Δασικοί Χάρτες: Παρατείνεται έως 27 Ιουλίου η προθεσμία για αντιρρήσεις

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Παρα­τεί­νε­ται έως τις 27.7.2017, η προ­θε­σμία υπο­βο­λής αντιρ­ρή­σε­ων κατά του περιε­χο­μέ­νου των δασι­κών χαρ­τών, στις περι­πτώ­σεις όπου η προ­βλε­πό­με­νη, από την ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία, προ­θε­σμία λήγει στις 12.6.2017 και στις 3.7.2017 για τους κατοί­κους του εξω­τε­ρι­κού, με τρο­πο­λο­γία που ψηφί­ζε­ται σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια.

Ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Σωκρά­της Φάμελ­λος είπε ότι η τρο­πο­λο­γία δίνει στους πολί­τες τη δυνα­τό­τη­τα να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τα εργα­λεία των αντιρ­ρή­σε­ων και πρό­δη­λων σφαλ­μά­των, για­τί πρέ­πει να εξα­ντλη­θούν όλα τα περι­θώ­ρια που υπάρ­χουν στο πλαί­σιο έγκρι­σης των δασι­κών χαρ­τών μέσα στο 2017 και για­τί, ενώ το υπουρ­γείο έχει θέσει σε κίνη­ση ένα πολύ σημα­ντι­κό κομ­μά­τι, και της κοι­νω­νί­ας και της δημό­σιας διοί­κη­σης, υπάρ­χει ένα κομ­μά­τι της διοί­κη­σης, η αυτο­διοί­κη­ση που δεν έχει κάνει ακό­μη αυτά που θα έπρε­πε, για να προ­φυ­λά­ξει την περιου­σία των πολι­τών.

Ο κ. Φάμελ­λος είπε ότι στις αρχές Ιου­λί­ου θα συζη­τη­θεί το νομο­σχέ­διο για τη δόμη­ση με το οποίο θα επι­λυ­θεί το ζήτη­μα των προ­σω­ρι­νών παρα­χω­ρη­τη­ρί­ων. Ανέ­φε­ρε επί­σης ότι θα δοθεί δυνα­τό­τη­τα να χρη­σι­μο­ποιού­νται πλη­ρο­φο­ρί­ες του αναρ­τη­μέ­νου χάρ­τη για τις οικο­δο­μι­κές άδειες.

‘Αρα, από 27 Ιου­λί­ου ξεκολ­λά­νε και όλες οι πρά­ξεις στις αγρο­τι­κές και άλλες χρή­σεις, για να μην υπάρ­χει κανέ­να πρό­βλη­μα χρή­σης και επί­σης, θα δώσου­με τη δυνα­τό­τη­τα και στα δασαρ­χεία να δίνουν βεβαιώ­σεις πιστο­ποι­η­τι­κών για τη μετα­βί­βα­ση εκτά­σε­ων δασι­κού χαρα­κτή­ρα, για να μην είναι μόνο τα κτη­μα­το­λο­γι­κά γρα­φεία με αυτό το φορ­τίο και να απε­λευ­θε­ρω­θεί η λει­τουρ­γία στην ύπαι­θρο συνο­λι­κά. Και θα υπάρ­χουν και κάποιες ρυθ­μί­σεις -και τις ανα­κοι­νώ­νω από τώρα- για τις δασι­κές φυτεί­ες, όπως και για τις εκτά­σεις που εκχερ­σώ­θη­καν στον Νομό Αττι­κής. Αυτά θα τα ολο­κλη­ρώ­σου­με μέχρι τις 5 Ιου­λί­ου, έτσι ώστε μέχρι τις 27 Ιου­λί­ου να έχει τελειώ­σει όλη αυτή η δια­δι­κα­σία”, είπε ο Σωκρά­της Φάμελ­λος και ενη­μέ­ρω­σε την εθνι­κή αντι­προ­σω­πεία ότι “μέσα στο 2017 θα αναρ­τη­θεί επι­πλέ­ον το 17% των εκτά­σε­ων της χώρας μας και ιδιαί­τε­ρα Περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες Πέλ­λας, Κιλ­κίς, Ημα­θί­ας, Σερ­ρών και μάλ­λον Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, ενώ θα προ­κη­ρυ­χθεί το υπό­λοι­πο 48% των δασι­κών χαρ­τών μέσα στο 2017”.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας