Η διαχρονική ελληνικότητα της Μακεδονίας σε ντοκουμέντα

0
88

Παρα­κά­τω ορι­σμέ­νες απο­δεί­ξεις για τη δια­χρο­νι­κή ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακε­δο­νί­ας μας σε αδιά­σει­στα ντο­κου­μέ­ντα από την Έδεσ­σα:

  • 1833. Δημο­γέ­ρο­ντες Έδεσ­σας ομι­λούν και γρά­φουν Ελλη­νι­κά.
  • 1862. Αδελ­φό­τη­τα Νοσο­κο­μεί­ου Έδεσ­σας … ομι­λεί και γρά­φει Ελλη­νι­κά.
  • 1876. Υπό­μνη­μα Εδεσ­σαί­ων στις Μεγά­λες Δυνά­μεις για τις βιαιο­πρα­γί­ες των Βουλ­γά­ρων στα Ελλη­νι­κά.
  • 1895. Δια­δή­λω­ση Εδεσ­σαί­ων ενά­ντια στον εκβουλ­γα­ρι­σμό των Εκκλη­σιών.
  • 1912. Εδεσ­σαί­οι πανη­γυ­ρί­ζουν την «κατά­κτη­σή» τους από την Ελλά­δα.
  • 1926. Κάψι­μο Σλα­βι­κού Ανα­γνω­στι­κού που μοί­ρα­σε το Ελλη­νι­κό Κρά­τος στους κατοί­κους του Αμυ­νταί­ου.
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας