Απειλούν με εμπάργκο τη Β. Κορέα, δεν μας λένε όμως για το σχέδιο «Σαμψών» του Ισραήλ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Οι επι­θέ­σεις της Δύσης ή οι προ­βο­κά­τσιες για να προ­κα­λέ­σουν αντί­δρα­ση και να ορμή­ξουν τα γερά­κια της Νέας Τάξης …είναι πάντα στην κορυ­φή της ατζέ­ντας. Όποιος και να εκλε­γεί Πρό­ε­δρος ή Πρω­θυ­πουρ­γός, η πορεία που ακο­λου­θεί­ται δεν αλλά­ζει ούτε στο παρα­μι­κρό.

 

Πηγή: sofokleousin.gr

Εμπάρ­γκο ετοι­μά­ζουν οι ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα επει­δή δια­νο­ή­θη­καν να ενι­σχύ­σουν την άμυ­νά τους. Το Ισρα­ήλ δια­θέ­τει παρά­νο­μα ακό­μα και πυρη­νι­κά όπλα… αλλά εκεί οι «Πλα­νη­τάρ­χες» όχι μόνο δεν κάνουν εμπάρ­γκο, αλλά χαρί­ζουν όπλα αξί­ας πολ­λών δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων που χρε­ώ­νο­νται οι Αμε­ρι­κα­νοί φορο­λο­γού­με­νοι.

Πηγή: huffingtonpost.gr

Και μπο­ρεί τα ΜΜΕ της Δύσης να προ­σπα­θούν να μας πεί­σουν ότι είναι τρε­λός ο Βορειο­κο­ρε­ά­της… αλλά ξεχνούν να μας πουν ότι το Ισρα­ήλ απει­λεί ότι θα ρίξει πυρη­νι­κά σε όλες τις πρω­τεύ­ου­σες της Ευρώ­πης (σχέ­διο Samson) αν φτά­σει σε σημείο να απει­λη­θεί η ύπαρ­ξή του.

Η λύση «Σαμ­ψών» είναι το όνο­μα που ορι­σμέ­νοι στρα­τιω­τι­κοί ανα­λυ­τές και συγ­γρα­φείς έχουν δώσει στην απο­τρε­πτι­κή στρα­τη­γι­κή του Ισρα­ήλ για μαζι­κή αντί­ποι­να με πυρη­νι­κά όπλα ως «τελι­κή λύση» ενα­ντί­ον μιας χώρας ο στρα­τός της οποί­ας έχει κατα­στρέ­ψει μεγά­λο μέρος του Ισρα­ήλ…

Πηγή: en.wikipedia.org

Υπο­γράμ­μι­ση: …Ben-Ellyahu: «Σε μια υπαρ­ξια­κή απει­λή πρέ­πει να αντα­πο­κρι­θού­με με υπαρ­ξια­κή απει­λή», έγρα­φε, «όχι με συζη­τή­σεις στο Κογκρέ­σο. Πρέ­πει να κατα­στή­σου­με σαφές στους Ιρα­νούς ότι το Ισρα­ήλ θα εξα­λεί­ψει το πυρη­νι­κό τους πρό­γραμ­μα, όπως επί­σης και την Τεχε­ρά­νη και το Ισφα­χάν».
«Αν [ο εχθρός] ξεση­κώ­νε­ται για να σε κατα­στρέ­ψει, ξεση­κώ­σου πρώ­τος εσύ να τον κατα­στρέ­ψεις: είκο­σι, τριά­ντα πυρι­νι­κές βόμ­βες αρκούν για να βεβαιώ­σουν πως η δου­λειά έγι­νε», συνέ­χι­σε.
…Ο Ben-Eliyahu έγρα­ψε ότι το Ισρα­ήλ θα ανα­στρέ­ψει την Τελι­κή Λύση. «Είκο­σι, τριά­ντα ατο­μι­κές βόμ­βες στο Βερο­λί­νο, το Μόνα­χο, το Αμβούρ­γο, τη Νυρεμ­βέρ­γη, την Κολω­νία, τη Φραν­κφούρ­τη, τη Στουτ­γάρ­δη, τη Δρέσ­δη, το Ντόρ­τμουντ και ούτω καθε­ξής, για να εξα­σφα­λι­στεί ότι η δου­λειά έγι­νε. Και η γη θα ησυ­χά­σει για χίλια χρό­νια». 

Πηγή: timesofisrael.com

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας