«Δεξιοί» και «αριστεροί» πράκτορες του ίδιου πολιτικού συστήματος

| upd 14 Φεβρουαρίου 2018 20:19
1
25

H εμπει­ρία μας έδει­ξε ότι ακό­μα κι αυτοί που δήλω­ναν ρητά «εχθροί» των κομ­μά­των εξου­σί­ας, αυτοί που έκα­ναν ανε­λέ­η­τη κρι­τι­κή στην εξου­σία και μιλού­σαν για κρε­μά­λες κ.λπ. …μόλις εισέ­πρα­ξαν το χαρ­τζι­λί­κι τους, ζήτη­σαν συγνώ­μη για το «επι­πό­λαιο» παρελ­θόν τους …κι έγι­ναν οι καλύ­τε­ροι στρα­τιώ­τες, οι πιο φανα­τι­κοί υπη­ρέ­τες του Συστή­μα­τος.

Φαντα­στεί­τε τώρα αν θα δού­με προ­κο­πή από κάποιους «χλια­ρούς» επί­δο­ξους σωτή­ρες που μιλούν για ανα­τρο­πές και πατριω­τι­σμούς γενι­κά κι αόριστα, που δεν κάνουν καμία κρι­τι­κή στο υπάρ­χον σύστη­μα, που δεν ενα­ντιώ­νο­νται με κανέ­ναν και με τίπο­τα… και που πριν ιδρύ­σουν κόμ­μα δεν είχαν καμία απο­λύ­τως συμ­με­το­χή σε οποια­δή­πο­τε αντι­συ­στη­μι­κή δρά­ση. Άνθρω­ποι που φιλού­σαν τα χέρια των πολι­τι­κών των μεγά­λων κομ­μά­των, μέχρι να εξα­σφα­λί­σουν τη σύντα­ξή τους και μετά απο­φά­σι­σαν να μας «σώσουν», υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση να τους ψηφί­σου­με και να μπουν στη Βου­λή.

Σωτή­ρες που δεν βρί­σκουν τίπο­τα αρνη­τι­κό στη δρά­ση του ΝΑΤΟ και που θεω­ρούν το Ισρα­ήλ και τη Σαου­δι­κή Αρα­βία χώρες-συμ­μά­χους της Ελλά­δας.

Κι απέ­να­ντι σ’ αυτούς τους γαλά­ζιους «σωτή­ρες», έχου­με τους κόκ­κι­νους «σωτή­ρες», τύπου ΑΝΤΑΡCIA, που προ­σπα­θούν να μας πεί­σουν ότι είναι ενά­ντια στο ΝΑΤΟ, αλλά συμ­πτω­μα­τι­κά έχουν ακρι­βώς τους ίδιους εχθρούς και τους ίδιους φίλους με το Ισρα­ήλ και το ΝΑΤΟ (Ιράν, Άσαντ, Ερντο­γάν, Πού­τιν).

Είναι αυτό που λέμε… δια­φο­ρε­τι­κές αφε­τη­ρί­ες …ένας ο σκο­πός! …Να βρε­θού­με όλοι να στη­ρί­ζου­με και να ψηφί­ζου­με αυτούς που λεη­λα­τούν τους λαούς.

Οι άναν­δρες επι­θέ­σεις που δέχτη­καν η Λιβύη, η Συρία και η Ουκρα­νία …μας βοή­θη­σαν να κατα­λά­βου­με πως παί­ζε­ται η παρά­στα­ση με τους «δεξιούς» και τους «αρι­στε­ρούς» πρά­κτο­ρες των τοκο­γλύ­φων… που στέ­κο­νται στο πλευ­ρό των «Ισλα­μι­στών» απο­κε­φα­λι­στών, των Κεμα­λι­στών πρα­ξι­κο­πη­μα­τιών και των Ουκρα­νών «ακρο­δε­ξιών» ταυ­τό­χρο­να.

Πηγή: tvxs.gr

Πηγή: enet.gr
Πηγή: syn.gr
Πηγή: al-monitor.com
Πηγή: haaretz.com

Πηγή: france24.com

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας