ΔΕΗ: Έκπτωση 6% με την προπληρωμή ρεύματος ενός έτους

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Όπως ισχύ­ει ήδη με τους φορείς του Δημο­σί­ου, έτσι και οι υπό­λοι­ποι πελά­τες της ΔΕΗ μπο­ρούν πλέ­ον να εξα­σφα­λί­σουν έκπτω­ση αν προ­πλη­ρώ­σουν την κατα­νά­λω­ση ρεύ­μα­τος ενός έτους.

Το σχε­τι­κό πρό­γραμ­μα της Δημό­σιας Επι­χεί­ρη­σης έχει τεθεί σε ισχύ από τις 12 Ιου­νί­ου, προ­σφέ­ρο­ντας έκπτω­ση 6% σε όλες τις κατη­γο­ρί­ες πελα­τών,  δηλα­δή  νοι­κο­κυ­ριά, τους επαγ­γελ­μα­τί­ες και τις μικρές και μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις.

Το πρό­γραμ­μα «Προ­πλη­ρω­μέ­νος Λογα­ρια­σμός» μπο­ρεί να συν­δυα­σθεί με τις υπό­λοι­πες εκπτώ­σεις που παρέ­χει η εται­ρεία στη χρέ­ω­ση της κατα­νά­λω­σης, όπως για παρά­δειγ­μα την έκπτω­ση 15% στην περί­πτω­ση εξό­φλη­σης των λογα­ρια­σμών πριν από την ημε­ρο­μη­νία λήξης τους. Επο­μέ­νως, σε αυτή την περί­πτω­ση, το συνο­λι­κό όφε­λος αγγί­ζει το 21%.

Για τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του προ­γράμ­μα­τος και την κατά­θε­ση σχε­τι­κής αίτη­σης, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι πελά­τες μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται στα Κατα­στή­μα­τα της ΔΕΗ ή στις υπη­ρε­σί­ες Εξυ­πη­ρέ­τη­σης Μεγά­λων Πελα­τών.

Επί­σης, ανα­λυ­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες παρέ­χο­νται τηλε­φω­νι­κά (11770) και στην ιστο­σε­λί­δα της εται­ρεί­ας (www.dei.gr).

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας