Τ. Χατζηαναστασίου: Όλο το βάρος του Ελληνισμού θα πρέπει να δοθεί να μην χαθεί η Κύπρος

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:17
0
6
Στην εκπο­μπή Take the money & run, προ­σκε­κλη­μέ­νος της Φωτει­νής Μαστρο­γιάν­νη ήταν ο ιστο­ρι­κός κος Τάσος Χατζηα­να­στα­σί­ου. Σύμ­φω­να με τον κο Χατζηα­να­στα­σί­ου, ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής είχε πει το περί­φη­μο “η Κύπρος κεί­ται μακράν” προ­κει­μέ­νου η πρώ­τη ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση μετά τη Μετα­πο­λί­τευ­ση να μην ανα­λά­βει τις ευθύ­νες της για το Κυπρια­κό.

Η Κύπρος όμως ανε­ξάρ­τη­τα με το που βρί­σκε­ται είναι σημα­ντι­κή για την Ελλά­δα συνο­λι­κά. Η δρο­μο­λο­γού­με­νη λύση για το κυπρια­κό ουσια­στι­κά δωρί­ζει τη Μεγα­λό­νη­σο στον νέο Σουλ­τά­νο. Η Κύπρος κατοι­κεί­ται από Έλλη­νες από την επο­χή της εξά­πλω­σης των Μυκη­ναί­ων δηλα­δή από τη 2η χιλιε­τία π.Χ. μέχρι σήμε­ρα. Η ελλη­νι­κή παρου­σία στο νησί είναι αδιά­λει­πτη κάτι το οποίο συνι­στά ένα μικρό θαύ­μα ειδι­κό­τε­ρα εάν σκε­φθεί κάποιος τους κατα­κτη­τές που έχουν περά­σει από αυτό και τις προ­σπά­θειες αλλοί­ω­σης της πολι­τι­σμι­κής ταυ­τό­τη­τας των κατοί­κων.

Η Κύπρος είναι ένα ελλη­νι­κό νησί­που βρί­σκε­ται σε ένα σταυ­ρο­δρό­μι πολι­τι­σμών αλλά και επί­δο­ξων κατα­κτη­τών προς τη Μέση Ανα­το­λή. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή η κατά­κτη­ση της Κύπρου από τους Σταυ­ρο­φό­ρους με τον Ριχάρ­δο τον Λεο­ντό­καρ­δο που είναι μεν ένας θρύ­λος για τους Εγγλέ­ζους αλλά μία ατυ­χής στιγ­μή για τον ελλη­νι­σμό της Κύπρου. Ο Ριχάρ­δος ο Λεο­ντό­καρ­δος στη συνέ­χεια θα που­λή­σει την Κύπρο σε Φρά­γκους ευγε­νείς μέχρι να φτά­σου­με στη Βενε­το­κρα­τία της Κύπρου και στη συνέ­χεια στην τουρ­κι­κή της κατά­κτη­ση το 1571.

Στην αρχαιό­τη­τα η Κύπρος ανέ­δει­ξε με συγκρού­σεις απέ­να­ντι στους Φοί­νι­κες και στους Πέρ­σες την ελλη­νι­κή παρου­σία και ταυ­τό­τη­τα. Είναι γνω­στή η αρκα­δο­κυ­πρια­κή διά­λε­κτος, υπάρ­χει το τοπω­νύ­μιο Κερύ­νεια προς την Αχα­ΐα όπως είναι η κατε­χό­με­νη Κερύ­νεια στην Κύπρο, η κατε­χό­με­νη Σαλα­μί­να της Κύπρου κοκ.

Το ελλη­νι­κό κρά­τος δεν είχε αντι­λη­φθεί στις πραγ­μα­τι­κές του δια­στά­σεις τι σημαί­νει να έχεις άλλο ένα ελλη­νι­κό κρά­τος έστω και ας μην είναι ενω­μέ­νο με την Ελλά­δα όπως ήταν οι πόθοι των Κυπρί­ων και των Ελλα­δι­τών για δεκα­ε­τί­ες.

Το αίτη­μα της Κύπρου με την Ελλά­δα έβγαι­νε αυτο­νό­η­τα όταν άρχι­ζε η ελλη­νι­κή ανα­γέν­νη­ση από την επο­χή του νεο­ελ­λη­νι­κού δια­φω­τι­σμού του Ρήγα και εξής. Μέσα στους ελά­χι­στους συντρό­φους του Ρήγα που θανα­τώ­θη­καν μαζί του ήταν και ένας Κύπριος.

Στην αρχή της ελλη­νι­κής επα­νά­στα­σης έχου­με και ονό­μα­τα Κυπρί­ων και γενι­κά η παρου­σία τους σε όλους τους εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κούς αγώ­νες του νεό­τε­ρου ελλη­νι­σμού είναι σημα­ντι­κή.

Δυστυ­χώς υπάρ­χουν κάποιοι που πιστεύ­ουν ότι επει­δή η Κύπρος μας φέρ­νει αντι­μέ­τω­πους με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που λέγε­ται τουρ­κι­κός επε­κτα­τι­σμός και επει­δή δεν θέλου­με να τον αντι­με­τω­πί­σου­με, κρύ­βου­με το πρό­βλη­μα κάτω από το χαλί και προ­τι­μού­με να μην υπάρ­χει το Κυπρια­κό επει­δή αφε­λώς σκε­πτό­με­νοι θεω­ρούν ότι εάν η Κύπρος φύγει από το τρα­πέ­ζι της συζή­τη­σης τότε θα είναι όλα ωραία και καλά και θα μπο­ρού­με να ζήσου­με με τους Τούρ­κους «αγα­πη­μέ­να».

Υπάρ­χει μία απώ­θη­ση για το Κυπρια­κό που μόνο με ψυχα­να­λυ­τι­κούς όρους μπο­ρεί κανείς να εξη­γή­σει. Η απώ­θη­ση αυτή φτά­νει και σε κάποιο μίσος γι’αυτό που είναι η Κύπρος δηλα­δή στην ελλη­νι­κή της ταυ­τό­τη­τα. Σε αυτό φταί­νε και πολ­λοί Κυπραί­οι οι οποί­οι είτε είναι εξω­νη­μέ­νοι είτε έχουν άλλη προ­σέγ­γι­ση για­τί πιστεύ­ουν ότι θα έχουν μία καλύ­τε­ρη θέση από την κατά­λυ­ση της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, της δημιουρ­γί­ας ενός κρά­τους παρία, ενός κρά­τους απο­λύ­τως εξαρ­τη­μέ­νου από τις ορέ­ξεις του διε­θνούς παρά­γο­ντα και ειδι­κό­τε­ρα της Τουρ­κί­ας η οποία δεν αστειεύ­ε­ται.

Η απο­δό­μη­ση της εθνι­κής μας ταυ­τό­τη­τας είναι η προ­ϋ­πό­θε­ση για την υπο­τα­γή μας.
Από το 1974 είναι στα­θε­ρή επι­δί­ω­ξη του διε­θνούς παρά­γο­ντα δηλα­δή της Βρε­τα­νί­ας, της Αμε­ρι­κής και της Τουρ­κί­ας η απο­δο­χή των τετε­λε­σμέ­νων που έχει δημιουρ­γή­σει η τουρ­κι­κή εισβο­λή. Τα τετε­λε­σμέ­να είναι ο γεω­γρα­φι­κός δια­χω­ρι­σμός Ελλη­νο­κυ­πρί­ων και Τουρ­κο­κυ­πρί­ων. Στο σημείο αυτό θα πρέ­πει να επι­ση­μαν­θεί ότι η μεγά­λη πλειο­ψη­φία των Τουρ­κο­κυ­πρί­ων είναι Έλλη­νες φυλε­τι­κά, πολ­λοί δεν ήξε­ραν καν τουρ­κι­κά αλλά εκ των υστέ­ρων τους επι­βλή­θη­κε η γνώ­ση της τουρ­κι­κής. Επο­μέ­νως οι φυσι­κοί κάτοι­κοι της Κύπρου που τούρ­κε­ψαν για πρα­κτι­κούς λόγους και όχι για­τί είδαν «το φως το αλη­θι­νό», το έκα­ναν την επο­χή της τουρ­κο­κρα­τί­ας για διά­φο­ρους λόγους όπως είναι η απο­φυ­γή της φορο­λο­γί­ας, του παι­δο­μα­ζώ­μα­τος κτλ.

Η Αμε­ρι­κή και η Βρε­τα­νία αλλά και πολ­λά κρά­τη της ΕΕ επι­διώ­κουν τη νομι­μο­ποί­η­ση της Τουρ­κί­ας δηλ. τον γεω­γρα­φι­κό δια­χω­ρι­σμό που δεν ίσχυε μέχρι το 1974 αλλά ήταν απο­τέ­λε­σμα της τουρ­κι­κής εισβο­λής, την απο­δο­χή της παρου­σί­ας του τουρ­κι­κού στρα­τού και των εγγυ­ή­σε­ων της Τουρ­κί­ας δηλα­δή να μπο­ρεί η Τουρ­κία να επεμ­βαί­νει όπο­τε θέλει και την παρου­σία των εποί­κων απο­τέ­λε­σμα του συστη­μα­τι­κού εποι­κι­σμού της Κύπρου που απο­τε­λεί έγκλη­μα κατά της ανθρω­πό­τη­τας και κατα­δι­κά­ζε­ται από τον ΟΗΕ.

Με τη δική μας υπο­γρα­φή όλο­αυ­τό θα πρέ­πει να νομι­μο­ποι­η­θεί και έτσι κατ’αυτούς «λύνε­ται» το Κυπρια­κό. Οι Έλλη­νες όμως της Κύπρου για­τί να το δεχτούν; Το 1974 χάσα­με έναν πόλε­μο αλλά δεν υπε­γρά­φη μία συν­θή­κη η οποία να καθο­ρί­ζει τους όρους συμ­βί­ω­σης μέσα στη νέα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Τώρα που υπο­τί­θε­ται ότι δεν έχου­με πόλε­μο, που δεν μας απει­λούν στρα­τιω­τι­κά για­τί να δεχτού­με;

Τα τουρ­κι­κά στρα­τεύ­μα­τα πρέ­πει να απο­χω­ρή­σουν, να απο­συρ­θούν οι έποι­κοι, να απο­δο­θούν οι περιου­σί­ες στους νόμι­μους κατοί­κους και από εκεί και πέρα να εφαρ­μο­σθεί το ευρω­παϊ­κό κεκτη­μέ­νο της ελευ­θε­ρί­ας δια­κί­νη­σης και εγκα­τά­στα­σης σε όλο το νησί, με ανα­γνω­ρι­σμέ­να και αυξη­μέ­να, όπως προ­βλέ­πο­νταν από τις συν­θή­κες Ζυρί­χης και Λον­δί­νου (που ήταν απα­ρά­δε­κτες από την άπο­ψη του διε­θνούς δικαί­ου και πρα­κτι­κής), δικαιώ­μα­τα των Τουρ­κο­κυ­πρί­ων που που­θε­νά στον κόσμο δεν υπάρ­χουν αντί­στοι­χα για μία μειο­νό­τη­τα και να υπάρ­ξει έτσι μία δίκαιη και βιώ­σι­μη λύση του Κυπρια­κού.  Μία τέτοια δίκαιη λύση δεν πρό­κει­ται να υπάρ­ξει όσο η Τουρ­κία κατέ­χει τη μισή Κύπρο και διεκ­δι­κεί να ελέγ­χει την υπό­λοι­πη.

Σήμε­ρα εμείς απο­δε­χό­μα­στε τα τετε­λε­σμέ­να της εισβο­λής χωρίς να έχου­με θεω­ρη­τι­κά το πιστό­λι στον κρό­τα­φο και συζη­τά­με να εκχω­ρή­σου­με αυτό που έχου­με κρα­τή­σει ως τώρα με νύχια και με δόντια δηλα­δή την κου­τσου­ρε­μέ­νη Κυπρια­κή Δημο­κρα­τία αλλά που εγγυά­ται ότι ο κυπρια­κός ελλη­νι­σμός θα συνε­χί­σει να ζει ελεύ­θε­ρος.

Υπάρ­χει ειρή­νη χωρίς δικαιο­σύ­νη; Εάν δέχε­σαι τέτοιου τύπου ειρή­νη τότε ουσια­στι­κά απο­δέ­χε­σαι τη σκλα­βιά σου.

Εκπο­μπές για το Κυπρια­κό όπως είναι αυτή του Take the money & run, άρθρα, συζη­τή­σεις κτλ. μπο­ρούν να δημιουρ­γή­σουν το αντί­πα­λο δέος και έτσι η Κύπρος και η Ελλά­δα να πουν το μεγά­λο ΟΧΙ και να εφαρ­μό­σουν μία στρα­τη­γι­κή απε­λευ­θέ­ρω­σης.

Την εκπο­μπή Take the money & run μπο­ρεί­τε να παρα­κο­λου­θή­σε­τε στον παρα­κά­τω σύν­δε­σμο:

Πηγή: mastroyanni
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας