Μπογδάνος: «Πρώην σύντροφοι του Πρωθυπουργού χτύπησαν τον Παπαδήμο»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
12

O ΣΚΑΪ ζητά­ει συγνώ­μη επει­δή ο Μπο­γδά­νος μίλη­σε για πρώ­ην συντρό­φους του Τσί­πρα, που χτύ­πη­σαν με βόμ­βα τον Παπα­δή­μο… Η iefimerida ανα­φέ­ρε­ται με στόμ­φο στον… Πρω­θυ­πουρ­γό …κι εννο­εί τον Τσί­πρα φίλοι μου, αυτόν που δεν ξέρει ότι δεν υπάρ­χει νησί Μυτι­λή­νη, τον Πρό­ε­δρο του Δεκα­πε­ντα­με­λούς, που πήρε Αμε­ρι­κά­νι­κη προ­φο­ρά δίπλα στον Ομπά­μα, ενώ δεν ξέρει Αγγλι­κά, ούτε για να που­λά­ει donuts στις παρα­λί­ες…

Έπε­σαν όλοι να φάνε τον Μπο­γδά­νο… Αν πέσει σύρ­μα να φάνε τον Τσί­πρα… θα γίνουν όλοι δέκα φορές χει­ρό­τε­ροι από τον Μπο­γδά­νο. Λες και ξεχά­σα­με πόσες φορές μάζε­ψαν υπο­γρα­φές οι ΣΥΡΙ­ΖΑί­οι για να απε­λευ­θε­ρώ­σουν επαγ­γελ­μα­τί­ες δολο­φό­νους …που τους βάφτι­σαν πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους.

Δεν ξεχά­σα­με ποιοι υπε­ρα­σπι­ζό­ντου­σαν τους κλέ­φτες και τους έμμι­σθους μπα­χα­λά­κη­δες…

Πηγή: iefimerida.gr

Τρα­βά­ει στα άκρα την κόντρα με τον ΣΚΑΪ, ο δημο­σιο­γρά­φος Κων­στα­ντί­νος Μπο­γδά­νος μετά την απο­δο­κι­μα­στι­κή ανα­κοί­νω­ση του κανα­λιού.

Λίγο αργό­τε­ρα ο Κων­στα­ντί­νος Μπο­γδά­νος έδω­σε την δική του απά­ντη­ση.

Μέσω του προ­σω­πι­κού του λογα­ρια­σμού στο Facebook, ρίχνει… λάδι στη φωτιά καθώς όχι μόνο δεν ανα­κα­λεί «απα­ρά­δε­κτους υπαι­νιγ­μούς κατά του Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γού», όπως ο ΣΚΑΪ ανέ­φε­ρε στην ανα­κοί­νω­σή του αλλά επι­κρί­νει και το κανά­λι.

«Η ανα­κοί­νω­ση που έβγα­λε ο ΣΚΑΪ για μένα δεν ανα­φέ­ρει καν τι είπα» γρά­φει ο δημο­σιο­γρά­φος.

Απα­ντώ­ντας στα σχό­λια κάτω από την ανάρ­τη­σή του ο Μπο­γδά­νος επα­νήλ­θε:

«Είπα ότι τον Παπα­δή­μο τον χτύ­πη­σαν “πρώ­ην σύντρο­φοι” του Αλέ­ξη» θέλο­ντας να πει ότι στον προ­φο­ρι­κό λόγο έβα­λε σε εισα­γω­γι­κά την φρά­ση «πρώ­ην σύντρο­φοι».

Η επίμαχη δήλωση

Ο Κ. Μπο­γδά­νος είχε πει στον αέρα της εκπο­μπής του:

«Είναι ένα μήνα και μία βδο­μά­δα ο Λου­κάς Παπα­δή­μος στο νοσο­κο­μείο, χτυ­πη­μέ­νος από πρώ­ην συντρό­φους του Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γού κι ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός δεν έχει πάει να του πει ένα γεια. Δηλα­δή να του πει είστε καλά; Χρειά­ζε­στε κάτι ή τέλος πάντων ως πρω­θυ­πουρ­γό σε πρω­θυ­πουρ­γό».

H συγγνώμη του ΣΚΑΪ

Ο τηλε­ο­πτι­κός σταθ­μός αντέ­δρα­σε άμε­σα με ανα­κοί­νω­σή του:

«Ο ΣΚΑΪ ζητά­ει συγ­γνώ­μη για τις ανάρ­μο­στες και αδό­κι­μες ανα­φο­ρές του δημο­σιο­γρά­φου Κων­στα­ντί­νου Μπο­γδά­νου, ο οποί­ος στην σημε­ρι­νή του εκπο­μπή άφη­σε απα­ρά­δε­κτους υπαι­νιγ­μούς κατά του Έλλη­να πρωθυπουργού.Ο ΣΚΑΪ εγγυά­ται την ελεύ­θε­ρη έκφρα­ση σε όλους τους δημο­σιο­γρά­φους που εργά­ζο­νται στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης του ομί­λου υπό τον όρο να τηρού­νται απα­ρέ­γκλι­τα οι κανό­νες δεο­ντο­λο­γί­ας και να μην γίνο­νται φορείς παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης και ανοί­κειων επι­θέ­σε­ων».

Μαξίμου: Κανείς δεν τον παίρνει σοβαρά

Έντο­να αντέ­δρα­σε και το γρα­φείο του Πρω­θυ­πουρ­γού: «Δεν είναι η πρώ­τη φορά που ο κ. Μπο­γδά­νος μπερ­δεύ­ει μέσα στο παρα­λή­ρη­μά του την ενη­μέ­ρω­ση με την προ­πα­γάν­δα, τη δια­σπο­ρά ψευ­δών ειδή­σε­ων, τη συκο­φα­ντία και τις ύβρεις. Είναι εξάλ­λου γνω­στός για το ήθος και το ύφος του. Είναι για αυτόν ακρι­βώς το λόγο, που ούτε εμείς αλλά ούτε και κανέ­νας εχέ­φρων πολί­της δεν τον παίρ­νει στα σοβα­ρά. Η ανα­γνώ­ρι­ση εκ μέρους του ΣΚΑΪ της αντι­δε­ο­ντο­λο­γι­κής συμπε­ρι­φο­ράς του δημο­σιο­γρά­φου του απο­τε­λεί θετι­κό βήμα προς την κατεύ­θυν­ση της ανα­βάθ­μι­σης της ποιό­τη­τας της παρε­χό­με­νης ενη­μέ­ρω­σης αλλά και της βελ­τί­ω­σης των όρων διε­ξα­γω­γής της δημό­σιας συζή­τη­σης», ήταν το σχό­λιο του γρα­φεί­ου Τύπου του Αλέ­ξη Τσί­πρα.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας