ΔΕΗ: Νέο πρόγραμμα που «κουρεύει» έως 21% το λογαριασμό

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Όσοι έχουν ρευ­στό στα χέρια τους και είναι δια­τε­θει­μέ­νοι να το ακου­μπή­σουν στο ταμείο της ΔΕΗ, μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν έκπτω­ση 21% επί του τιμο­λο­γί­ου ρεύ­μα­τος. Απα­ραί­τη­το είναι όμως να προ­πλη­ρώ­σουν τους λογα­ρια­σμούς ενός έτους. Και μάλι­στα όχι μόνο το κόστος προ­μή­θειας αλλά και τις μονο­πω­λια­κές χρε­ώ­σεις και τις κρα­τή­σεις υπέρ τρί­των.

Ενώ λοι­πόν θα πρέ­πει να προ­πλη­ρώ­σου­με το λογα­ρια­σμό ενός έτους μαζί με όλα τα “καπέ­λα” που προ­στί­θε­νται στην αξία του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, η έκπτω­ση του 6% θα υπο­λο­γι­στεί μόνο επί του αντι­τί­μου που εισπράτ­τει η ΔΕΗ και το οποίο συνή­θως αντι­στοι­χεί στον μισό λογα­ρια­σμό. Σε κάθε περί­πτω­ση, το όφε­λος για όποιον έχει δια­θέ­σι­μα κεφά­λαια, είναι μεγα­λύ­τε­ρο από το επι­τό­κιο που προ­σφέ­ρει η προ­θε­σμια­κή κατά­θε­ση.

Πρό­κει­ται για το Πρό­γραμ­μα “Προ­πλη­ρω­μέ­νος Λογα­ρια­σμός” το οποίο παρέ­χει έκπτω­ση 6% στη Χρέ­ω­ση Προ­μή­θειας των λογα­ρια­σμών στους πελά­τες που θα επι­λέ­ξουν να εντα­χθούν σε αυτό, προ­πλη­ρώ­νο­ντας τους λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος ενός έτους.

Σε συν­δυα­σμό με άλλα ισχύ­ο­ντα προ­γράμ­μα­τα, όπως το Πρό­γραμ­μα Συνέ­πειας 15%, οι πελά­τες μπο­ρούν έχουν συνο­λι­κό όφε­λος έως 21% στη Χρέ­ω­ση Προ­μή­θειας των λογα­ρια­σμών τους.

Η ΔΕΗ καλεί τους πελά­τες να εντα­χθούν στο Πρό­γραμ­μα Προ­πλη­ρω­μέ­νος Λογα­ρια­σμός και να ωφε­λη­θούν με την επι­πλέ­ον έκπτω­ση 6%.

Ανα­φο­ρι­κά με τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του προ­γράμ­μα­τος και την κατά­θε­ση σχε­τι­κής αίτη­σης, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι πελά­τες μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται στα Κατα­στή­μα­τα της ΔΕΗ ή στις υπη­ρε­σί­ες Εξυ­πη­ρέ­τη­σης Μεγά­λων Πελα­τών.

Όλες οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που χρειά­ζε­στε για να εντα­χθεί­τε στο πρό­γραμ­μα είναι οι εξής:

1. Πρόγραμμα Προπληρωμένος Λογαριασμός

Το Πρό­γραμ­μα Προ­πλη­ρω­μέ­νος Λογα­ρια­σμός παρέ­χει έκπτω­ση 6% στη Χρέ­ω­ση Προ­μή­θειας των λογα­ρια­σμών στους πελά­τες που θα επι­λέ­ξουν να εντα­χθούν σε αυτό, προ­πλη­ρώ­νο­ντας τους λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος ενός έτους. Σε συν­δυα­σμό με άλλα ισχύ­ο­ντα προ­γράμ­μα­τα, όπως το Πρό­γραμ­μα Συνέ­πειας 15%, οι πελά­τες μπο­ρούν έχουν συνο­λι­κό όφε­λος έως 21% στη Χρέ­ω­ση Προ­μή­θειας των λογα­ρια­σμών τους.

2. Κατηγορίες πελατών που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα

Στο πρό­γραμ­μα μπο­ρούν να εντα­χθούν επαγ­γελ­μα­τί­ες, επι­χει­ρή­σεις και νοι­κο­κυ­ριά με τιμο­λό­γιο:

  • Οικια­κό Γ1 και Γ1Ν, Επαγ­γελ­μα­τι­κό Γ21, Γ22 και Γ23, Αγρο­τι­κό και ΦΟΠ στη Χαμη­λή Τάση
  • ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ, ΒΜ1, ΒΜ2 και Αγρο­τι­κό στη Μέση Τάση

Δεν εφαρ­μό­ζε­ται σε πελά­τες που απο­λαμ­βά­νουν ήδη τιμο­λο­για­κών προ­νο­μί­ων, όπως πελά­τες ενταγ­μέ­νοι στο Κοι­νω­νι­κό Οικια­κό Τιμο­λό­γιο, Τιμο­λό­γιο Υπη­ρε­σιών Αλλη­λεγ­γύ­ης, Πολυ­τε­κνι­κό Τιμο­λό­γιο ΓΤ.
Επί­σης, δεν εφαρ­μό­ζε­ται σε πελά­τες που έχουν δια­κα­νο­νι­σμό σε ισχύ, οι οποί­οι για να εντα­χθούν στο πρό­γραμ­μα «Προ­πλη­ρω­μέ­νος Λογα­ρια­σμός» θα πρέ­πει πρώ­τα να εξο­φλή­σουν το σύνο­λο του δια­κα­νο­νι­σμού.

3. Διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα

  1. Επί­σκε­ψη σε οποιο­δή­πο­τε Κατά­στη­μα ΔΕΗ ή στις υπη­ρε­σί­ες Εξυ­πη­ρέ­τη­σης Μεγά­λων Πελα­τών.
  2. Ενη­μέ­ρω­ση ανα­φο­ρι­κά με τους όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις του Προ­γράμ­μα­τος και του ποσού της προ­πλη­ρω­μής.
  3. Υπο­βο­λή σχε­τι­κού αιτή­μα­τος & υπο­γρα­φή όρων Προ­γράμ­μα­τος
  4. Εξό­φλη­ση συμ­φω­νη­θέ­ντος ποσού εντός δια­στή­μα­τος 10 ημε­ρών από την ημε­ρο­μη­νία αίτη­σης
  5. Αυτό­μα­τη ολο­κλή­ρω­ση έντα­ξης στο Πρό­γραμ­μα Προ­πλη­ρω­μέ­νος Λογα­ρια­σμός

4. Υπολογισμός ποσού προπληρωμής

Το Πρό­γραμ­μα αφο­ρά στην προ­πλη­ρω­μή του συνό­λου των χρε­ώ­σε­ων (Χρε­ώ­σεις Προ­μή­θειας, Ρυθ­μι­ζό­με­νες Χρε­ώ­σεις, Χρε­ώ­σεις Υπέρ Τρί­των) που περι­λαμ­βά­νο­νται στους λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος, Ένα­ντι και Εκκα­θα­ρι­στι­κών του τελευ­ταί­ου κυλιό­με­νου έτους.

Για τον υπο­λο­γι­σμό του ποσού της προ­πλη­ρω­μής λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη ιστο­ρι­κά στοι­χεία από το μηχα­νο­γρα­φι­κό σύστη­μα της ΔΕΗ για τον εκά­στο­τε πελά­τη. Δηλα­δή λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη τα ποσά των εκδο­θέ­ντων λογα­ρια­σμών Ένα­ντι και Εκκα­θα­ρι­στι­κών του τελευ­ταί­ου κυλιό­με­νου έτους και γίνε­ται ανα­γω­γή του συνο­λι­κού αυτού ποσού σε περί­ο­δο 12 μηνών.

5. Εφαρμογή έκπτωσης 6%

Η έκπτω­ση 6% υπο­λο­γί­ζε­ται επί της Χρέ­ω­σης Προ­μή­θειας του εκά­στο­τε Εκκα­θα­ρι­στι­κού λογα­ρια­σμού.

Η έκπτω­ση 6% θα ισχύ­ει μέχρι να εξα­ντλη­θεί το ποσό που έχει προ­πλη­ρω­θεί. Εάν το προ­πλη­ρω­μέ­νο ποσό δεν εξα­ντλη­θεί εντός ενός ημε­ρο­λο­για­κού έτους (12 μηνών), το πρό­γραμ­μα θα συνε­χί­σει να ισχύ­ει έως εξα­ντλή­σε­ως του για ένα ακό­μη εξά­μη­νο. Μετά την πάρο­δο των επι­πλέ­ον 6 μηνών εάν υπάρ­χει ακό­μη υπό­λοι­πο, θα πιστώ­νε­ται στον λογα­ρια­σμό του πελά­τη.

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι εκτός από την έκπτω­ση 6% εφαρ­μό­ζε­ται επι­πλέ­ον και όποια άλλη ισχύ­ου­σα έκπτω­ση, για παρά­δειγ­μα η έκπτω­ση συνέ­πειας 15%.

6. Ενημέρωση για την εξέλιξη του Προγράμματος

Το διά­στη­μα ισχύ­ος του Προ­γράμ­μα­τος εκδί­δο­νται μόνο Εκκα­θα­ρι­στι­κοί λογα­ρια­σμοί, στους οποί­ους θα εφαρ­μό­ζε­ται δια­κρι­τά η έκπτω­ση 6% και θα περι­λαμ­βά­νο­νται χρή­σι­μες ανα­λυ­τι­κές ενη­με­ρώ­σεις, ανα­φο­ρι­κά με τα ποσά που εξο­φλού­νται μέσω του ποσού προ­πλη­ρω­μής, την επι­κεί­με­νη λήξη του προ­γράμ­μα­τος κ.α.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας