Χίος: 10 χρόνια φυλακή για υπεξαίρεση 6,5 εκατ. ευρώ

0
68

Με 10 χρό­νια φυλα­κή …καθα­ρί­ζεις 6,5 εκα­τομ­μύ­ρια. Και ποιος δεν θα πήγαι­νε χορεύ­ο­ντας στη φυλα­κή ώστε βγαί­νο­ντας να βρει τόσο χρή­μα;

Πηγή: “Πρώ­το Θέμα

Θύμα­τά της είχαν συγκε­ντρω­θεί έξω από το δικα­στή­ριο για να την απο­δο­κι­μά­σουν

Αμεί­λι­κτη υπήρ­ξε η ετυ­μη­γο­ρία της Δικαιο­σύ­νης για την ασφα­λί­στρια Ε.Α. από τη Χίο, που κατη­γο­ρού­νταν για υπε­ξαί­ρε­ση συνο­λι­κά 6,5 εκ. ευρώ από πελά­τες της.

Σύμ­φω­να με τον ιστό­το­πο politischios.gr, το από­γευ­μα της Πέμ­πτης το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των Βορεί­ου Αιγαί­ου ανα­κοί­νω­σε την από­φα­ση του, βάσει της οποί­ας η ασφα­λί­στρια τιμω­ρή­θη­κε με δεκα­ε­τή κάθειρ­ξη, χωρίς ανα­στο­λή και εξα­ε­τή στέ­ρη­ση των πολι­τι­κών της δικαιω­μά­των.

Στην κατη­γο­ρού­με­νη δεν ανα­γνω­ρί­στη­κε κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι στην είσο­δο του Πρω­το­δι­κεί­ου Χίου, μέχρι και 40 λεπτά μετά την ανα­κοί­νω­ση της δικαιο­σύ­νης που κατα­δί­κα­ζε την Ε.Α. σε 10ετή κάθειρ­ξη και 6 έτη στέ­ρη­ση των πολι­τι­κών της δικαιω­μά­των, περί­με­ναν τα θύμα­τά της προ­κει­μέ­νου να την απο­δο­κι­μά­σουν.

Η ασφα­λί­στρια που κατη­γο­ρεί­ται ότι υπε­ξαί­ρε­σε συνο­λι­κά το ποσό των 6,5 εκ. ευρώ από διά­φο­ρα άτο­μα, εξήλ­θε του Πρω­το­δι­κεί­ου με τη συνο­δεία Αστυ­νο­μι­κών στις 3 το μεση­μέ­ρι, παίρ­νο­ντας τον δρό­μο για τη φυλα­κή.

Πάνω από 50 θύμα­τά της, την απο­δο­κί­μα­σαν έντο­να με φωνές φωνά­ζο­ντάς της ότι εδώ και 6 χρό­νια ουδέ­πο­τε τους ζήτη­σε συγ­γνώ­μη για την ζημία που τους προ­κά­λε­σε.

Η ίδια εντε­λώς ατά­ρα­χη, όπως άλλω­στε και καθό­λη τη διάρ­κεια της δίκης, δεν απά­ντη­σε σε κανέ­ναν ενώ μόλις αντι­λή­φθη­κε την κάμε­ρα του «π» έσπευ­σε να κρύ­ψει το πρό­σω­πό της.

Οι Αστυ­νο­μι­κοί περί­με­ναν να απο­μα­κρυν­θεί το παρι­στά­με­νο πλή­θος προ­κει­μέ­νου να εξέλ­θουν από το Δικα­στή­ριο και μερι­κά μέλη της οικο­γέ­νειας της κατα­δι­κα­σθεί­σας πρώ­ην ασφα­λί­στριας προ­κει­μέ­νου να μη δεχθούν κάθε είδους επί­θε­ση από τους συγκε­ντρω­μέ­νους.

Πηγή: politischios.gr

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας