Χωρίς 24ωρη κάλυψη με ασθενοφόρα η Χαλκιδική λόγω έλλειψης προσωπικού

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
1

Χωρίς 24ωρη κάλυ­ψη από ασθε­νο­φό­ρα είναι οι παρα­θε­ρι­στι­κές περιο­χές της Χαλ­κι­δι­κής, όπου ο πλη­θυ­σμός έχει αρχί­σει να αυξά­νε­ται λόγω του καλο­και­ριού, ενώ το ΕΚΑΒ κατα­βά­λει αγω­νιώ­δεις προ­σπά­θειες για την κάλυ­ψη των κενών.

 

Η διευ­θύ­ντρια του ΕΚΑΒ Θεσ­σα­λο­νί­κης, Χρυ­σή Ματσι­κού­δη, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σχε­τι­κά με τις κενές βάρ­διες ασθε­νο­φό­ρων που υπάρ­χουν στο Κέντρο Υγεί­ας Κασ­σαν­δρεί­ας, παρα­δέ­χτη­κε ότι δεν υπάρ­χει 24ωρη κάλυ­ψη λόγω έλλει­ψης προ­σω­πι­κού.

Προ­σπα­θού­με να κάνου­με την κατα­νο­μή των ασθε­νο­φό­ρων με τέτοιον τρό­πο, ώστε στη Χαλ­κι­δι­κή κάθε περιο­χή λίγο μεγά­λη να είναι καλυμ­μέ­νη, αλλά κάποιες φορές αυτό δεν είναι δυνα­τόν λόγω έλλει­ψης προ­σω­πι­κού. Δεν είναι μόνο το Κέντρο Υγεί­ας Κασ­σαν­δρεί­ας που έχει κενές βάρ­διες. Αυτό είναι στην καλύ­τε­ρη μοί­ρα απ΄όλα. Από δω και πέρα θα έχου­με λίγο κόσμο από τους αδειού­χους που πηγαί­νουν και δου­λεύ­ουν εθε­λο­ντι­κά στις άδειές τους. Εκδη­λώ­σα­νε πάρα πολ­λοί εργα­ζό­με­νοι ενδια­φέ­ρον, όπως γίνε­ται κάθε χρό­νο. Δηλα­δή παίρ­νουν την άδειά τους οι εργα­ζό­με­νοι από την κεντρι­κή βάση τους και πηγαί­νουν και εργά­ζο­νται σε περιο­χές όπου υπάρ­χουν ελλεί­ψεις, σε νησιά, στη Χαλ­κι­δι­κή κλπ. Αρκεί οι τοπι­κοί άρχο­ντες εκεί­να καλύ­ψουν τη σίτι­ση και δια­μο­νή. Μέχρι τώρα τα κατα­φέρ­να­με. Πιστεύω ότι και φέτος κάτι θα γίνει με τη Χαλ­κι­δι­κή. Θέλω να πιστεύω ότι τα τα βγά­λου­με πέρα”, δήλω­σε η κ. Ματσι­κού­δη.

Πηγή: matrix24.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας