Δύση: Προβολή αποκεφαλισμών και ποινικοποίηση της ελεύθερης σκέψης

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Δεν θα φτά­σου­με από­το­μα στο απο­λυ­ταρ­χι­κό καθε­στώς που έχουν σχε­διά­σει …αλλά στα­δια­κά. Κάποιοι κάφροι-δημο­σιο­γρά­φοι φρο­ντί­ζουν να «κουρ­δί­ζουν» και να εξορ­γί­ζουν τους ανα­γνώ­στες τους με προ­πα­γάν­δα, με ψέμα­τα και ρητο­ρι­κή μίσους, ώστε να τους εξω­θή­σουν σε λεκτι­κή ή ακό­μα και σε φυσι­κή βία ενα­ντί­ον μετα­να­στών, αλλό­θρη­σκων κλπ.

Κι ενώ η Δικαιο­σύ­νη αγνο­εί επι­δει­κτι­κά τους «εμπρη­στές» …τους ηθι­κούς αυτουρ­γούς αυτής της βίας, που ξεκι­νά­ει από βρι­σιές στο Facebook και μπο­ρεί να κατα­λή­ξει σε ξυλο­δαρ­μό, επά­νω σε ένα λεω­φο­ρείο …εντού­τοις δεν κάνει το ίδιο με όσους πέσουν στην παγί­δα αυτής της ρητο­ρι­κής.

Στην σημε­ρι­νή Γερ­μα­νία, που όπως μάθα­με …της επι­τρέ­πουν να υπάρ­χει για να εξα­σφα­λι­στεί η ύπαρ­ξη του Ισρα­ήλ, η αστυ­νο­μία μπού­κα­ρε σε 36 σπί­τια χρη­στών του internet, που ανέ­πτυ­ξαν «ρητο­ρι­κή μίσους».

Πηγή: emea.gr
Πηγή: nytimes.com

 

Μάλι­στα το Γερ­μα­νι­κό κρά­τος απει­λεί με πρό­στι­μα το Facebook και το Twitter αν δεν «καθα­ρί­ζουν» έγκαι­ρα τα σχό­λια μίσους. Για τους απο­κε­φα­λι­σμούς μικρών παι­διών στη Συρία …ούτε λόγος. Αυτά μπο­ρούν να συνε­χί­σουν να προ­βάλ­λο­νται ελεύ­θε­ρα διό­τι εξυ­πη­ρε­τούν ως προ­πα­γάν­δα ενά­ντια στους Σύριους, που συνε­χί­ζουν να αντι­στέ­κο­νται στην επί­θε­ση των «δια­φω­τι­στών» και «δημο­κρα­τών» της Δύσης των Τρα­πε­ζών.

Ενδει­κτι­κή περί­πτω­ση …ο απο­κε­φα­λι­σμός μίας γυναί­κας στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, που παρά τις χιλιά­δες ανα­φο­ρές χρη­στών …το Facebook αρνή­θη­κε πει­σμα­τι­κά να κατε­βά­σει το videο. Κι έγι­νε θέμα σε μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες ιστο­σε­λί­δες για την πλη­ρο­φο­ρι­κή (GIZMODO).

Πηγή: gizmodo.com

 

Αν κατέ­βα­ζε αυτό το video θα έπρε­πε να κάνει το ίδιο και με αυτά των απο­κε­φα­λι­στών μισθο­φό­ρων του Ισρα­ήλ που δρουν στη Συρία.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας