Χαράτσι — κυρώσεις και για τα κατοικίδια

| upd 26 Ιανουαρίου 2018 07:01
0
374

Oι “φιλό­ζω­οι” μαφιό­ζοι των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ετοι­μά­ζουν φόρους για κάθε αγο­ρα­πω­λη­σία κατοι­κι­δί­ου και ειδι­κό φόρο για προ­ϊ­ό­ντα και υπη­ρε­σί­ες που αφο­ρούν τα κατοι­κί­δια. Αφού τολ­μάς να μεγα­λώ­νεις ένα ζωά­κι σημαί­νει έχεις “λίπος” κι ο Shylock ενθου­σιά­ζε­ται… Μια νέα αφορ­μή να πλη­ρώ­σεις χαρά­τσι στους τοκο­γλύ­φους.

Μετά τα τεκ­μή­ρια δια­βί­ω­σης για εμάς θα μας ληστέ­ψουν εκ νέου και με τέλη φιλο­ζω­ί­ας …δήθεν για να ενι­σχύ­σουν τους Δήμους. Οι τοκο­γλύ­φοι δίνουν ρεσι­τάλ στην επι­νό­η­ση νέων φορο­λη­στρι­κών μέτρων χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ως πρό­σχη­μα τα πάντα. Οποια­δή­πο­τε κίνη­ση χρή­μα­τος δεν κατα­λή­γει στις τσέ­πες τους …φορο­λο­γεί­ται επι­πλέ­ον, ώστε έμμε­σα να απο­τρα­πεί. Το υψη­λό κόστος φιλο­ζω­ί­ας θα απο­τρέ­ψει κάποιους να υιο­θε­τή­σουν ένα ζώο κι έτσι με τα αχρη­σι­μο­ποί­η­τα αυτά χρή­μα­τα θα πλη­ρώ­νο­νται οι άμε­σοι φόροι με μεγα­λύ­τε­ρη συνέ­πεια.

Όχι και να ταΐ­ζεις ένα σκυ­λί και να μην πλη­ρώ­νεις τα εικο­νι­κά δάνεια για τα υπο­βρύ­χια και τους Ολυ­μπια­κούς! Για ηλί­θιους τους πέρα­σες τους τοκο­γλύ­φους και τα γιου­σου­φά­κια τους στην κυβέρ­νη­ση;

Θεσπί­ζο­νται και νέα πρό­στι­μα για παρα­βά­σεις που αφο­ρούν τα ζώα όπως το ότι κάποιος δεν πλή­ρω­σε για το τσι­πά­κι στον σκύ­λο του. Η φιλο­ζω­ία θα πλη­ρώ­νε­ται ακρι­βά …ώστε να εξα­λει­φθεί ορι­στι­κά. Όλα τα λεφτά μας θα πηγαί­νουν σε φόρους κι από εκεί στους περιού­σιους τοκο­γλύ­φους.

Έκα­ναν τον λογα­ρια­σμό …200.000 κατοι­κί­δια …θα αρπά­ξου­με από τα αφε­ντι­κά τους επι­πλέ­ον 30–40 ευρώ ετη­σί­ως, επι­βα­ρύ­νο­ντας τα προ­ϊ­ό­ντα για τα ζώα και να τα άλλα 7–8.000.000 νέα έσο­δα, για να πάρουν αύξη­ση οι χιλιά­δες Καρα­νί­κες.

Βλέ­πε­τε με τι μαε­στρία ροκα­νί­ζουν την περιου­σία μας …τοκο­γλυ­φι­κή τέχνη αιώ­νων που συνε­χώς βελ­τιώ­νε­ται μέχρι να οδη­γή­σει τους λαούς στην από­λυ­τη εξα­θλί­ω­ση. Εδώ και χιλιά­δες χρό­νια …φοροει­σπρά­κτο­ρες ήταν πάντα οι τοκο­γλύ­φοι …που δάνει­ζαν σε διε­φθαρ­μέ­νους εξου­σια­στές, οι οποί­οι μετέ­φε­ραν τις δικές τους απά­τες …στις πλά­τες των λαών. Κι όπου δεν υπάρ­χουν διε­φθαρ­μέ­νοι ηγέ­τες που να φορ­τώ­νουν δάνεια τους λαούς τους …γίνε­ται της Συρί­ας.

Πηγή: iefimerida.gr

Αρχές Φεβρουα­ρί­ου θα τεθεί σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση το νέο σχέ­διο νόμου που αφο­ρά τα ζώα συντρο­φιάς, μετά από προ­δια­βού­λευ­ση συνο­λι­κά 6 μηνών.

Βασι­κός στό­χος του υπουρ­γεί­ου Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης, είναι ο περιο­ρι­σμός του αριθ­μού των αδέ­σπο­των και παράλ­λη­λα βαριές κυρώ­σεις σε όσους προ­χω­ρούν στην εγκα­τά­λει­ψη, των δεσπο­ζό­με­νων ζώων τους.

Οι αλλα­γές ωστό­σο δεν αφο­ρούν μόνο ιδιο­κτή­τες ζώων αλλά και όλους τους εμπλε­κό­με­νους φορείς όπως εθε­λο­ντές, φιλό­ζω­ους, κτη­νιά­τρους, δήμους κλπ.

«Με εντο­λή του ίδιου του πρω­θυ­πουρ­γού προ­χω­ρά­με σε αυτή την μεταρ­ρύθ­μι­ση με πρω­τεύ­ο­ντα στό­χο την προ­στα­σία και την ευζω­ία των μικρών μας φίλων», τόνι­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης, Γιάν­νης Τσι­ρώ­νης και συμπλή­ρω­σε «τα προ­βλή­μα­τα των ζώων μάς αφο­ρούν όλες και όλους, αφού αντα­να­κλούν στην ποιό­τη­τα ζωής και όσων δεν φιλο­ξε­νούν ζώο. Ο από­λυ­τος σεβα­σμός και η αρμο­νι­κή συνύ­παρ­ξη δεν είναι πολυ­τέ­λεια. Είναι μέτρο του πολι­τι­σμού και της ανθρω­πιάς μας».

Μέσω του νέου σχε­δί­ου νόμου, θα αυστη­ρο­ποι­η­θεί το πλαί­σιο σήμαν­σης και κατα­γρα­φής δεσπο­ζό­με­νων και αδέ­σπο­των προ­κει­μέ­νου να περιο­ρι­στούν οι ανεύ­θυ­νες συμπε­ρι­φο­ρές, η παρά­νο­μη εμπο­ρία και η εγκα­τά­λει­ψη ζώων.

Επί­σης, θα δημιουρ­γη­θούν θεσμοί που θα δια­σφα­λί­ζουν τα χρή­μα­τα, του δημο­σί­ου αλλά και των ζωό­φι­λων, να χρη­σι­μο­ποιού­νται με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο για την προ­στα­σία των ζώων.

Βασι­κοί δια­χει­ρι­στές των αδέ­σπο­των απο­τε­λούν οι δήμοι, οι οποί­οι θα ενι­σχυ­θούν και πλέ­ον θα τους δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα να επι­λέ­γουν οι ίδιοι το έργο τους. Θα μπο­ρούν, μετα­ξύ άλλων, να θεσπί­σουν τέλος στην αγο­ρά ενός ζώου ενώ αντί­θε­τα θα μπο­ρούν να πρι­μο­δο­τούν, με ατέ­λεια, την υιο­θέ­τη­ση ενός αδέ­σπο­του καθώς τα ζώα που χρειά­ζο­νται κάποιοι για λόγους υγεί­ας, όπως τους σκύ­λους οδη­γούς των τυφλών.

Για τα ζώα εισα­γω­γής που θα δια­τε­θούν προς πώλη­ση, θα πρέ­πει να υπάρ­χουν εγγυ­ή­σεις ευζω­ί­ας και ιχνη­λα­σι­μό­τη­τας, από τη γέν­νη­ση του, τη μετα­φο­ρά του στην Ελλά­δα και την πώλη­ση του από δομές που εξα­σφα­λί­ζουν επαρ­κή χώρο ενδιαί­τη­σης.

Στε­λέ­χη του υπουρ­γεί­ου Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ υπο­γράμ­μι­σαν πως «σε κάθε περί­πτω­ση απο­τε­λεί νοση­ρό απο­κύ­η­μα φαντα­σί­ας η υπό­νοια ότι θα προ­χω­ρού­σα­με σε ευθα­να­σί­ες. Ουδέ­πο­τε ετέ­θη από οποιον­δή­πο­τε φορέα τέτοια πρό­τα­ση, ούτε θα ήμα­σταν δια­τε­θει­μέ­νοι να την απο­δε­χθού­με» και συμπλή­ρω­σαν «οι ευθα­να­σί­ες παρα­μέ­νουν μία πρά­ξη που απο­φα­σί­ζε­ται απο­κλει­στι­κά για ιατρι­κούς λόγους, όπως προ­βλέ­πει και ο σημε­ρι­νός νόμος».

Σύμ­φω­να με επί­ση­μα στοι­χεία, τα κατα­γε­γραμ­μέ­να οικό­σι­τα ανέρ­χο­νται περί­που στις 200.000 και τα αδέ­σπο­τα τις 20.000.

Τα βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου

Το νέο σχέ­διο νόμου του υπουρ­γεί­ου Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης για τα ζώα συντρο­φιάς ανα­μέ­νε­ται να τεθεί σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση έως τις αρχές Φεβρουα­ρί­ου όπως ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα «Έθνος», η οποία παρου­σιά­ζει και τα βασι­κά του σημεία:

  • Δημιουρ­γεί­ται ειδι­κό «Ταμείο Ζωο­φι­λί­ας», στο οποίο θα πηγαί­νουν και τα έσο­δα από τα πρό­στι­μα. Οι πόροι του ταμεί­ου θα έχουν στό­χο την οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση σε Δήμους και δομές φιλο­ξε­νί­ας και περί­θαλ­ψης αδέ­σπο­των ζώων.
  • Ειδι­κό τέλος αγο­ρα­στή θα επι­βάλ­λε­ται σε κάθε αγο­ρα­στή ζώου. Από την πλη­ρω­μή του εξε­τά­ζε­ται η εξαί­ρε­ση υιο­θε­τούν ζώο από δομές αδέ­σπο­των, όσων χρειά­ζο­νται ζώα για λόγους υγεί­ας (σκύ­λοι-οδη­γοί τυφλών), όσων αγο­ρά­ζουν στει­ρω­μέ­να ζώα και όσων έχουν χαμη­λά εισο­δή­μα­τα.
  • Εξε­τά­ζε­ται και η επι­βο­λή ενός μικρού τέλους σε κάθε προ­ϊ­όν που θα πωλεί­ται από κτη­νια­τρι­κά κατα­στή­μα­τα.
  • Διε­ρευ­νά­ται πρό­τα­ση για κατάρ­γη­ση των ζώων-βιτρί­νας. Έτσι, όποιος που­λά­ει ένα ζώο θα πρέ­πει να του έχει εξα­σφα­λί­σει συν­θή­κες ευζω­ί­ας ανά­λο­γες με ενός εκτρο­φεί­ου (4 τετρα­γω­νι­κά μέτρα χώρου, αερι­σμός, κλπ).
  • Κλι­μα­κω­τά πρό­στι­μα για τις περι­πτώ­σεις κακο­ποί­η­σης ζώων ώστε να βεβαιώ­νο­νται οι παρα­βά­σεις, κάτι που σήμε­ρα δεν συμ­βαί­νει.
  • Το ρεπορ­τάζ ανα­φέ­ρει πως έχουν παραγ­γελ­θεί από το υπουρ­γείο ειδι­κά σκά­νερ προ­κει­μέ­νου να ελέγ­χε­ται εάν τα δεσπο­ζό­με­να ζώα δια­θέ­τουν τσιπ. Την ίδια ώρα, στα σώμα­τα ελέγ­χου παρέ­χο­νται και τυπο­ποι­η­μέ­να μπλοκ προ­στί­μων.
  • Ποι­νές έρχο­νται όμως και για τους δήμους, οι οποί­οι δεν έχουν συστή­σει ακό­μα τις προ­βλε­πό­με­νες πεντα­με­λείς επι­τρο­πές και φαί­νε­ται να δίνουν παρα­ποι­η­μέ­να στοι­χεία για τα αδέ­σπο­τα.

Οι πυλώ­νες του νομο­σχε­δί­ου σύμ­φω­να με όσα λέει στο Εθνος ο υπουρ­γός είναι τρεις: ο σεβα­σμός τους ως συναι­σθα­νό­με­νων όντων, η εξα­σφά­λι­ση της αρμο­νι­κής συνύ­παρ­ξης των ζώων όχι μόνο με τους ζωό­φι­λους αλλά με όλους τους πολί­τες και η εξεύ­ρε­ση τρό­πων ώστε να πατα­χθεί η παρά­νο­μη δια­κί­νη­ση ζώων για εμπο­ρι­κούς σκο­πούς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας