Δικαιοσύνη: Μηδένισε χρέος σε ζευγάρι και «πάγωσε» κάθε πλειστηριασμό

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
9

Mε μια από­φα­ση-σταθ­μό, το Ειρη­νο­δι­κείο Φλώ­ρι­νας μηδέ­νι­σε τις δόσεις ενός ζευ­γα­ριού δανειο­λη­πτών, εξαί­ρε­σε από τον πλει­στη­ρια­σμό όχι μόνο την κύρια κατοι­κία τους αλλά και τα δύο αυτο­κί­νη­τα της οικο­γέ­νειας.

Το ζευ­γά­ρι, με δύο παι­διά, είναι εργα­ζό­με­νοι σε επι­χεί­ρη­ση του ιδιω­τι­κού τομέα και είχε οφει­λές σε τρία τρα­πε­ζι­κά ιδρύ­μα­τα, από στε­γα­στι­κά και κατα­να­λω­τι­κά δάνεια αλλά και πιστω­τι­κές κάρ­τες ύψους 107.000 ευρώ. Τα εισο­δή­μα­τα της οικο­γέ­νειας ανέρ­χο­νταν σε 1100 ευρώ μηνιαί­ως, ενώ το δικα­στή­ριο ανα­γνώ­ρι­σε ως δαπά­νες δια­βί­ω­σης για την τετρα­με­λή οικο­γέ­νεια τα 1.530 ευρώ.

Την ίδια χρο­νι­κή στιγ­μή, έκρι­νε ότι οι οφει­λέ­τες με αυτά τα έσο­δα και τις υπο­χρε­ώ­σεις προς τις τρά­πε­ζες θα αδυ­να­τούν να έχουν μια φυσιο­λο­γι­κή ζωή, όπου θα καλύ­πτο­νται οι βασι­κές βιο­τι­κές ανά­γκες των ιδί­ων, αλλά και των τέκνων τους.

Έτσι με την 12/2017 από­φα­σή του, το δικα­στή­ριο ορι­στι­κο­ποί­η­σε προη­γού­με­νη από­φα­σή του και καθό­ρι­σε μηδε­νι­κές κατα­βο­λές προς τις τρά­πε­ζες, για χρο­νι­κό διά­στη­μα πέντε ετών συνο­λι­κά και ταυ­τό­χρο­να εξαί­ρε­σε από τον πλει­στη­ρια­σμό την κύρια κατοι­κία, που απο­τε­λεί το μονα­δι­κό ακί­νη­το της οικο­γέ­νειας.

Για τους ίδιους δανειο­λή­πτες είχε προη­γη­θεί η από­φα­ση 19/2015 του Ειρη­νο­δι­κεί­ου Φλώ­ρι­νας, όπου απο­φα­σί­στη­κε προ­σω­ρι­νά η μηδε­νι­κή κατα­βο­λή χρη­μά­των των οφει­λε­τών προς τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα έως της πλή­ρους διε­ρεύ­νη­σης της οικο­νο­μι­κής τους δυνα­τό­τη­τας.
Στο σκε­πτι­κό της από­φα­σης, το δικα­στή­ριο ανα­γνώ­ρι­σε ότι «πρω­ταρ­χι­κή υπο­χρέ­ω­ση της Πολι­τεί­ας είναι να σέβε­ται και να προ­στα­τεύ­ει την αξία του ανθρώ­που, τη δια­τή­ρη­ση εκεί­νων των συν­θη­κών δια­βιώ­σε­ως του πολί­τη που θα του επι­τρέ­πουν να ζει με αξιο­πρέ­πεια, και απο­φάν­θη­κε ότι εάν το δικα­στή­ριο στε­ρή­σει στον αιτού­ντα αυτήν την δυνα­τό­τη­τα, τότε θα προ­κρί­νει ένα­ντι της αξί­ας του ανθρώ­που, την ικα­νο­ποί­η­ση περιου­σια­κών δικαιω­μά­των».

Όπως σημειώ­νει στο ΑΠΕ ΜΠΕ η δικη­γό­ρος των δανειο­λη­πτών Ολυ­μπία Τσια­μπί­ρη «η από­φα­ση είναι σημα­ντι­κή γεμί­ζει αισιο­δο­ξία την μέση ελλη­νι­κή οικο­γέ­νεια αφού το δικα­στή­ριο για πρώ­τη φορά λαμ­βά­νει υπ’όψιν του τις συν­θή­κες αξιο­πρε­πούς δια­βί­ω­σης της ελλη­νι­κής οικο­γέ­νειας, τις ανα­γνω­ρί­ζει ως ύψι­στα αγα­θά και ότι προ­έ­χουν ένα­ντι οποιασ­δή­πο­τε άλλης οφει­λής».

Επί­σης, με από­φα­ση του το Ειρη­νο­δι­κείο Φλώ­ρι­νας εξαί­ρε­σε από τον πλει­στη­ρια­σμό ακό­μη και τα δύο αυτο­κί­νη­τα της οικο­γέ­νειας, ανα­φέ­ρει το ΑΠΕ.


Αυτό που έκα­νε δεκτό το δικα­στή­ριο πριν από λίγους μήνες δεν το έκα­νε δεκτό η Εφο­ρία:

Πηγή: enikonomia.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας