Χιλιάδες διαδήλωσαν ενάντια στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Αμβούργο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
9

Του­λά­χι­στον 10.000 άνθρω­ποι, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία και τους οργα­νω­τές, συγκε­ντρώ­θη­καν σήμε­ρα στο Αμβούρ­γο για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν ενα­ντί­ον της της G20. Η σύνο­δος της ομά­δας των ισχυ­ρών κρα­τών θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή 7 και το Σάβ­βα­το 8 Ιου­λί­ου.

Στην πρώ­τη αυτή μεγά­λη δια­δή­λω­ση ενά­ντια στην G20, η αστυ­νο­μία μέτρη­σε περί­που «10.000 ανθρώ­πους», σύμ­φω­να με έναν εκπρό­σω­πό της.

Οι οργα­νω­τές, οι οποί­οι χθες υπο­λό­γι­ζαν ότι θα συμ­με­τεί­χαν «πολ­λές δεκά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι», έκα­ναν λόγο από την πλευ­ρά τους για μια κινη­το­ποί­η­ση «πολύ μεγα­λύ­τε­ρη» των 10.000, σύμ­φω­να με τα προ­σω­ρι­νά στοι­χεία τους.

Η συγκέ­ντρω­ση είναι «εντε­λώς ειρη­νι­κή», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας.

Κάτω βρο­χή, οι δια­δη­λω­τές συγκε­ντρώ­θη­καν αργά το πρωί μπρο­στά από το δημαρ­χείο του Αμβούρ­γου όπου πολ­λοί πήραν τον λόγο για να ζητή­σουν «μια άλλη πολι­τι­κή», να απευ­θύ­νουν έκκλη­ση για σεβα­σμό του περι­βάλ­λο­ντος ή να επι­κρί­νουν τον Αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Ντό­ναλντ Τραμπ.

Παράλ­λη­λα δια­δη­λω­τές σε κανό και μικρά πλε­ού­με­να ανέ­βη­καν τον Άλστερ, τον ποτα­μό που διαρ­ρέ­ει το Αμβούρ­γο.

Μέσα στο λιμά­νι του Αμβούρ­γου, μέλη της Greenpeace δια­δή­λω­σαν επί­σης μπρο­στά από ένα φορ­τη­γό πλοίο φορ­τω­μέ­νο κάρ­βου­νο, ζητώ­ντας να στα­μα­τή­σει η χρή­ση άνθρα­κα στην παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κού.

Οι αρχη­γοί κρα­τών των 20 μεγα­λύ­τε­ρων ανα­δυό­με­νων και βιο­μη­χα­νι­κών χωρών θα συνε­δριά­σουν την Παρα­σκευή και το Σάβ­βα­το κάτω από αυστη­ρά μέτρα ασφα­λεί­ας στο Αμβούρ­γο, όπου ανα­μέ­νε­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν πολ­λές δια­δη­λώ­σεις κατά της G20.

Οι οργα­νω­τές ανα­μέ­νουν να συγκε­ντρω­θούν τις ημέ­ρες αυτές συνο­λι­κά πάνω από 100.000 δια­δη­λω­τές.

Οι γερ­μα­νι­κές αρχές εκφρά­ζουν φόβους ότι μπο­ρεί να ξεσπά­σουν βιαιό­τη­τες λόγω της παρου­σί­ας αρι­στε­ρών εξτρε­μι­στών. Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Τόμας ντε Μεζιέρ δηλώ­νει στη σημε­ρι­νή κυρια­κά­τι­κη έκδο­ση της Bild ότι οι εξτρε­μι­στές αυτοί ανέρ­χο­νται σε «περισ­σό­τε­ρους από 8.000».

Η γερ­μα­νι­κή αστυ­νο­μία εκφρά­ζει επί­σης φόβους ότι πολ­λές υπο­δο­μές μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σουν στό­χους και περι­μέ­νει επί­σης ότι θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν πολ­λές δρά­σεις με στό­χο να παρε­μπο­δι­σθεί η διε­ξα­γω­γή της συνό­δου της G20, ανα­φέ­ρει σήμε­ρα η εφη­με­ρί­δα Die Welt επι­κα­λού­με­νη εσω­τε­ρι­κό έγγρα­φο του BKA, του εγκλη­μα­το­λο­γι­κού τμή­μα­τος της γερ­μα­νι­κής ομο­σπον­δια­κής αστυ­νο­μί­ας.

«Η βία πρέ­πει να πνι­γεί στο αυγό», λέει ο ντε Μεζιέρ στην Bild. «Η ελευ­θε­ρία του συνέρ­χε­σθαι ισχύ­ει μόνο για τις ειρη­νι­κές δια­δη­λώ­σεις», επέ­μει­νε.

Περί­που 15.000 αστυ­νο­μι­κοί θα ανα­πτυ­χθούν για την ασφά­λεια της συνό­δου κορυ­φής και άλλοι 3.800 ομο­σπον­δια­κοί αστυ­νο­μι­κοί που θα επι­τη­ρούν το αερο­δρό­μιο και τα τρέ­να.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας