χη­τι­κά επι­στη­μο­νι­κά ευρή­μα­τα δεν τελειώ­νουν εκεί. Αυτό σημαί­νει ότι κάνο­ντας αυτές τις ακτι­νο­γρα­φί­ες συντο­μεύ­ε­τε την ζωή σας παρά  την παρα­τεί­νε­τε. Ανα­φέ­ρο­ντας τα ευρή­μα­τα της μελέ­της το 2011τ ης  BMJ σχε­τι­κά με τη ζημία που προ­κα­λεί­τε από τον ακτι­νο­γρα­φι­κό έλεγ­χο  του καρ­κί­νου του μαστού, η Sayer Ji της Green Med έγρα­ψε:

6. «Αυτό που είναι ίσως το πιο ανη­συ­χη­τι­κό για τις δια­πι­στώ­σεις αυτές είναι ότι, ενώ σαφώς όταν τίθε­ται  το  ερώ­τη­μα  για την ασφά­λεια και την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των ακτι­νο­γρα­φιών του  μαστού, οι μελέ­τες επί των οποί­ων βασί­ζο­νται χρη­σι­μο­ποιούν ένα παλιό μοντέ­λο κιν­δύ­νου ακτι­νο­βο­λί­ας, το  οποία ελα­χι­στο­ποιεί με έναν συντε­λε­στή του 4 με 5 την καρ­κι­νο­γέ­νε­ση … Αυτό σημαί­νει, ως εκ τού­του, ότι οι ακτι­νο­γρα­φί­ες του μαστού δεν είναι μόνο ότι  «προ­κα­λούν περισ­σό­τε­ρο κακό παρά καλό», αλλά φυτεύ­ουν τους σπό­ρους της ακτι­νο­βο­λί­ας που αυτή η ίδια ακτι­νο­βο­λία προ­κα­λεί τον καρ­κί­νο μέσα στα στή­θη εκα­τομ­μυ­ρί­ων γυναι­κών».

Οι μαστο­γρα­φί­ες στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν σώζουν ζωές. Η έρευ­να ανα­φέ­ρει.

Τον Σεπτέμ­βριο του 2010, το New England Journal of Medicine, ένα από τα πιο έγκυ­ρα ιατρι­κά περιο­δι­κά, δημο­σί­ευ­σε την πρώ­τη επτα­ε­τή 7 μελέ­τη για να εξε­τά­σει την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των μαστο­γρα­φιών.

Τα ευρή­μα­τά τους είναι πολύ μακριά από αυτό που οι περισ­σό­τε­ροι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι υγεί­ας θα έχε­τε κατά νού. Η  κατώ­τα­τη γραμ­μή είναι ότι οι μαστο­γρα­φί­ες φαί­νε­ται να έχουν μειώ­σει τα ποσο­στά θανά­του από τον καρ­κί­νο μόνο κατά 0,4 θανά­τους ανά 1.000 γυναί­κες (ούτε καν ένα θάνα­το) -ένα τόσο μικρό ποσο­στό  που θα μπο­ρού­σε κάλ­λι­στα να είναι μηδέν. Με άλλα λόγια, 2.500 γυναί­κες θα πρέ­πει να εκτί­θε­νται σε μαστο­γρα­φί­ες για πάνω από 10 χρό­νια για να απο­φευ­χθεί και να προ­λη­φθεί ένας μόνο θάνα­τος από καρ­κί­νο του μαστού.

Έτσι, όχι μόνο οι μαστο­γρα­φί­ες  είναι τελεί­ως ανα­σφα­λείς, αλλά δεν βοη­θάν και να  να σωθούν οι ζωές των γυναικών,όπως συνή­θως πιστεύ­ε­ται.

Προη­γού­με­νες έρευ­νες έχουν επί­σης δεί­ξει ότι η προ­σθή­κη μιας ετή­σιας μαστο­γρα­φί­ας σε μια προ­σε­κτι­κή κλι­νι­κή εξέ­τα­ση των μαστών δεν βελ­τιώ­νει τα ποσο­στά επι­βί­ω­σης του καρ­κί­νου του μαστού ένα­ντι της φυσι­κής εξέ­τα­σης και μόνο. Αν οι μαστο­γρα­φί­ες δεν θα σας σώσουν , τότε για­τί να τις κάνε­τε;

MHΠΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ;

Ο μεγα­λύ­τε­ρος εχθρός του καρ­κί­νου είναι  το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σας σύστη­μα.
Πρό­σφα­τες ανα­κα­λύ­ψεις δεί­χνουν ότι το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σας σύστη­μα είναι σχε­δια­σμέ­νο για την εξά­λει­ψη του καρ­κί­νου. Ωστό­σο, όταν εφαρ­μό­ζο­νται δρα­στι­κές ιατρι­κές παρεμ­βά­σεις (όπως η ακτι­νο­βο­λία και η χημειο­θε­ρα­πεία) που βλά­πτουν το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σας σύστη­μα, ώστε να μην μπο­ρεί να αντα­πο­κρι­θεί κατάλ­λη­λα, θα κατα­στρέ­ψουν τις πιθα­νό­τη­τες του σώμα­τός σας για την επού­λω­ση.

Δια­τρο­φή και καρ­κί­νος.

Δυστυ­χώς, οι μαστο­γρα­φί­ες έχουν την τάση να αυξά­νουν την πιθα­νό­τη­τα στις  γυναί­κες να ανα­λά­βουν ιατρι­κές δια­δι­κα­σί­ες που παρεμ­βαί­νουν σε  αυτή την φυσι­κή ικα­νό­τη­τα επού­λω­σης.
Υπάρ­χει τώρα ένα μεγά­λο μέρος των επι­στη­μο­νι­κών στοι­χεί­ων που υπο­στη­ρί­ζουν την θεω­ρία ότι το ίδιο το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σας σύστη­μα είναι το καλύ­τε­ρο όπλο ενά­ντια στον καρ­κί­νου σας:
Τα άτο­μα με καρ­κί­νο  ήπα­τος ή καρ­κί­νο των ωοθη­κών επι­βιώ­νουν περισ­σό­τε­ρο, αν τα δολο­φο­νι­κά  Τ  κύτ­τα­ρα τους  έχουν εισβά­λει στους  όγκους  τους.
Μια μελέ­τη του 2005 έδει­ξε ότι οι καρ­κί­νοι του παχέ­ος εντέ­ρου όσο  πιο έντο­να προ­σελ­κύ­σουν  τα Τ κύτ­τα­ρα τόσο λιγό­τε­ρες είναι οι πιθα­νό­τη­τες  να επα­νεμ­φα­νι­στεί ο καρ­κί­νος μετά τη θερα­πεία.

8. Μια άλλη μελέ­τη δια­πί­στω­σε ότι το 60 τοις εκα­τό των προ καρ­κι­νι­κών τρα­χη­λι­κών κυτ­τά­ρων (που βρί­σκο­νται στο τεστ PAP) μπο­ρεί να επα­νέλ­θουν σε φυσιο­λο­γι­κά κύτ­τα­ρα μέσα σε ένα χρό­νο και το 90 τοις εκα­τό θα επα­νέλ­θει εντός τριών ετών.

9. Ορι­σμέ­νες μορ­φές καρ­κί­νου των νεφρών είναι γνω­στό ότι υπο­χω­ρούν, ακό­μη και όταν είναι σε πολύ προ­χω­ρη­μέ­νο στά­διο.
Η παρου­σία  λευ­κών κυτ­τά­ρων του αίμα­τος μέσα και γύρω από έναν όγκο είναι συχνά μια ένδει­ξη ότι ο καρ­κί­νος θα υπει­σέλ­θει σε ύφε­ση ή ακό­μη και θα εξα­φα­νι­στεί  εντε­λώς, όπως εξη­γεί­ται σε αυτό το άρθρο των New York Times.

10. Και ο καρ­κί­νος του μαστού δεν απο­τε­λεί εξαί­ρε­ση. Τριά­ντα τοις εκα­τό των όγκων του μαστού εξα­φα­νί­ζε­ται αυτό­μα­τα, χωρίς την δική μας παρέμ­βα­ση.
Σύμ­φω­να με τον χει­ρουρ­γό μαστού Susan Love  του UCLA, του­λά­χι­στον το 30 τοις εκα­τό των όγκων που βρί­σκο­νται στις   μαστο­γρα­φί­ες δεν θα ανα­πτυσ­σό­ταν περισ­σό­τε­ρο, αν δεν έκα­ναν απο­λύ­τως τίπο­τα.

11. Οι όγκοι αυτοί φαί­νε­ται να προ­ο­ρί­ζε­ται να ιαθούν αυτό­μα­τα και να συρ­ρι­κνω­θούν. Αυτό θέτει το ερώ­τη­μα αν  πολ­λές θερα­πεί­ες του καρ­κί­νου που λέγε­ται ότι οφεί­λο­νται στις σύγ­χρο­νες παρεμ­βά­σεις όπως η χημειο­θε­ρα­πεία και η ακτι­νο­βο­λία, δεν  είναι πραγ­μα­τι­κά μόνο μια λει­τουρ­γία του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος του ατό­μου απαλ­λάσ­σο­ντας το σώμα τον όγκο μόνο του.
Πόσοι άνθρω­ποι δεν γεμί­ζουν από  καρ­κί­νο παρά τις θερα­πεί­ες που σπέρ­νουν τον όλε­θρο στο σώμα, ίσως  αυτό να γίνε­ται και  εξαι­τί­ας αυτών των θερα­πειών; Είναι αδύ­να­το να απα­ντή­σει κανείς ορι­στι­κά στο ερώ­τη­μα αυτό.
Αλλά είναι ασφα­λές να πού­με ότι η δύνα­μη του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος σας είναι ένας σημα­ντι­κός παρά­γο­ντας στο να καθο­ρί­σει εάν κάποιος  θα νική­σει τον καρ­κί­νο η όχι, τη στιγ­μή που ήδη τον έχε­τε. Σχε­δόν ο καθέ­νας έχει καρ­κι­νι­κά και προ καρ­κι­νι­κά κύτ­τα­ρα στο σώμα του ιδί­ως από τη μέση ηλι­κία και μετά , αλλά δεν ανα­πτύσ­σουν όλοι  καρ­κί­νο. Η δια­φο­ρά έγκει­ται στην ευρω­στία του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος του κάθε ατό­μου.
Ο Δρ Barnett Kramer του ΝΙΗ 12  λέει ότι είναι ολο­έ­να και πιο σαφές ότι οι καρ­κί­νοι χρειά­ζο­νται κάτι περισ­σό­τε­ρο από μεταλ­λά­ξεις για να ανα­πτυ­χθούν. Χρειά­ζο­νται τη συνερ­γα­σία των περι­βαλ­λό­ντων κυτ­τά­ρων, ορι­σμέ­νες ανο­σο­λο­γι­κές αντι­δρά­σεις, και ορμό­νες για να τους τρο­φο­δο­τή­σουν. Ο Kramer περι­γρά­φει τον καρ­κί­νο ως μια δυνα­μι­κή δια­δι­κα­σία, τον θεω­ρεί  ως «ένα βέλος που κινεί­ται σε μια κατεύ­θυν­ση» (π.χ., από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο). Τι σημαί­νει αυτό για εσάς;

Επι­γε­νε­τι­κή δίαι­τα -δια­τρο­φή και πρό­λη­ψη καρ­κί­νου

Eνζυ­μα το άλφα και το ωμέ­γα της ζωής.

Σερα­πε­πτά­ση -Νατο­κι­νά­ση. Χρη­σι­μο­ποι­ή­στε τα ένζυ­μα για την ινο­κυ­στι­κή ίνω­ση του πνεύ­μο­να , τον καρ­κί­νο, ινο­μυώ­μα­τα μήτρας, συμ­φύ­σεις, και ενδο­μη­τρί­ω­ση.

Οσο  καλύ­τε­ρα φρο­ντί­ζε­τε το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σας σύστη­μα, τόσο καλύ­τε­ρα θα  φρο­ντί­σει και αυτό εσάς.

Καρ­κί­νος στή­θους, Roundup και μεταλ­λαγ­μέ­νη σόγια.

Ένας τρό­πος για να ενι­σχύ­σε­τε το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σας σύστη­μα είναι να ελα­χι­στο­ποι­ή­σε­τε την έκθε­σή σας σε μαστο­γρα­φί­ες και άλλες πηγές ιονί­ζου­σας ακτι­νο­βο­λί­ας. Αλλά μπο­ρεί­τε επί­σης να ενι­σχύ­σε­τε  το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σας σύστη­μα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ με καλή δια­τρο­φή και σωστές επι­λο­γές στον τρό­πο ζωής σας. Ένας από τους καλύ­τε­ρους τρό­πους για να γίνει αυτό είναι με το να αυξή­σε­τε το επί­πε­δο της βιτα­μί­νης D .

Βιταμίνη D ένας εξαιρετικός μαχητής ενάντια στον Καρκίνο

Η βιτα­μί­νη D, μια στε­ροει­δής ορμό­νη που επη­ρε­ά­ζει σχε­δόν κάθε κύτ­τα­ρο στο σώμα σας, είναι ένας από τους πιο ισχυ­ρούς φυσι­κούς  μαχη­τές ενά­ντια στον καρ­κί­νο. Οι υπο­δο­χείς που αντα­πο­κρί­νο­νται στην βιτα­μί­νη D έχουν βρε­θεί σχε­δόν σε κάθε είδος ανθρώ­πι­νων κυτ­τά­ρων, από τα οστά  έως τον εγκέ­φα­λό σας. Το συκώ­τι σας, τα νεφρά και άλλοι ιστοί μπο­ρούν να μετα­τρέ­ψουν τη βιτα­μί­νη D στο αίμα σας σε καλ­σι­τριό­λη, η οποία είναι η ορμο­νι­κή ή η ενερ­γο­ποι­η­μέ­νη έκδο­ση της βιτα­μί­νης D. Τα όργα­να  σας την χρη­σι­μο­ποιούν στη συνέ­χεια για την απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών και την εξά­λει­ψη των καρ­κι­νι­κών κυτ­τά­ρων.
Η βιτα­μί­νη D είναι πραγ­μα­τι­κά σε θέση να εισχω­ρή­σει στα καρ­κι­νι­κά κύτ­τα­ρα  και να πυρο­δο­τή­σει την σκαν­δά­λη της από­πτω­σης , ή του θανά­του του   καρ­κι­νι­κού  κυτ­τά­ρου.
Όταν, ο JoEllen Welsh ένας ερευ­νη­τής  στο Πολι­τεια­κό Πανε­πι­στή­μιο της Νέας Υόρ­κης στο Albany, έβα­λε μια ισχυ­ρή μορ­φή ενέ­σι­μης βιτα­μί­νης D σε ανθρώ­πι­να καρ­κι­νι­κά κύτ­τα­ρα του μαστού, οι μισοί από τους όγκους συρ­ρι­κνώ­θη­καν και πέθα­ναν μέσα σε λίγες μέρες. Η βιτα­μί­νη D δού­λε­ψε με τον ίδιο ακρι­βώς τρό­πο  για την θανά­τω­ση των καρ­κι­νι­κών κυτ­τά­ρων, όπως το τοξι­κό φάρ­μα­κο για τον καρ­κί­νο του μαστού το Tamoxifen, χωρίς όμως καμία από τις αρνη­τι­κές παρε­νέρ­γειες και με πολύ μικρό­τε­ρο κόστος.
Συνι­στώ ότι πρέ­πει κάποιος να δια­σφα­λί­σει τα επί­πε­δα της  βιτα­μί­νης D να είναι 70 έως 100ng/ml αν έχε­τε λάβει μια διά­γνω­ση του καρ­κί­νου του μαστού. Μπο­ρεί­τε να το επι­τύ­χε­τε αυτό με την άμε­ση, ασφα­λή έκθε­ση στο υπε­ριώ­δες φως, ή αν αυτό δεν είναι δυνα­τό, με τη λήψη από το στό­μα ενός συμπλη­ρώ­μα­τος βιτα­μί­νης D3. Η βιτα­μί­νη D γνω­ρί­ζω ότι λει­τουρ­γεί συνερ­γι­κά με κάθε θερα­πεία του καρ­κί­νου , χωρίς ανε­πι­θύ­μη­τες ενέρ­γειες. Παρα­κα­λού­με παρα­κο­λου­θή­σε­τε δωρε­άν την μίας ώρας διά­λε­ξη μου,για τη βιτα­μί­νη D για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες.
Για έναν πλή­ρη οδη­γό για την πρό­λη­ψη του καρ­κί­νου του μαστού και τη θερα­πεία, ανα­τρέξ­τε σε αυτό το προη­γού­με­νο άρθρο . Οι έρευ­νες έδει­ξαν και κάποιους άλλους φυσι­κούς μαχη­τές ενά­ντια στον καρ­κί­νο του μαστού και είναι οι ακό­λου­θοι :
Τρώ­τε άφθο­να φρέ­σκα, ολό­κλη­ρα, βιο­λο­γι­κά λαχα­νι­κά και ειδι­κά λαχα­νι­κά που έχουν υπο­στεί ζύμω­ση, απο­φεύ­γο­ντας όλα τα επε­ξερ­γα­σμέ­να τρό­φι­μα, και  ελα­χι­στο­ποιώ­ντας την  ζάχα­ρη, τα δημη­τρια­κά και τα αμυ­λού­χα τρό­φι­μα.

Καρ­κί­νος πρό­λη­ψη μέσω της δια­τρο­φής. Δίαι­τα 14 εβδο­μά­δων

Η σού­πα του Ιππο­κρά­τη

Η πρό­πο­λη ανα­στέλ­λει τους καρ­κι­νι­κούς όγκους

Η βιταμίνη Α παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Οι καλύ­τε­ρες πηγές της  είναι οι οργα­νι­κοί κρό­κοι αυγών, το νωπό γάλα, το βού­τυ­ρο,  το βόειο κρέ­ας και το συκώ­τι κοτό­που­λου (εάν έχει  εκτρα­φεί με βιο­λο­γι­κό, γρα­σί­δι)
Η κουρ­κου­μί­νη (η δρα­στι­κή ουσία στην κιτρι­νό­ρι­ζα) είναι ένα από τα πιο ισχυ­ρά  τρό­φι­μα, ανα­σταλ­τι­κά όγκων.
Το Μαύ­ρο κοχόζ, η αρτε­μι­σι­νί­νη, το πρά­σι­νο τσάι, τα φύκια, τα σταυ­ραν­θή λαχα­νι­κά και το έλαιο νυχτο­λού­λου­δου, συμ­βάλ­λουν στην πρό­λη­ψη του καρ­κί­νου του μαστού.

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΜΕ 8 ΒΟΤΑΝΑ. FLOR-ESSENCE

Κρό­κος «Ανθι­σμέ­νη» αντι­καρ­κι­νι­κή βόμ­βα

Αφθονη καθημερινή άσκηση

Σε περί­πτω­ση που έχε­τε  δια­γνω­στεί με πρώ­ι­μο στά­διο καρ­κί­νου του μαστού, πάντα να παίρ­νε­τε  μια δεύ­τε­ρη γνώ­μη-και, ενδε­χο­μέ­νως, και μια  τρί­τη και μια  τέταρ­τη. Δεν μπο­ρώ να μην το τονί­ζω συνέ­χεια αυτό, ότι τα  ψευ­δώς θετι­κά ποσο­στά είναι πάρα πολύ υψη­λά και τα δια­γνω­στι­κά κρι­τή­ρια είναι πολύ υπο­κει­με­νι­κά. Πριν πάρε­τε οποια­δή­πο­τε από­φα­ση σχε­τι­κά με τη θερα­πεία, και οπωσ­δή­πο­τε πριν απο­φα­σί­σε­τε να υπο­βλη­θή­τε σε εγχεί­ρη­ση ή χημειο­θε­ρα­πεία, βεβαιω­θεί­τε ότι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της βιο­ψί­ας σας έχουν εξε­τα­στεί από έναν ειδι­κό του μαστού που είναι γνώ­στης και έμπει­ρος σε αυτόν τον τομέα.
Η πλειο­ψη­φία του καρ­κί­νου του μαστού μπο­ρεί να προ­λη­φθεί. Αλλά αν σας χτυ­πή­σει,  δεν χάνου­με  την ελπί­δα! Υπάρ­χουν πάρα πολ­λά  που  μπο­ρεί­τε να κάνε­τε για να αξιο­ποι­ή­σε­τε  τις δικές σας ισχυ­ρές θερα­πευ­τι­κές ικα­νό­τη­τες του σωμα­τός σας.

Επι­μέ­λεια μετά­φρα­σης
Ευαγ­γέ­λου Μαριάν­να
βιο­χη­μι­κός Μs

Άλλες σχετικές δημοσιεύσεις:

 1. Ρόζ κορ­δέ­λα και καρ­κί­νος του μαστού
 2. ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ
 3. Ακτι­νο­βο­λί­ες, ακτι­νο­θε­ρα­πεία και διαι­το­λο­γι­κή υπο­στή­ρι­ξη.
 4. ΑΣΠΑΡΤΑΜΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
 5. Η γλώσ­σα της θερα­πεί­ας: η ιστο­ρία μιας επα­νά­στα­σης στην ιατρι­κή επι­στή­μη
 6. Η νίκη των εναλ­λα­κτι­κών θερα­πειών στην υπό­θε­ση του Dr. Stanislaw Burzynski
 7. Το θανα­τη­φό­ρο Ένζυ­μο
 8. Ελαιό­λα­δο. Ισχυ­ρή προ­στα­σία από καρ­διαγ­γεια­κές παθή­σεις, καρ­κί­νο, και φλεγ­μο­νές
 9. Η φρου­κτό­ζη τρέ­φει τον καρ­κί­νο και ιδί­ως τον καρ­κί­νο του παγκρέ­α­τος;
 10. Καρ­κί­νος και κοι­νω­νία σε κρί­ση-προ­κλή­σεις και προ­ο­πτι­κές
 11. ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «Από τον Ράιχ προς τις σύγ­χρο­νες συμπλη­ρω­μα­τι­κές προ­σεγ­γί­σεις»
 12. Υπε­ρο­ξεί­διο του υδρο­γό­νου. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΚΟΙΝΩΣ ΟΞΥΖΕΝΕ ΠΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΕΝ ΠΙΝΕΤΑΙ.
 13. Σώμα – Ψυχο­λο­γία – Πνεύ­μα. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
 14. Καρ­κί­νος: Η τέλεια λύση που βρί­σκει ο εγκέ­φα­λος- Η γλώσ­σα της θερα­πεί­ας: η ιστο­ρία μιας επα­νά­στα­σης στην ιατρι­κή επι­στή­μη
 15. ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ!

 

Αναφορές:

1. About Breast Cancer, The Breast Cancer Site.
2. Possible Net Harms of Breast Cancer Screening: Updated Modelling of Forrest Report, British Medical Journal, December 8, 2011: 343; d7627, James Raftery and Maria Chorozoglou.
3. Breast Cancer and the Environment: A Life Course Approach, Institute of Medicine of the National Academies, December 7, 2011.
4. Confirmed: Breast Screenings Cause More Harm Than Good, GreenMedInfo.com, January 5, 2012: Sayer Ji.
5. X-ray Mammography: For Every Woman Whose Life is Prolonged 10 Women’s Lives will be Shortened, i.e. «Treated Unnecessarily», Cochrane Database of Systematic Reviews, October 7, 2009: 2009(4); CD001877, Peter C. Gotzsche and Margrethe Nielsen.
6. Confirmed: Breast Screenings Cause More Harm Than Good, GreenMedInfo.com, January 5, 2012: Sayer Ji.
7. Effect of Screening Mammography on Breast-Cancer Mortality in Norway, New England Journal of Medicine, September 23, 2010: 363(13); 1203-10, Mette Kalager, MD, et al.
8. Effect of Screening Mammography on Breast-Cancer Mortality in Norway, New England Journal of Medicine, September 23, 2010: 363(13); 1203-10, Mette Kalager, MD, et al.
9. Regression of Low-grade Squamous Intra-epithelial Lesions in Young Women, The Lancet, November 6, 2004: 364(9446); 1678–1683, Anna-Barbara Moscicki, M.D., et al.
10. Cancers Can Vanish Without Treatment, but How?, The New York Times, October 26, 2009: Gina Kolata.
11. Could This Be The End of Cancer?, Newsweek, December 12, 2011: Sharon Begley.
12. Cancers Can Vanish Without Treatment, but How?, The New York Times, October 27, 2009: Gina Kolata.

Πηγή: fytro

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας