Βέρνερ Φάιμαν: Πέφτουν έξω όσοι ελπίζουν σε αποτυχία της κυβέρνησης Τσίπρα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:17
0
15
«Εκεί­νοι οι οποί­οι τώρα ήδη ελπί­ζουν πως η νέα ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση θα απο­τύ­χει, πέφτουν έξω και μια τέτοια χαι­ρε­κα­κία είναι ανάρ­μο­στη» τονί­ζει σε συνέ­ντευ­ξή του καγκε­λά­ριος της Αυστρί­ας Βέρ­νερ Φάι­μαν, ο οποί­ος, κατό­πιν δικής του πρό­σκλη­σης, υπο­δέ­χε­ται τη Δευ­τέ­ρα στη Βιέν­νη για συνο­μι­λί­ες τον πρω­θυ­πουρ­γό Αλέ­ξη Τσί­πρα.

 

Ο Αλέ­ξης Τσί­πρας, ως πρω­θυ­πουρ­γός, θέλει να απο­φα­σί­ζει ο ίδιος για το πώς θα κάνει οικο­νο­μί­ες η Ελλά­δα και αυτό το δικαί­ω­μα θα πρέ­πει να ανα­γνω­ρί­ζε­ται σε κάθε χώρα, επι­ση­μαί­νει ο Βέρ­νερ Φάι­μαν απα­ντώ­ντας στο ερώ­τη­μα ποια πλευ­ρά υπο­στη­ρί­ζει στην «ανα­μέ­τρη­ση ανά­με­σα σε Μέρ­κελ και Τσί­πρα».
Μιλώ­ντας στην εφη­με­ρί­δα Österreich, ο Βέρ­νερ Φάι­μαν ανα­φέ­ρει ότι κατά την άπο­ψή του ο νέος Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός έχει κάποιες καλές προ­σεγ­γί­σεις, όπως η κατα­πο­λέ­μη­ση της δια­φθο­ράς, η δημιουρ­γία ενός λει­τουρ­γι­κού φορο­λο­γι­κού συστή­μα­τος, που μπο­ρεί να μην αρκούν, ωστό­σο απο­τε­λούν ένα βήμα στη σωστή κατεύ­θυν­ση.
Επι­πλέ­ον κατά την επί­σκε­ψή του στη Βιέν­νη, ο κ. Τσί­πρας θα ενη­με­ρω­θεί σχε­τι­κά με την αυστρια­κή πολι­τι­κή απα­σχό­λη­σης, σημειώ­νει ο κ. Φάι­μαν.
Ανα­φε­ρό­με­νος στο θέμα των κυρώ­σε­ων ενα­ντί­ον της Ρωσί­ας σε σχέ­ση με την Ουκρα­νία και στην ερώ­τη­ση εάν η Αυστρία έχει στο θέμα αυτό σύμ­μα­χο την Ελλά­δα, ο καγκε­λά­ριος ανα­φέ­ρει πως αυτό θα συζη­τη­θεί επί­σης κατά τη συνά­ντη­σή του με τον Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γό, ο οποί­ος, όπως επι­ση­μαί­νει, μαζί με τον Ιτα­λό πρω­θυ­πουρ­γό Ματέο Ρέν­τσι και τον Γάλ­λο πρό­ε­δρο Φραν­σουά Ολάντ δια­μορ­φώ­νουν έναν ισχυ­ρό άξο­να για ειρη­νευ­τι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις.
Προ­σθέ­τει ότι στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση θα πρέ­πει φυσι­κά να βρε­θεί μια ενιαία γραμ­μή, καθώς η κατά­θε­ση τριών δια­φο­ρε­τι­κών ειρη­νευ­τι­κών σχε­δί­ων για την Ουκρα­νία, θα ήταν αντι­πα­ρα­γω­γι­κή και σημειώ­νει ότι το αν στο Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο την Πέμ­πτη ο ίδιος θα συναι­νέ­σει σε διεύ­ρυν­ση του κατα­λό­γου των κυρώ­σε­ων κατά της Ρωσί­ας, θα εξαρ­τη­θεί από τους κατα­λό­γους και από τις κυρώ­σεις.
Ο ίδιος προ­τί­θε­ται σε κάθε περί­πτω­ση να έχει εκ νέου συνο­μι­λί­ες με τον Ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, καθώς, όπως λέει, θα πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιεί­ται κάθε ευκαι­ρία για ειρή­νη.

Πηγή: tovima.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας