Δολοφονήθηκε ο Σέρβος πολιτικός Όλιβερ Ιβάνοβιτς στο Κόσοβο

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ο 64χρονος Σέρβος πολιτικός δέχθηκε πυροβολισμούς στο Κόσοβο

0
63
Oliver Ivanoviç

Ο Σέρ­βος πολι­τι­κός Όλι­βερ Ιβά­νο­βιτς που ήξε­ρε καλά την Αλβα­νι­κή γλώσ­σα και που θα μπο­ρού­σε να δημιουρ­γή­σει γέφυ­ρες μετα­ξύ Σερ­βί­ας και Κοσό­βου …φυσι­κά δολο­φο­νή­θη­κε. 

Πηγή: news247.gr

Θύμα δολο­φο­νί­ας έπε­σε σήμε­ρα το πρωί ο σέρ­βος πολι­τι­κός Όλι­βερ Ιβά­νο­βιτς στο Κόσο­βο, όπως μετα­δί­δουν ξένα μέσα ενη­μέ­ρω­σης.

Σύμ­φω­να με δηλώ­σεις του δικη­γό­ρου του στη σερ­βι­κή Blic, ο 64χρονος δέχθη­κε πέντε πυρο­βο­λι­σμούς από πιστό­λι ενώ βρι­σκό­ταν στην περιο­χή Κόσοβ­σκα Μιτρό­βι­τσα. Αμέ­σως μετα­φέρ­θη­κε σε νοσο­κο­μείο, όπου οι για­τροί προ­σπά­θη­σαν να τον επα­να­φέ­ρουν στη ζωή αλλά ήταν αδύ­να­το.

Ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό έχει εξα­πο­λύ­σει η αστυ­νο­μία για να εντο­πί­σει τους δρά­στες της δολο­φο­νί­ας, οι οποί­οι επέ­βαι­ναν σε αυτο­κί­νη­το. «Οι ερευ­νη­τές εξα­κο­λου­θούν να βρί­σκο­νται επί τόπου και δεν γνω­ρί­ζου­με ποιος μπο­ρεί να βρί­σκε­ται πίσω από την επί­θε­ση αυτή που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από ένα αυτο­κί­νη­το εν κινή­σει», δήλω­σε στο AFP ο δημό­σιος εισαγ­γε­λέ­ας Σίγκρι Σίλα.

Ο Ιβά­νο­βιτς ήρθε στο προ­σκή­νιο μετά τον πόλε­μο στο Κόσο­βο το 1999. Επι­κε­φα­λής ενός τοπι­κού σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος, θεω­ρεί­το ένας μετριο­πα­θής πολι­τι­κός στην πόλη αυτή που παρα­μέ­νει διαι­ρε­μέ­νη ανά­με­σα στον βορ­ρά, που κατοι­κεί­ται από Σέρ­βους, και στον νότο των Αλβα­νών Κοσο­βά­ρων.

Η Μιτρό­βι­τσα είναι μια πόλη 85.000 κατοί­κων όπου η ατμό­σφαι­ρα ανά­με­σα στη σερ­βι­κή (13.000 κάτοι­κοι στο βόρειο τμή­μα της) και την αλβα­νι­κή κοι­νό­τη­τα (72.000 κάτοι­κοι στον νότο) παρα­μέ­νει τετα­μέ­νη, σχε­δόν δύο δεκα­ε­τί­ες μετά το τέλος του πολέ­μου του 1998–99. Στη σερ­βι­κή πλευ­ρά, η πολι­τι­κή ζωή δια­κρί­νε­ται επί­σης από μια ατμό­σφαι­ρα βίας.

Είχε κατα­δι­κα­στεί σε κάθειρ­ξη εννέα ετών για εγκλή­μα­τα πολέ­μου κατά τη σύγκρου­ση του 1998–99 ανά­με­σα στις σερ­βι­κές δυνά­μεις και τους Αλβα­νούς του Κοσό­βου που διεκ­δι­κού­σαν την ανε­ξαρ­τη­σία τους, όμως η ποι­νή του ακυ­ρώ­θη­κε από εφε­τείο τον Φεβρουά­ριο. Απο­φυ­λα­κί­στη­κε και επρό­κει­το να ξανα­δι­κα­στεί.

Ήταν επί­σης από ένας από τους ελά­χι­στους πολι­τι­κούς των Σέρ­βων του Κοσό­βου που μιλού­σε αλβα­νι­κά και επέ­κρι­νε την πολι­τι­κή που ακο­λου­θεί το Βελι­γρά­δι στο Κόσο­βο.

Αν και δεν ανα­γνώ­ρι­ζε την ανε­ξαρ­τη­σία του Κοσό­βου, ο Όλι­βερ Ιβά­νο­βιτς τασ­σό­ταν υπέρ του δια­λό­γου με τις αρχές.

Τον Ιού­νιο, στη διάρ­κεια μιας συνά­ντη­σης με το AFP σε μια μικρή κατοι­κία που λει­τουρ­γού­σε ως αρχη­γείο στη Μιτρό­βι­τσα, όπου πήγαι­νε καθη­με­ρι­νά, δεν είχε κρύ­ψει ότι είχε πολ­λούς απο­φα­σι­σμέ­νους αντι­πά­λους.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Deutsche Welle

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας