Μέλος φιλοδυτικής ισλαμιστικής οργάνωσης που πολεμούσε τον Καντάφι ο πατέρας του βομβιστή του Μάντσεστερ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:17
0
6
Προ­στα­τευό­με­νος των Αγγλι­κών Μυστι­κών Υπη­ρε­σιών ο πατέ­ρας του βομ­βι­στή του Μάν­τσε­στερ. Δεν υπάρ­χει περί­πτω­ση να πεθά­νουν μαζι­κά αθώ­οι χωρίς τη βοή­θεια, την κάλυ­ψη και την τεχνο­γνω­σία των Μυστι­κών Υπη­ρε­σιών.

Αμέ­σως μετά την επί­θε­ση καλού­νται οι Ευρω­παί­οι ηγέ­τες να ψηφί­σουν τη συμ­με­το­χή των εθνι­κών στρα­τών σε επι­χει­ρή­σεις του ΝΑΤΟ στη Συρία… ενώ ο βομ­βι­στής ήταν Βρε­τα­νός με κατα­γω­γή από τη Λιβύη. Κάπως έτσι ο Bush ψάχνο­ντας δήθεν τον Μπιν Λάντεν …ισο­πέ­δω­σε το ΙΡΑΚ και σκό­τω­σε τον Σαντάμ.


Πηγή: imerisia.gr 

Ο πατέ­ρας του φερό­με­νου ως δρά­στη της επί­θε­σης στο Μάν­τσε­στερ υπήρ­ξε στο παρελ­θόν μέλος της Λιβυ­κής Μαχη­τι­κής Ισλα­μι­κής Ομά­δας (Gicl), μιας ισλα­μι­στι­κής οργά­νω­σης που δρού­σε τη δεκα­ε­τία του 1990 στη Λιβύη, όπως έγι­νε γνω­στό σήμε­ρα από πηγή των υπη­ρε­σιών ασφα­λεί­ας της χώρας.

Ναι, ήταν μέλος της Gicl” που μαχό­ταν το καθε­στώς του Μουά­μαρ Καντά­φι, είπε ο Άχμεντ Μπεν Σάλεμ, ο εκπρό­σω­πος των υπη­ρε­σιών ασφα­λεί­ας της Λιβύ­ης, ανα­φε­ρό­με­νος στον Ραμα­ντάν Αμπέ­ντι ο οποί­ος συνε­λή­φθη την Τετάρ­τη στην Τρί­πο­λη.

Ο γιος του, ο Σαλ­μάν, φέρε­ται ότι διέ­πρα­ξε την επί­θε­ση στο Μάν­τσε­στερ όπου σκο­τώ­θη­καν 22 άνθρω­ποι και τραυ­μα­τί­στη­καν δεκά­δες το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας. Την ευθύ­νη για την επί­θε­ση αυτή ανέ­λα­βε το Ισλα­μι­κό Κρά­τος.

Καθώς ήταν κατα­ζη­τού­με­νος από το καθε­στώς του Καντά­φι, όπως εξάλ­λου και άλλα μέλη της Gicl, ο Ραμα­ντάν Αμπέ­ντι ανα­ζή­τη­σε κατα­φύ­γιο στη Βρε­τα­νία. Επέ­στρε­ψε στην πατρί­δα του το 2011, όταν ξέσπα­σε η εξέ­γερ­ση, για να πολε­μή­σει στο πλευ­ρό των ανταρ­τών ενα­ντί­ον των κυβερ­νη­τι­κών δυνά­με­ων. Μετά την ανα­τρο­πή του Καντά­φι είχε ανα­λά­βει μια υπεύ­θυ­νη θέση στην Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση της Τρί­πο­λης, πρό­σθε­σε ο Μπεν Σάλεμ που όμως δεν ήταν σε θέση να διευ­κρι­νί­σει αν δια­τη­ρού­σε ακό­μη το αξί­ω­μά του.

Η έρευ­να συνε­χί­ζε­ται. Ανα­κρί­νε­ται ακό­μη από τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες. Δεν μπο­ρώ να δώσω περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες”, κατέ­λη­ξε.

Η Gicl ιδρύ­θη­κε στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1990 στο Αφγα­νι­στάν από Λίβυους που ήθε­λαν να πολε­μή­σουν τους Σοβιε­τι­κούς οι οποί­οι παρέ­μει­ναν στη χώρα αυτή μετά την απο­χώ­ρη­ση των σοβιε­τι­κών στρα­τευ­μά­των. Μόλις το 1995 όμως ανα­κοι­νώ­θη­κε επί­ση­μα η ίδρυ­σή της με μονα­δι­κό σκο­πό την ανα­τρο­πή του καθε­στώ­τος του Καντά­φι. Αφού απέ­τρε­ψαν μια από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του Μουά­μαρ Καντά­φι, οι υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας εξα­πέ­λυ­σαν ανε­λέ­η­το κυνη­γη­τό ενα­ντί­ον της οργά­νω­σης αυτής. Ο επι­κε­φα­λής της, ο Αμπ­ντελ­χα­κίμ Μπελ­χάτζ, συνε­λή­φθη από τις αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών και παρα­δό­θη­κε στην Τρί­πο­λη το 2004.

Ο Καντά­φι απε­λευ­θέ­ρω­σε τον Μπελ­χάτζ λίγους μήνες πριν από την εξέ­γερ­ση του 2011. Μαζί με άλλα ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της οργά­νω­σής του ο Μπελ­χάτζ πολέ­μη­σε στο πλευ­ρό των ανταρ­τών και στη συνέ­χεια έγι­νε στρα­τιω­τι­κός διοι­κη­τής της Τρί­πο­λης. Παραι­τή­θη­κε όμως από τη θέση του για να ιδρύ­σει το κόμ­μα Αλ Ουα­τάν.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας