Χόκινγκ: «Ο Τραμπ θα κάνει τη Γη σαν την Αφροδίτη»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Το επι­κυ­ρί­αρ­χο πολι­τι­κό σύστη­μα της παγκό­σμιας ελίτ, στην προ­σπά­θειά του να πλή­ξει τον Πρό­ε­δρο των ΗΠΑ και να τον παρου­σιά­σει στο κοι­νό ως «ηλί­θιο», έβγα­λε το μεγα­λύ­τε­ρό του «πιό­νι», τον ανά­πη­ρο καθη­γη­τή του Πανε­πι­στη­μί­ου του Κέι­μπριτζ, Στί­βεν Χόκινγκ, για να τα «χώσει» στον Τραμπ και να τρο­μο­κρα­τή­σει την ανθρω­πό­τη­τα με τα δυσοί­ω­να μυθεύ­μα­τα περί κλι­μα­τι­κής αλλα­γής, στα οποία ο ίδιος πρω­το­στα­τεί χρό­νια τώρα.

Το άρθρο του ΑΠΕ-ΜΠΕ που ακο­λου­θεί γρή­γο­ρα έγι­νε viral, τόσο στο εξω­τε­ρι­κό όσο και στην Ελλά­δα από τα συστη­μι­κά ΜΜΕ που ως γνω­στών εξυ­πη­ρε­τούν συγκε­κρι­μέ­να συμ­φέ­ρο­ντα. Ακό­μη και τα συστη­μι­κά όμως ΜΜΕ χαρα­κτη­ρί­ζουν τον Χόκινγκ ως «μάλ­λον απαι­σιό­δο­ξο».

Η από­φα­ση του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ να απο­σύ­ρει τις ΗΠΑ από τη διε­θνή συμ­φω­νία του Παρι­σιού για το κλί­μα, μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει μη ανα­στρέ­ψι­μη ζημιά στην κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, προει­δο­ποί­η­σε ο διά­ση­μος φυσι­κός Στί­βεν Χόκινγκ.

Σε συνέ­ντευ­ξή του στο BBC, ο καθη­λω­μέ­νος στο ανα­πη­ρι­κό καρο­τσά­κι του βρε­τα­νός επι­στή­μο­νας εκτί­μη­σε ότι η στά­ση του Τραμπ απέ­να­ντι στο περι­βάλ­λον δημιουρ­γεί σοβα­ρούς κιν­δύ­νους για τον πλα­νή­τη μας, ο οποί­ος θα μπο­ρού­σε να εισέλ­θει σε τέτοια ολέ­θρια πορεία, ώστε να κατα­λή­ξει να γίνει μια καυ­τή κόλα­ση όπως η Αφρο­δί­τη έγι­νε κάπο­τε.

Ο καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου του Κέι­μπριτζ, ο οποί­ος γιορ­τά­ζει τα 75α γενέ­θλιά του και είναι ασφα­λώς -μετά τον Αϊν­στάιν- ο πιο ανα­γνω­ρί­σι­μος επι­στή­μο­νας στον κόσμο, παρό­λο που δεν μπο­ρεί να κινη­θεί ή να μιλή­σει, δεν χάνει ευκαι­ρία να παρεμ­βαί­νει με την τεχνη­τή φωνή του στην επι­και­ρό­τη­τα, εκφρά­ζο­ντας μεγά­λες ανη­συ­χί­ες κατά και­ρούς για το μέλ­λον του ανθρω­πί­νου είδους.

«Είμα­στε κοντά στο σημείο καμπής, όπου η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή θα γίνει μη ανα­στρέ­ψι­μη. Η πρω­το­βου­λία του Τραμπ μπο­ρεί να σπρώ­ξει τη Γη πέρα από το χεί­λος, μετα­τρέ­πο­ντάς την σε Αφρο­δί­τη, με μια θερ­μο­κρα­σία 250 βαθ­μών και με βρο­χή θει­ϊ­κού οξέ­ος», δήλω­σε ο Χόκινγκ.

«Η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή είναι ένας από τους μεγά­λους κιν­δύ­νους που αντι­με­τω­πί­ζου­με και ένας που μπο­ρού­με να προ­λά­βου­με, αν δρά­σου­με τώρα. Αρνού­με­νος την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής και απο­συ­ρό­με­νος από τη συμ­φω­νία του Παρι­σιού για το κλί­μα, ο Ντό­ναλντ Τραμπ θα προ­κα­λέ­σει στον όμορ­φό πλα­νή­τη μας μια περι­βαλ­λο­ντι­κή ζημιά που θα μπο­ρού­σε να απο­φευ­χθεί, θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο το φυσι­κό κόσμο, εμάς και τα παι­διά μας», πρό­σθε­σε.

Για τον μάλ­λον απαι­σιό­δο­ξο Χόκινγκ, ο οποί­ος θεω­ρεί ότι οι μέρες μας στη Γη είναι μετρη­μέ­νες λόγω κυρί­ως των περι­βαλ­λο­ντι­κών προ­βλη­μά­των και των ανθρω­πί­νων συγκρού­σε­ων, ο Τραμπ είναι απλώς…το κερα­σά­κι στην τούρ­τα. Όπως είπε, η επι­θε­τι­κό­τη­τα είναι εγγε­νής στους ανθρώ­πους, γι’ αυτό η καλύ­τε­ρη πιθα­νό­τη­τα της ανθρω­πό­τη­τας να επι­βιώ­σει, θα είναι να βρει διε­ξό­δους δια­βί­ω­σης σε άλλους πλα­νή­τες.

«Φοβού­μαι ότι η εξέ­λι­ξη έχει ενσω­μα­τώ­σει την απλη­στία και την επι­θε­τι­κό­τη­τα στο ανθρώ­πι­νο γονι­δί­ω­μα. Δεν φαί­νο­νται καθό­λου σημά­δια για μεί­ω­ση των συγκρού­σε­ων και η ανά­πτυ­ξη νέας στρα­τιω­τι­κής τεχνο­λο­γί­ας και όπλων μαζι­κής κατα­στρο­φής μπο­ρεί να απο­βεί κατα­στρο­φι­κή. Η καλύ­τε­ρη ελπί­δα για την επι­βί­ω­ση της ανθρώ­πι­νης φυλής μπο­ρεί να είναι τελι­κά οι ανε­ξάρ­τη­τες αποι­κί­ες στο διά­στη­μα», επα­νέ­λα­βε μια προει­δο­ποί­η­ση που έχει κάνει ξανά στο παρελ­θόν.

Όσο για την έξο­δο της Βρε­τα­νί­ας από την ΕΕ, ο Χόκινγκ εξέ­φρα­σε ανη­συ­χία ότι η έρευ­να στη χώρα του θα πλη­γεί ανε­πα­νόρ­θω­τα από το Brexit. «Η επι­στή­μη είναι μια συνερ­γα­τι­κή προ­σπά­θεια, συνε­πώς η επί­πτω­ση θα είναι καθο­λι­κά αρνη­τι­κή και θα αφή­σει την βρε­τα­νι­κή επι­στή­μη απο­μο­νω­μέ­νη και εσω­στρε­φή», όπως είπε.

Ανα­φο­ρι­κά με την υστε­ρο­φη­μία του, δήλω­σε: «Ποτέ δεν περί­με­να να φθά­σω τα 75. Όταν δια­γνώ­σθη­κα με τη νόσο στα 21 μου, μου είπαν ότι θα με σκο­τώ­σει σε δύο έως τρία χρό­νια. Τώρα, μετά από 54 χρό­νια, μολο­νό­τι πιο αδύ­να­μος και στο ανα­πη­ρι­κό καρο­τσά­κι, ακό­μη εργά­ζο­μαι και παρά­γω επι­στη­μο­νι­κές μελέ­τες, με πολ­λή βοή­θεια ασφα­λώς από την οικο­γέ­νειά μου, τους συνα­δέλ­φους και τους φίλους μου. Έτσι, νιώ­θω πολύ τυχε­ρός που μπο­ρώ να στο­χά­ζο­μαι για την υστε­ρο­φη­μία μου. Νομί­ζω ότι το μεγα­λύ­τε­ρο επί­τευγ­μά μου είναι η ανα­κά­λυ­ψή μου ότι οι μαύ­ρες τρύ­πες δεν είναι τελεί­ως μαύ­ρες».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας