Μπουτάρης: «Άμεση προτεραιότητα Μουσείο Ολοκαυτώματος και Εβραϊκό Σχολείο»

1
33

Πάλι οι φορο­λο­γού­με­νοι θα πλη­ρώ­σουν τις Δημό­σιες Σχέ­σεις κυβέρ­νη­σης και Μπου­τά­ρη με τους Σιω­νι­στές. Ρατσι­στι­κό Εβραϊ­κό Σχο­λείο …όπως το Αμε­ρι­κά­νι­κο Κολέ­γιο …για τους πλού­σιους δηλα­δή… ετοι­μά­ζει ο Μπου­τά­ρης… ο αντι­ρα­τσι­στής… Από εκεί που θα βγαί­νουν οι τίμιοι και οι ηθι­κοί όπως ο Καπόν.

Τα προ­σφυ­γό­που­λα και οι φτω­χοί δεν θα πλη­σιά­ζουν ούτε σε ακτί­να 5 χιλιο­μέ­τρων…

Ετοι­μά­ζουν και το Μου­σείο Ολο­καυ­τώ­μα­τος… λες και είναι πιο χρή­σι­μο από ένα Μου­σείο, για τα εκα­τοντάδες εκα­τομ­μύ­ρια θύμα­τα της ανθρω­πό­τη­τας από τους πολέ­μους, που ξεκί­νη­σαν και χρη­μα­το­δό­τη­σαν απο­κλει­στι­κά οι διε­θνείς τοκο­γλύ­φοι… Λες και δεν ξέρου­με ποιοι πραγ­μα­τι­κά ευθύ­νο­νταν για την οικο­νο­μι­κή κατα­στρο­φή των Γερ­μα­νών και την άνο­δο του Χϊτλερ μέσα από αυτή.

Έχουν αφη­νιά­σει προ­σπα­θώ­ντας να εκτε­λέ­σουν το συντο­μό­τε­ρο τις εντο­λές των αφε­ντι­κών τους. Για τη γενο­κτο­νία των Παλαι­στι­νί­ων πονη­ρέ Μπου­τά­ρη …θα κάνου­με κανέ­να Μνη­μείο ή καλύ­τε­ρα να μην θυμά­ται κανείς όσους σκο­τώ­νουν τα μεγά­λα αφε­ντι­κά;

Πηγή: VORIA.gr

Το Μου­σείο θα είναι διε­θνούς ακτι­νο­βο­λί­ας, δεν θα είναι μόνο για το Ολο­καύ­τω­μα, αλλά θα εξι­στο­ρεί την ιστο­ρία της πόλης, ανέ­φε­ρε ο Γιάν­νης Μπου­τά­ρης.

Εντός των επό­με­νων ημε­ρών ανα­μέ­νε­ται να υπο­γρα­φεί το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα για το Μου­σείο Ολο­καυ­τώ­μα­τος, όπως ανέ­φε­ρε ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης, Γιάν­νης Μπου­τά­ρης.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, οι εργα­σί­ες εκτι­μά­ται ότι θα ξεκι­νή­σουν από τον Ιανουά­ριο.

«Έχου­με τέσ­σε­ρα χρό­νια που πολε­μά­με αυτή την ιστο­ρία, για να μαζέ­ψου­με τα λεφτά. Ελπί­ζω μέσα στον Ιανουά­ριο να ξεκι­νή­σουν οι εργα­σί­ες. Το Μου­σείο θα είναι διε­θνούς ακτι­νο­βο­λί­ας, δεν θα είναι μόνο για το Ολο­καύ­τω­μα, αλλά θα εξι­στο­ρεί την ιστο­ρία της πόλης», επα­νέ­λα­βε ο δήμαρ­χος.

Ανα­κοί­νω­σε ότι ανα­μέ­νε­ται να δημιουρ­γη­θεί, παράλ­λη­λα, ένα εβραϊ­κό δημο­τι­κό σχο­λείο στην περιο­χή Χιρς. «Δεν θα είναι μόνο για εβραιό­που­λα, αλλά θα είναι όπως το αμε­ρι­κα­νι­κό κολ­λέ­γιο. Απλώς θα έχει μια επί­δρα­ση της εβραϊ­κής εκπαί­δευ­σης», τόνι­σε ο κ. Μπου­τά­ρης.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο ο δήμος έχει το οικό­πε­δο, ενώ ανα­μέ­νε­ται να γίνει μέσω ΣΔΙΤ.

Απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση του κ. Καλα­φά­τη, ο κ. Μπου­τά­ρης ανέ­φε­ρε ότι ενδέ­χε­ται και ο δήμος να βάλει χρή­μα­τα, σε περί­πτω­ση που δεν βρε­θεί όλο το ποσό από την εβραϊ­κή κοι­νό­τη­τα.

Πηγή: Real.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας