Διορίζουν καλλιτεχνικούς διευθυντές σε ΔΗΠΕΘΕ χωρίς απολυτήριο Λυκείου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Σε περί­ο­δο βαθιάς οικο­νο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής κρί­σης, η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ προ­ω­θεί καλ­λι­τε­χνι­κούς διευ­θυ­ντές για τα Δημο­τι­κά Περι­φε­ρεια­κά Θέα­τρα της χώρας (ΔΗΠΕΘΕ) χωρίς απο­λυ­τή­ριο Λυκεί­ου!

Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ της εφη­με­ρί­δας “Ελεύ­θε­ρος Τύπος”  μέσω τρο­πο­λο­γί­ας ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ, Πανα­γιώ­της Σκου­ρο­λιά­κος, πρό­τει­νε καλ­λι­τε­χνι­κούς διευ­θυ­ντές χωρίς να έχουν ολο­κλη­ρώ­σει το Λύκειο, πρό­τα­ση την οποία έκα­νε δεκτή ο υφυ­πουρ­γός Αθλη­τι­σμού, Γιώρ­γος Βασι­λειά­δης.

Προ­ω­θώ­ντας καλ­λι­τε­χνι­κούς διευ­θυ­ντές πολι­τι­στι­κών φορέ­ων με μονα­δι­κό προ­σόν το απο­λυ­τή­ριο Γυμνα­σί­ου, η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο καταρ­γεί τα δεδο­μέ­να της αξί­ας της γνώ­σης και της εκπαί­δευ­σης, αλλά ανοί­γει και το δρό­μο σε διο­ρι­σμούς «ημε­τέ­ρων» σε κομ­βι­κές θέσεις της κρα­τι­κής πολι­τι­στι­κής σκη­νής

Σύμ­φω­να με την αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση, «με την προ­τει­νό­με­νη ρύθ­μι­ση θεσμο­θε­τεί­ται μια νεό­τε­ρη αντί­λη­ψη των πραγ­μά­των ανα­φο­ρι­κά με την πρό­σλη­ψη των καλ­λι­τε­χνι­κών διευ­θυ­ντών στα παρα­πά­νω θέα­τρα ΔΗΠΕΘΕ».

Όπως ανα­φέ­ρε­ται μετα­ξύ άλλων, σημα­ντι­κό­τε­ρο είναι η «καλ­λι­τε­χνι­κή αξία» και όχι τα πτυ­χία: «Δεδο­μέ­νης της ιδιαι­τε­ρό­τη­τας στο χώρο της τέχνης όπου σημα­ντι­κό­τε­ρο ρόλο έχει η καλ­λι­τε­χνι­κή αξία προς απά­ντη­ση στη σύγ­χρο­νη ανά­γκη για την πρό­σλη­ψη των καλ­λι­τε­χνι­κών διευ­θυ­ντών με κρι­τή­ρια συν­δε­ό­με­να με τα ουσια­στι­κά και όχι τα τυπι­κά προ­σό­ντα τους, ήτοι την ανα­γνω­ρι­σμέ­νη προ­σφο­ρά, τη διά­κρι­ση, την κατάρ­τι­ση και την εμπει­ρία τους στο χώρο της τέχνης και ιδιαι­τέ­ρως του θεά­τρου, προ­τεί­νει η πρό­βλε­ψη οι συγκε­κρι­μέ­νοι να προ­σλαμ­βά­νο­νται ανε­ξαρ­τή­τως κατο­χής τίτλου συγκε­κρι­μέ­νης εκπαι­δευ­τι­κής βαθ­μί­δας».

Εν συνε­χεία στην τρο­πο­λο­γία-προ­σθή­κη ανα­φέ­ρε­ται: «Οι καλ­λι­τε­χνι­κοί διευ­θυ­ντές των Δημο­τι­κών Περι­φε­ρεια­κών Θεά­τρων της χώρας να προ­σλαμ­βά­νο­νται ανε­ξαρ­τή­τως κατο­χής τίτλου συγκε­κρι­μέ­νης εκπαι­δευ­τι­κής βαθ­μί­δας, εξαι­ρου­μέ­νης της ΥΕ εκπαι­δευ­τι­κής βαθ­μί­δας».

Οργή και αγα­νά­κτη­ση εξέ­φρα­σαν καλ­λι­τέ­χνες στον «Ελεύ­θε­ρο Τύπο» για τη «μετριό­τη­τα που προ­ω­θεί­ται στον πολι­τι­σμό», ενώ δεν ήταν λίγοι εκεί­νοι που χαρα­κτή­ρι­σαν την τρο­πο­λο­γία που κατα­τέ­θη­κε «φωτο­γρα­φι­κή για να διο­ρί­σουν τους δικούς τους στο Δημό­σιο».

Όταν, τον 21ο αιώ­να, η παι­δεία, ο πολι­τι­σμός και ο του­ρι­σμός είναι μοχλοί ανά­πτυ­ξης, η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ επι­διώ­κει διά της πλα­γί­ας οδού να δια­σφα­λί­σει δικούς της ανθρώ­πους σε κομ­βι­κές θέσεις της κρα­τι­κής πολι­τι­στι­κής σκη­νής. Στη ρύθ­μι­ση ο κ. Σκου­ρο­λιά­κος δεν ανα­φέ­ρει που­θε­νά ο καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής στα δημο­τι­κά περι­φε­ρεια­κά θέα­τρα της χώρας να δια­θέ­τει πτυ­χίο δρα­μα­τι­κής σχο­λής. Βέβαια, για να εισα­χθεί κανείς σε δρα­μα­τι­κές σχο­λές χρειά­ζε­ται του­λά­χι­στον  απο­λυ­τή­ριο Λυκεί­ου.

Η τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση είναι ποιο­τι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό μιας ευνο­μού­με­νης και προ­ο­δευ­τι­κής κοι­νω­νί­ας. Ενώ χιλιά­δες οικο­γέ­νειες επι­βα­ρύ­νο­νται τον χρό­νο με χιλιά­δες ευρώ για την ολο­κλή­ρω­ση του­λά­χι­στον της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, Γυμνά­σιο και Λύκειο -ας μην ανα­φερ­θού­με στην ανώ­τα­τη εκπαί­δευ­ση-, η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ «επεν­δύ­ει» στη μετριό­τη­τα και στο διο­ρι­σμό των δικών της παι­διών.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας