Μπουτάρης: «Μάζεψε» τις δηλώσεις του για την μετονομασία του αεροδρομίου «Μακεδονία»

0
4

Εξη­γή­σεις για την τοπο­θέ­τη­σή του στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο που προ­κά­λε­σε σάλο σχε­τι­κά με την αλλα­γή της ονο­μα­σί­ας του αερο­δρο­μί­ου και του ΚΤΕΛ.

Επα­νήλ­θε μετά τη χθε­σι­νή τοπο­θέ­τη­σή του στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο που προ­κά­λε­σε σάλο για το θέμα αλλα­γής του ονό­μα­τος στο αερο­δρό­μιο «Μακε­δο­νία» ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης Γιάν­νης Μπου­τά­ρης, προ­τεί­νο­ντας μάλι­στα να μετο­νο­μα­στεί σε «Ν. Γκά­λης».

Μιλώ­ντας στο Σκάι, ο κ. Μπου­τά­ρης ξεκα­θά­ρι­σε ότι δεν ζήτη­σε την αλλα­γή της ονο­μα­σί­ας του αερο­δρο­μί­ου και των ΚΤΕΛ, απλά, όπως ανέ­φε­ρε, ανα­ρω­τή­θη­κε, τι πρέ­πει να γίνει.

«Δεν είπα να αλλά­ξου­με το όνο­μα, ανα­ρω­τή­θη­κα τι πρέ­πει να γίνει, οι ξένοι μπερ­δεύ­ο­νται όταν φτά­νουν στο αερο­δρό­μιο. Να το σκε­φτού­με για­τί αυτό το όνο­μα «Μακε­δο­νία» έχει διχά­σει τον κόσμο, μας έχει δια­λύ­σει», τόνι­σε και πρό­σθε­σε στη συνέ­χεια: «Αν τίθε­ται θέμα μετο­νο­μα­σί­ας, θα έλε­γα να το βγά­λου­με Νίκος Γκά­λης, είναι μια φυσιο­γνω­μία διε­θνής».

Ο κ. Μπου­τά­ρης επα­νέ­λα­βε τη φρά­ση του ότι «χάσα­με» στο Μακε­δο­νι­κό, καθώς όλος ο κόσμος απο­κα­λεί τα Σκό­πια, «Μακε­δο­νία».

Κάλε­σε, παράλ­λη­λα, να μην ξύνου­με πλη­γές καθώς η κατά­στα­ση με τη δια­πραγ­μά­τευ­ση είναι σε μια κρί­σι­μη φάση. «Δεν υπάρ­χει αλυ­τρω­τι­κή διά­θε­ση απο τους γεί­το­νες, το είπε και ο δήμαρ­χος των Σκο­πί­ων», τόνι­σε ο κ. Μπου­τά­ρης, σημειώ­νο­ντας πως «οι Σκο­πια­νοί είναι σε απελ­πι­στι­κή φάση, καθώς ξέρουν ότι πρέ­πει να υπο­χω­ρή­σουν στο θέμα της ονο­μα­σί­ας».

Στη συνέ­ντευ­ξή του ανα­ρω­τή­θη­κε: «Τι μάχη δίνου­με, μην μας κλέ­ψουν την Θεσ­σα­λο­νί­κη; Να κατε­βούν να πάρουν την Θεσ­σα­λο­νί­κη, αυτή τη μάχη δίνου­με; Είναι ντρο­πή να οξύ­νου­με την κατά­στα­ση σε μια περί­ο­δο πολύ κρί­σι­μη». Όπως εκτί­μη­σε «το πρό­βλη­μα για τα Σκό­πια δεν είμα­στε εμείς, είναι η Τουρ­κία».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χθες στη συνε­δρί­α­ση του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου ο κ. Μπου­τά­ρης έθε­σε το θέμα της αλλα­γής της ονο­μα­σί­ας του αερο­δρό­μιου Μακε­δο­νία εμμέ­σως πλην σαφώς, κατά την τοπο­θέ­τη­σή του, στη συζή­τη­ση για το θέμα της ονο­μα­σί­ας της ΠΓΔΜ.

«Πηγαί­νεις στα Σκό­πια και κάθε 30 χιλιό­με­τρα βλέ­πεις το Alexander the Great και σου γυρ­νά­ει το άντε­ρο. Πρέ­πει, όμως, να δού­με και εμείς τι θα γίνει με τα δικά μας. Το θέμα είναι και το τι κάνου­με εμείς. Έχου­με το αερο­δρό­μιο “Μακε­δο­νία”, όλοι που κατε­βαί­νουν εδώ, νομί­ζουν οτι κατε­βαί­νουν στα Σκό­πια. Τι θα κάνου­με εμείς, θα κρα­τή­σου­με τα ονό­μα­τα αερο­δρό­μιο «Μακε­δο­νία» και τον σταθ­μό υπε­ρα­στι­κών λεω­φο­ρεί­ων και ότι άλλα τέτοια έχου­με; Χάσα­με, πρέ­πει να το κατα­λά­βου­με ότι χάσα­με», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Γιάν­νης Μπου­τά­ρης.

Όπως ήταν φυσιο­λο­γι­κό η συγκε­κρι­μέ­νη τοπο­θέ­τη­ση του προ­κά­λε­σε αντι­δρά­σεις και έτσι με δηλώ­σεις του προ­σπά­θη­σε να δώσει εξη­γή­σεις: “Από τη χθε­σι­νή κου­βέ­ντα που κάνα­με στο Δημο­τι­κό συμ­βού­λιο παρερ­μη­νεύ­τη­καν κάποιες δηλώ­σεις μου. Απο­μο­νώ­θη­κε μία φρά­ση από ένα σύνο­λο πραγ­μά­των που λέχθη­καν χτες με αφορ­μή τη συζή­τη­ση για το Μακε­δο­νι­κό. Πάρ­θη­κε ένα κομ­μά­τι το οποίο μπο­ρεί να παρερ­μη­νευ­τεί. Μπο­ρεί να δεί­τε τα πρα­κτι­κά και την ομι­λία που έκα­να χτες στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο. Θέλω να τονί­σω πως σε ότι είπα ήταν μπρο­στά όλοι οι εκπρό­σω­ποι της αντι­πο­λί­τευ­σης. Κανέ­νας δεν αντέ­δρα­σε σε αυτά που είπα.

Ξαφ­νι­κά σήμε­ρα το πρωί με πήραν στο τηλέ­φω­νο από τον ΣΚΑΙ και κοι­μό­μουν. Μου πέτα­ξαν ένα πράγ­μα το οποίο με μπέρ­δε­ψε εάν θέλε­τε. Δεν ζήτη­σα ποτέ αλλα­γή του ονό­μα­τος Μακε­δο­νία. Προ­βλη­μα­τί­στη­κα και είναι απο­λύ­τως ξεκά­θα­ρο. Με ρώτη­σαν ποιο όνο­μα θα προ­τεί­να­τε εάν προ­χω­ρού­σε η αλλα­γή ονό­μα­τος και φυσι­κά είπα Νίκος Γκά­λης. Ο Νίκος Γκά­λης είμαι διε­θνής προ­σω­πι­κό­τη­τα η οποία προ­έρ­χε­ται από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και είναι ο μονα­δι­κός που έχει μπει στο Hall of Fame του μπά­σκετ”.

Στη συνέ­χεια επε­σή­μα­νε: “Αυτό που είπα και δεν παίρ­νω πίσω είναι ότι στο ζήτη­μα αυτό έχου­με χάσει προ πολ­λού, αφού ήδη 140 κρά­τη έχουν ανα­γνω­ρί­σει τη γει­το­νι­κή χώρα με το όνο­μα Δημο­κρα­τία της Μακε­δο­νί­ας. Είμαι ο μόνος που έχει το θάρ­ρος να λέει τα πράγ­μα­τα με το όνο­μά τούς και όλοι οι εθνο­λαϊ­κι­στές που σήμε­ρα βγαί­νουν και με κατη­γο­ρούν είναι αυτοί που ευθύ­νο­νται για την ήττα αυτή. Ας το σκε­φτούν αυτό όλοι όσοι συνή­θι­σαν να λένε άλλα μέσα κι άλλα έξω φοβού­με­νοι το πολι­τι­κό κόστος και την απώ­λεια της θέσης τους στο κοι­νο­βού­λιο. Και παρά τις συνέ­πειες που υφί­στα­ται η χώρα συνε­χί­ζουν να ομφα­λο­σκο­πούν. Αυτοί που επι­μέ­νουν να μη βρε­θεί συμ­βι­βα­στι­κή λύση βλά­πτουν τα συμ­φέ­ρο­ντα της χώρας. Το κλί­μα σήμε­ρα είναι φορ­τι­σμέ­νο και πρέ­πει να το απο­φορ­τί­σού­με. Πρέ­πει να αφή­σου­με τους διχα­σμούς και να δού­με νηφά­λια την κατά­στα­ση, ώστε η Ελλά­δα να απο­κτή­σει ηγε­τι­κό ρόλο στα Βαλ­κά­νια”.

Δεί­τε το επί­μα­χο από­σπα­σμα των δηλώ­σε­ων Μπου­τά­ρη.

Βίντεο: thestival

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας