Οι χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας νοσταλγούν το σοσιαλιστικό τους παρελθόν

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Είναι «χαζοί» αυτοί οι Γιου­γκο­σλά­βοι… Αντί να χαί­ρο­νται που απέ­κτη­σαν Δημό­σιο Χρέ­ος ίσο με το μισό ΑΕΠ τους και ένα υψη­λό ποσο­στό ανέρ­γων κι άστε­γων, όπως κάθε «προ­ο­δευ­μέ­νη» χώρα της πεφω­τι­σμέ­νης Δύσης… νοσταλ­γούν την επο­χή πριν από τον «εκδη­μο­κρα­τι­σμό» του ΝΑΤΟ με βόμ­βες απε­μπλου­τι­σμέ­νου Ουρα­νί­ου και μισθο­φό­ρους απο­κε­φα­λι­στές.

Πηγή: euractiv.gr

Η διά­λυ­ση της Γιου­γκο­σλα­βί­ας έκα­νε περισ­σό­τε­ρο κακό παρά καλό, σύμ­φω­να με νέα έρευ­να. Η «Yugo-stalgia» και η δυσα­ρέ­σκεια που προ­κα­λεί­ται από τη χαμη­λή απα­σχό­λη­ση και την πολι­τι­κή αστά­θεια έχουν προ­κα­λέ­σει μεγά­λη νοσταλ­γία για τις ημέ­ρες του σοσια­λι­σμού.

Η διά­λυ­ση της Βαλ­κα­νι­κής χώρας στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1990 έβλα­ψε την Σερ­βία, τη Βοσ­νία και Ερζε­γο­βί­νη, το Μαυ­ρο­βού­νιο και την πΓΔΜ, σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα μιας νέας μελέ­της της Gallup, στην οποία συμ­με­τεί­χαν περισ­σό­τε­ροι από 1.000 πολί­τες της περιο­χής. Όταν ρωτή­θη­καν εάν η διά­λυ­ση της Σοσια­λι­στι­κής Δημο­κρα­τί­ας ωφέ­λη­σε ή έβλα­ψε τη χώρα τους, μόνο το 4% των Σέρ­βων δήλω­σε ότι τους οφέ­λη­σε, ενώ ένα συντρι­πτι­κό 81% δήλω­σε ότι ήταν επι­βλα­βής. Πρό­κει­ται για μια παρό­μοια κατά­στα­ση με τις πρώ­ην σοβιε­τι­κές δημο­κρα­τί­ες, οι οποί­ες γενι­κά απά­ντη­σαν σε άλλη δημο­σκό­πη­ση ότι η διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης ήταν επί­σης επι­βλα­βής.
Η δυσα­ρέ­σκεια των Σέρ­βων αντι­κα­το­πτρί­ζε­ται επί­σης στη Βοσ­νία και Ερζε­γο­βί­νη, όπου μόνο το 6% δήλω­σε ότι το τέλος της Γιου­γκο­σλα­βί­ας ωφέ­λη­σε τη χώρα. Το 77% δήλω­σε ότι ήταν κατα­στρε­πτι­κή. Ενώ η αρνη­τι­κό­τη­τα της Σερ­βί­ας είναι απο­τέ­λε­σμα της απώ­λειας του ρόλου της ως το κέντρο ενός πολυ­ε­θνι­κού κρά­τους, οι επι­φυ­λά­ξεις της Βοσ­νί­ας και Ερζε­γο­βί­νης μπο­ρούν να εξη­γη­θούν από την κακή οικο­νο­μι­κή και κυβερ­νη­τι­κή από­δο­ση της χώρας.
Η δια­φθο­ρά είναι ένα παλιό πρό­βλη­μα και η περί­πλο­κη κρα­τι­κή δομή της, η οποία θεσπί­στη­κε με τη συμ­φω­νία του Ντέι­τον του 1995, σημαί­νει ότι η κυβέρ­νη­ση παλεύ­ει για να προ­ω­θή­σει τις μεταρ­ρυθ­μί­σεις. Ωστό­σο, η ΕΕ εξα­κο­λου­θεί να είναι μια ελκυ­στι­κή επι­λο­γή για τους Βόσ­νιους: το 70% εγκρί­νει την υπο­ψη­φιό­τη­τά της για έντα­ξη. Η Ύπα­τη Εκπρό­σω­πος της ΕΕ Φεντε­ρί­κα Μογκε­ρί­νι φιλο­ξέ­νη­σε την Τετάρ­τη (24 Μαΐ­ου) δεί­πνο εργα­σί­ας με τους πρω­θυ­πουρ­γούς των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων οι οποί­οι όλοι ελπί­ζουν να εντα­χθούν στο μπλοκ.
Corruption and nationalism threaten Bosnia’s EU bid
Το νεό­τε­ρο μέλος του ΝΑΤΟ, το Μαυ­ρο­βού­νιο, είναι λιγό­τε­ρο νοσταλ­γι­κό, με μόλις 15% να το θυμά­ται πολύ και το 65% να πιστεύ­ει ότι είναι επι­βλα­βές. Σχε­δόν το ένα τέταρ­το των ερω­τη­θέ­ντων των Σκο­πια­νών (21%) δήλω­σαν ότι δεν γνώ­ρι­ζαν όταν ρωτή­θη­καν αν η διά­λυ­ση ήταν ευερ­γε­τι­κή ή επι­βλα­βής. Από τις πρώ­ην γιου­γκο­σλα­βι­κές δημο­κρα­τί­ες που βρί­σκο­νται ακό­μη στο δρό­μο προς την έντα­ξη στην ΕΕ, μόνο το Κοσ­συ­φο­πέ­διο δήλω­σε ότι ήταν επω­φε­λές, ενώ τα τρία τέταρ­τα δήλω­σαν ότι η διά­σπα­ση ήταν καλή και μόνο το 10% δήλω­σε ότι ήταν επι­βλα­βής.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας