Δευτέρα τίθεται σε λειτουργία το «Μητρώο Πολιτών»

0
64
(EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Το Μητρώο Πολι­τών είναι το νέο πλη­ρο­φο­ρια­κό σύστη­μα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών που θα δια­συν­δέ­ει μετα­ξύ τους τις υπη­ρε­σί­ες ληξιαρ­χεί­ου και δημο­το­λο­γί­ου όλης της χώρας και έχει στό­χο να απαλ­λά­ξει τους πολί­τες από την ταλαι­πω­ρία της προ­σκό­μι­σης εγγρά­φων από υπη­ρε­σία σε υπη­ρε­σία.

Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία τη Δευ­τέ­ρα 22 Ιανουα­ρί­ου.

Συγκε­κρι­μέ­να, το νέο πλη­ρο­φο­ρια­κό σύστη­μα εθνι­κής εμβέ­λειας του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, θα συν­δέ­ει online 1.036 υπη­ρε­σί­ες Ληξιαρ­χεί­ου και 325 υπη­ρε­σί­ες Δημο­το­λο­γί­ου, καθώς και το Ειδι­κό Ληξιαρ­χείο Αθη­νών και θα απο­τε­λεί την κεντρι­κή βάση δεδο­μέ­νων, στην οποία εντάσ­σε­ται το σύνο­λο των στοι­χεί­ων που αφο­ρούν στις ληξιαρ­χι­κές πρά­ξεις των Ελλή­νων πολι­τών.

Χάρη σε αυτό, οι συναλ­λασ­σό­με­νοι θα απαλ­λα­χθούν από την ταλαι­πω­ρία να προ­σκο­μί­ζουν από υπη­ρε­σία σε υπη­ρε­σία απο­σπά­σμα­τα ληξιαρ­χεί­ου και πιστο­ποι­η­τι­κά δημο­το­λο­γί­ου (πιστο­ποι­η­τι­κά οικο­γε­νεια­κής κατά­στα­σης και απο­σπά­σμα­τα ληξιαρ­χι­κών πρά­ξε­ων γέν­νη­σης, γάμου και θανά­του), καθώς τα ληξιαρ­χι­κά γεγο­νό­τα του καθε­νός θα δια­τί­θε­ται ηλε­κτρο­νι­κά στους αντί­στοι­χους φορείς μέσω ασφα­λούς ηλε­κτρο­νι­κής δια­σύν­δε­σης.

Όπως ανέ­φε­ρε στο Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, ο γενι­κός διευ­θυ­ντής Εσω­τε­ρι­κών και Ηλε­κτρο­νι­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών Θεό­δω­ρος Οικο­νό­μου, πλέ­ον, το Μητρώο Πολι­τών επι­τρέ­πει την αυτό­μα­τη απο­στο­λή των δεδο­μέ­νων ληξιαρ­χι­κών πρά­ξε­ων, κατά τη δήλω­σή τους, στο αντί­στοι­χο δημο­το­λό­γιο και τη διεκ­πε­ραί­ω­σή τους με μια κίνη­ση, εξοι­κο­νο­μώ­ντας χρό­νο τόσο από τον πολί­τη όσο και σημα­ντι­κό φόρ­το εργα­σί­ας από τον υπάλ­λη­λο του δημο­το­λο­γί­ου που ανα­γκα­ζό­ταν να επα­να­λά­βει την ίδια δια­δι­κα­σία από την αρχή.

Π.χ. αν παντρευ­τεί ένας δημό­της Αθη­ναί­ων στο Ηρά­κλειο Κρή­της, αρκεί να δηλώ­σει τον γάμο στο ληξιαρ­χείο Ηρα­κλεί­ου και δεν θα χρεια­στεί να πάει τη ληξιαρ­χι­κή πρά­ξη στην Αθή­να για να ενη­με­ρω­θεί η οικο­γε­νεια­κή του μερί­δα, καθώς αυτό θα γίνει αυτο­μά­τως.

Πάνω σε αυτό το σύστη­μα θα υπο­στη­ρί­ζο­νται και άλλες λει­τουρ­γί­ες που παρέ­χο­νται από τη δημό­σια διοί­κη­ση, όπως είναι η έκδο­ση ταυ­το­τή­των και δια­βα­τη­ρί­ου, η έκδο­ση ΑΜΚΑ, τα πιστο­ποι­η­τι­κά για εγγρα­φή των μαθη­τών στο σχο­λείο, ενώ το όφε­λος θα αυξά­νε­ται όσο περισ­σό­τε­ροι φορείς του Δημό­σιου θα εντάσ­σο­νται λει­τουρ­γι­κά στο νέο σύστη­μα.

Από τις 22 του μηνός άμε­ση πρό­σβα­ση στα δεδο­μέ­να του Μητρώ­ου θα έχουν τα ΚΕΠ, η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, ο Ενιαί­ος Φορέ­ας Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (ΕΦΚΑ), ο ΟΓΑ και το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών. Παράλ­λη­λα, «ημιαυ­τό­μα­τη» πρό­σβα­ση θα έχουν τα υπουρ­γεία Οικο­νο­μι­κών και Εθνι­κής Άμυ­νας, η Ηλε­κτρο­νι­κή Δια­κυ­βέρ­νη­ση Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (ΗΔΙΚΑ), η ΕΛΣΤΑΤ και το ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ σχε­τι­κό ενδια­φέ­ρον έχουν εκδη­λώ­σει και άλλοι φορείς του στε­νού και ευρύ­τε­ρου δημό­σιου τομέα.

«Το έργο άρχι­σε με την ψηφιο­ποί­η­ση όλων των ληξιαρ­χι­κών τόμων από το 1930 έως και σήμε­ρα, ενώ παρα­σχέ­θη­κε ο κατάλ­λη­λος εξο­πλι­σμός σε όλες τις υπη­ρε­σί­ες ληξιαρ­χεί­ου και δημο­το­λο­γί­ου, ώστε να μπο­ρούν να συν­δέ­ο­νται σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο με την κεντρι­κή βάση δεδο­μέ­νων. Αυτό μας δίνει την ευκαι­ρία για πραγ­μα­τι­κή εκκα­θά­ρι­ση των δεδο­μέ­νων των πολι­τών, τόσο από λάθη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στο παρελ­θόν κατά την κατα­χώ­ρι­ση των δεδο­μέ­νων όσο και από τις διπλο­εγ­γρα­φές», τόνι­σε στο Πρα­κτο­ρείο ο διευ­θυ­ντής Ηλε­κτρο­νι­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, Άγγε­λος Κου­λός.

Η πλη­ρο­φο­ρία που είναι απο­θη­κευ­μέ­νη στο Μητρώο Πολι­τών είναι αυθε­ντι­κή, έχει δηλα­δή απο­δει­κτι­κή αξία και έτσι δεν χρειά­ζε­ται κάποιος να την εκτυ­πώ­σει και να βάλει σφρα­γί­δα — υπο­γρα­φή, ανέ­φε­ραν οι σύμ­βου­λοι του υπουρ­γεί­ου Μύρω­νας Γουρ­λής και Γιάν­νης Σαρ­ρής, οι οποί­οι πρό­σθε­σαν ότι στό­χος είναι η στα­δια­κή κατάρ­γη­ση των πιστο­ποι­η­τι­κών κάνο­ντας πρά­ξη την δέσμευ­ση για κατάρ­γη­ση του χαρ­τιού στις συναλ­λα­γές με το Δημό­σιο.

Το έργο συγ­χρη­μα­το­δο­τή­θη­κε από το ΕΣΠΑ 2014–2020, τον συντο­νι­σμό του οποί­ου είχε το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών ως κύριος του έργου και τη δια­χεί­ρι­σή του η Κοι­νω­νία της Πλη­ρο­φο­ρί­ας Α.Ε..

Να σημειω­θεί ότι η εκπαί­δευ­ση των περί­που 3.000 χρη­στών του συστή­μα­τος (οι υπάλ­λη­λοι των δημο­το­λο­γί­ων και των ληξιαρ­χεί­ων) πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με σχε­δόν μηδε­νι­κό κόστος από ομά­δα εργα­σί­ας του υπουρ­γεί­ου, αξιο­ποιώ­ντας τη δυνα­τό­τη­τα τηλε­εκ­παί­δευ­σης που παρέ­χει το δίκτυο για τους φορείς του Δημο­σί­ου «Σύζευ­ξις», παρά τον αρχι­κό σχε­δια­σμό με εκπαί­δευ­ση από ανά­δο­χο έργου.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας