Δέσμη προτάσεων στα αγγλικά και σλαβικά το «πακέτο» Νίμιτς για το Σκοπιανό

0
27
Μάθιου Νίμιτς

Δέσμη προ­τά­σε­ων στα αγγλι­κά και στα σλα­βι­κά, όλες με τον όρο Μακε­δο­νία περι­λαμ­βά­νει το πακέ­το της λύσης που κατέ­θε­σε χτες ο Μάθιου Νίμιτς στη συνά­ντη­ση που είχε με τον Έλλη­να πρέ­σβη επί τιμή Αδα­μά­ντιο Βασι­λά­κη, και τον εκπρό­σω­πο των Σκο­πί­ων, πρώ­ην πρέ­σβη στην Ουά­σινγ­κτον, Βάσκο Ναού­μοφ­σκι. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η δέσμη προ­τά­σε­ων που κατέ­θε­σε ο Μάθιου Νίμιτς περι­λαμ­βά­νει μετα­ξύ άλλων το «Novamacedonia”, το «Uppermacedonia” και το «Northern Macedonia”.

Ο κ. Νίμιτς χαρα­κτή­ρι­σε μη ρεα­λι­στι­κό να μην υπάρ­χει το όνο­μα Μακε­δο­νία στη λύση και αυτή πλέ­ον πρέ­πει να θεω­ρεί­ται η βάση των συνο­μι­λιών από εδω και στο εξής.

«Είμαι πολύ αισιό­δο­ξος για το γεγο­νός ότι η δια­δι­κα­σία πηγαί­νει προς μια θετι­κή κατεύ­θυν­ση» ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο κ. Νίμιτς κάνο­ντας λόγο για θετι­κό κλί­μα.

Η συνά­ντη­ση κρά­τη­σε δύο ώρες στην έδρα των Ηνω­μέ­νων Εθνών ενώ οι δύο δια­πραγ­μα­τευ­τές είχαν από νωρίς το πρωί στα χέρια τους τις προ­τά­σεις και είχαν τον χρό­νο να τις μελε­τή­σουν πριν από τη συνά­ντη­ση.

Ο Αμε­ρι­κα­νός διπλω­μά­της δεν παρέ­δω­σε καμία μαγι­κή λύση, καθώς όλες οι προ­τά­σεις του σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες έχουν πέσει στο τρα­πέ­ζι των συνο­μι­λιών στο παρελ­θόν. Έκα­νε λόγο για έναν αξιο­πρε­πή συμ­βι­βα­σμό και δήλω­σε αισιό­δο­ξος ότι μπο­ρεί να υπάρ­χει συμ­φω­νία και μέσα στο επό­με­νο εξά­μη­νο.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες από τα Σκό­πια έλε­γαν ότι το συνταγ­μα­τι­κό όνο­μα της γει­το­νι­κής χώρας δεν πρό­κει­ται να αλλά­ξει καθώς η κυβέρ­νη­ση Ζαα­εφ διε­μή­νυ­σε ότι είναι αδύ­να­τον αυτή η από­φα­ση να περά­σει κοι­νο­βου­λευ­τι­κά από τη Βου­λή των Σκο­πί­ων.

Το βέβαιο είναι η δια­πραγ­μά­τευ­ση δεν τελειώ­νει καθώς ο Μάθιου Νίμιτς έδω­σε περι­θώ­ριο δυο μηνών για να γίνουν οι δια­βου­λεύ­σεις.

Τις επό­με­νες ημέ­ρες μάλι­στα ο ειδι­κός δια­με­σο­λα­βη­τής θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει επι­σκέ­ψεις στην Αθή­να και τα Σκό­πια.

Την ίδια ώρα πλή­ρης επι­βε­βαί­ω­ση του δημο­σιεύ­μα­τος του «Εθνους της Κυρια­κής» ότι από τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της Ελλά­δας εξαρ­τά­ται η έντα­ξη των Σκο­πί­ων στο ΝΑΤΟ έκα­νε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Βορειο­α­τλα­ντι­κής Συμ­μα­χί­ας.

Ο Γενς Στολ­ντε­μπεργκ βρί­σκε­ται στα Σκό­πια από χτες και ανα­μέ­νε­ται να εκφω­νή­σει σήμε­ρα ομι­λία στο κοι­νο­βού­λιο των Σκο­πί­ων.

Τo ΝΑΤΟ θα προ­σκα­λέ­σει την ΠΓΔΜ να εντα­χθεί στους κόλ­πους του, εφό­σον επι­τευ­χθεί αμοι­βαί­ως απο­δε­κτή λύση στο θέμα του ονό­μα­τος”, διε­μή­νυ­σε, σε συνέ­ντευ­ξή του, λίγο πριν την άφι­ξη του στα Σκό­πια στο κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων της ΠΓΔΜ, “MIA”.

Απέ­κλει­σε δε κατη­γο­ρι­κά το ενδε­χό­με­νο να λάβει πρό­σκλη­ση η ΠΓΔΜ για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ, στη Σύνο­δο Κορυ­φής της Συμ­μα­χί­ας που θα διε­ξα­χθεί τον Ιού­λιο στις Βρυ­ξέλ­λες, χωρίς την επί­λυ­ση του ζητή­μα­τος της ονο­μα­σί­ας.

«Όχι. Η θέση του ΝΑΤΟ παρα­μέ­νει αμε­τά­βλη­τη. Όλες οι απο­φά­σεις στο ΝΑΤΟ λαμ­βά­νο­νται στη βάση της συναί­νε­σης μετα­ξύ των κρα­τών-μελών του. Η Σύνο­δος Κορυ­φής του Βου­κου­ρε­στί­ου και όλες οι μετέ­πει­τα Σύνο­δοι Κορυ­φής δια­τύ­πω­σαν τη θέση ότι το ΝΑΤΟ θα προ­σκα­λέ­σει τη χώρα σας να εντα­χθεί στη Συμ­μα­χία τη στιγ­μή που θα επι­τευ­χθεί αμοι­βαί­ως απο­δε­κτή λύση στο ζήτη­μα της ονο­μα­σί­ας στο πλαί­σιο του ΟΗΕ» σημεί­ω­σε ο γγ του ΝΑΤΟ στη συνέ­ντευ­ξή του αυτή.

Το ΝΑΤΟ από την περα­σμέ­νη Κυρια­κή είχε στεί­λει μήνυ­μα μέσω τους Έθνους της Κυρια­κής στα Σκό­πια ότι θα προ­σκα­λέ­σει την ΠΓΔΜ όταν βρε­θεί μια κοι­νά απο­δε­κτή λύση στο θέμα του ονό­μα­τος, μέσα στο πλαί­σιο των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας