Δίωξη στην πρόεδρο των συμβολαιογράφων Θεσσαλονίκης για υπεξαίρεση σε πλειστηριασμούς

| upd 10 Νοεμβρίου 2017 21:18
1
65
Ιωάν­να Χρου­σα­λά-Μπι­λί­ση

Βλέ­πε­τε με πόση συνέ­πεια κατα­λή­γει στην κορυ­φή της εξου­σί­ας …η «αφρό­κρε­μα» του «ήθους» και της «τιμιό­τη­τας»; Η Συμ­βο­λαιο­γρά­φος …φαί­νε­ται να ξέχα­σε να κατα­θέ­σει 500.000 ευρώ στο κρά­τος. Το θέμα είναι …για­τί κανέ­νας από το κρά­τος δεν το πρό­σε­ξε;

Αυτό το κρά­τος που επι­νο­εί φόρους σε ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ εισο­δή­μα­τα και επι­βάλ­λει πρό­στι­μα και προ­σαυ­ξή­σεις στους φόρους αυτούς …πως γίνε­ται να μην αντι­λαμ­βά­νε­ται ότι του λεί­πουν τέτοια τερά­στια ΥΠΑΡΚΤΑ ποσά από τα ταμεία; Είναι που η τεχνολο­γία αργεί να φτά­σει εκεί που πέφτει μεγά­λο φαγο­πό­τι από το σύστη­μα.

Με τέτοιο «φιλο­δώ­ρη­μα» είναι δυνα­τόν να μην παρα­κα­λού­σε να γίνο­νται πλει­στη­ρια­σμοί; 

Πηγή: Αθή­να 9.84

 

Αντι­μέ­τω­πη με την κατη­γο­ρία της υπε­ξαί­ρε­σης στην υπη­ρε­σία, σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος, βρί­σκε­ται η πρό­ε­δρος των συμ­βο­λαιο­γρά­φων εφε­τεια­κής περι­φέ­ρειας Θεσ­σα­λο­νί­κης, Ιωάν­να Μπι­λί­ση Χρου­σα­λά, ύστε­ρα από ποι­νι­κή δίω­ξη που παρήγ­γει­λε σε βάρος της ο εισαγ­γε­λέ­ας Δια­φθο­ράς.

Η δίω­ξη συν­δέ­ε­ται με πλει­στη­ρια­σμούς ακι­νή­των -φυσι­κών και νομι­κών προ­σώ­πων- που διε­νήρ­γη­σε η ίδια κατά το 2015, όπου μετά την κατα­κύ­ρω­σή τους, δεν προ­έ­βη -ως όφει­λε- σε δημό­σια κατά­θε­ση του πλει­στη­ριά­σμα­τος (τιμή­μα­τος) στο Ταμείο Παρα­κα­τα­θη­κών και Δανεί­ων.

Το ποσό, που σύμ­φω­να με το κατη­γο­ρη­τή­ριο, φέρε­ται να παρα­κρά­τη­σε ανέρ­χε­ται σε του­λά­χι­στον 500.000 ευρώ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, η υπό­θε­ση άρχι­σε να ερευ­νά­ται πριν από μήνες, κατό­πιν ανα­φο­ράς της Φορο­λο­γί­ας Ανω­νύ­μων Εται­ρειών (ΦΑΕ) Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου είχαν απευ­θυν­θεί ιδιώ­τες, ζητώ­ντας φορο­λο­γι­κές ενη­με­ρό­τη­τες, αλλά εμφα­νί­ζο­νταν ως οφει­λέ­τες του Δημο­σί­ου παρό­τι είχαν εκπλει­στη­ρια­στεί τα ακί­νη­τά τους.

Κατό­πιν τού­του, ο εισαγ­γε­λέ­ας Δια­φθο­ράς Θεσ­σα­λο­νί­κης, παρήγ­γει­λε την άσκη­ση ποι­νι­κής δίω­ξης σε βάρος της προ­έ­δρου των συμ­βο­λαιο­γρά­φων Θεσ­σα­λο­νί­κης, με τις επι­βα­ρυ­ντι­κές δια­τά­ξεις του άρθρου 1608 περί κατα­χρα­στών δημο­σί­ου χρή­μα­τος, ενώ την παρέ­πεμ­ψε να απο­λο­γη­θεί σε ειδι­κό ανα­κρι­τή.

Η κατη­γο­ρού­με­νη έχει εξε­τα­στεί ανω­μο­τί (ως ύπο­πτη) και μετά την απαγ­γε­λία της δίω­ξης φέρε­ται να επέ­στρε­ψε μεγά­λο μέρος του παρα­πά­νω χρη­μα­τι­κού ποσού, ενώ κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, πρό­θε­σή της είναι να επι­στρέ­ψει και το υπό­λοι­πο ποσό. Παράλ­λη­λα, η ίδια ξεκί­νη­σε τις δια­δι­κα­σί­ες για τη συντα­ξιο­δό­τη­σή της.
Με αφορ­μή αυτή την υπό­θε­ση, ο εισαγ­γε­λέ­ας ανα­μέ­νε­ται να δια­τά­ξει έρευ­να σε βάθος 5ετίας και για άλλους πλει­στη­ρια­σμούς που έγι­ναν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί εάν τηρή­θη­καν οι προ­βλε­πό­με­νες από το νόμο δια­δι­κα­σί­ες, ενώ δεν απο­κλεί­ε­ται να μπουν στο «μικρο­σκό­πιο» των εισαγ­γε­λι­κών αρχών οι δια­δι­κα­σί­ες που ακο­λου­θή­θη­καν από την πλευ­ρά της ΦΑΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης, η οποία φέρε­ται να ενη­μέ­ρω­σε με καθυ­στέ­ρη­ση τις αρμό­διες αρχές.

Νewsroom Aθή­να 9.84 (Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Ας θυμη­θού­με τι συνέ­βη:

Πηγή: Voria.gr

Η Ιωάν­να Χρου­σα­λά-Μπι­λί­ση κάνει λόγο για όχλο που την προ­πη­λά­κι­σε. «Εάν δεν με φυγά­δευαν οι αστυ­νο­μι­κοί, θα έπε­φτα θύμα επί­θε­σης», τόνι­σε.

Πρω­το­φα­νή χαρα­κτη­ρί­ζει την επί­θε­ση που δέχθη­κε από τους δια­δη­λω­τές κατά των πλει­στη­ρια­σμών σήμε­ρα στα δικα­στή­ρια Θεσ­σα­λο­νί­κης η πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Συμ­βο­λαιο­γρά­φων Θεσ­σα­λο­νί­κης, Ιωάν­να Χρου­σα­λά-Μπι­λί­ση.

Περί­που 100 άτο­μα εισέ­βα­λαν στην αίθου­σα του Ειρη­νο­δι­κεί­ου όπου διε­νερ­γού­νταν ο πλει­στη­ρια­σμός αγρο­τε­μα­χί­ου στον Χορ­τιά­τη και κινή­θη­καν προς την έδρα, με απο­τέ­λε­σμα η συμ­βο­λαιο­γρά­φος να φυγα­δευ­τεί (δεί­τε παρα­κά­τω τα βίντεο με τα επει­σό­δια).

«Επρό­κει­το για έναν όχλο που πήγε να με λιν­τσά­ρει. Ανέ­βη­καν στην έδρα και με έβρι­ζαν. Εάν δεν με φυγά­δευαν οι αστυ­νο­μι­κοί, θα με χτυ­πού­σαν. Δεν έχω ξανα­ζή­σει κάτι παρό­μοιο», τόνι­σε στη Voria.gr η κ. Χρου­σα­λά-Μπι­λί­ση.

Η ίδια καταγ­γέλ­λει τη συμ­με­το­χή δικη­γό­ρων στη δια­δή­λω­ση, ενώ σημειώ­νει πως η δια­δι­κα­σία ήταν απο­λύ­τως νόμι­μη. «Κατα­τέ­θη­κε αίτη­μα στον σύλ­λο­γο συμ­βο­λαιο­γρά­φων για τη διε­νέρ­γεια πλει­στη­ρια­σμού ενός οικο­πέ­δου στον Χορ­τιά­τη και το αίτη­μα εγκρί­θη­κε. Άλλω­στε, δεν επρό­κει­το για κατοι­κία. Τους έδει­ξα (σσ στους δια­δη­λω­τές) τα απα­ραί­τη­τα έγγρα­φα, αλλά ήταν απο­φα­σι­σμέ­νοι να στα­μα­τή­σουν πάσει θυσία τη δια­δι­κα­σία», επε­σή­μα­νε.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας