Η Δύση σχεδιάζει τη “Νέα Μέση Ανατολή”… με εργαλείο τους Κούρδους!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
37

Στην Ευρώ­πη υπάρ­χουν ακό­μη αυτοί που πιστεύ­ουν πως οι Κούρ­δοι που ζουν στη Συρία “δεν επι­θυ­μούν ούτε την εξου­σία, ούτε Κουρ­δι­στάν στη Συρία, αλλά απλώς μια αυτο­διά­θε­ση μέσω της άμε­σης δημο­κρα­τί­ας”… αυτό το αφή­γη­μα-παρα­μύ­θι έχει τελειώ­σει ορι­στι­κά όσον αφο­ρά τους “Κούρ­δους της Συρί­ας” για τη ροζ, ή δικαιω­μα­τι­κή και μεταρ­ρυθ­μι­στι­κή “αρι­στε­ρά”, τους “Radical chic” των “ανοι­κτών συνό­ρων”, της “κοι­νω­νί­ας των πολι­τών” των ΜΚΟ-Σόρος και των “πολύ­χρω­μων επα­να­στά­σε­ων” για “ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα”.

Του Νίκου Κλει­τσί­κα

Μετά την πλή­ρη απο­τυ­χία της “αρα­βι­κής άνοι­ξης” και με την ομο­λο­γία της Κλί­ντον πως “ξέφυ­γε από τον έλεγ­χο των ΗΠΑ το χαλι­φά­το”, ο νέος Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τραμπ απο­φά­σι­σε να παί­ξει το “Κουρ­δι­κό χαρ­τί” στη Μέση Ανα­το­λή. Απο­τάσ­σο­ντας την πολι­τι­κή Ομπά­μα που στή­ρι­ξε μέχρι τέλους το “ισλα­μι­κό κρά­τος” για την ανα­τρο­πή του Άσαντ, με επό­με­νο στό­χο το Ιράν.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν έχου­με ένα ενδια­φέ­ρον προς τους Κούρ­δους, αλλά στο­χεύ­ου­με τη “Νέα Μέση Ανα­το­λή” των ιμπε­ρια­λι­στών, με εργα­λείο τους Κούρ­δους. Ένα νέο Κόσο­βο της Μέσης Ανα­το­λής, ένα προ­τε­κτο­ρά­το που θα στη­ρί­ζε­ται στις ΗΠΑ, Ισρα­ήλ και τώρα τη νέα αρα­βι­κή συμ­μα­χία υπό τη Σαου­δι­κή Αρα­βία.

Σήμε­ρα στο ανα­δυό­με­νο φιλό­δο­ξο σχέ­διο της δύσης για ένα “Κουρ­δι­στάν στη Συρία”, στις περιο­χές της Συρί­ας που ακό­μη ελέγ­χουν οι Κούρ­δοι των “Μονά­δων Προ­στα­σί­ας του Λαού” (YPG) μαζί με τον FSA (“ελεύ­θε­ρος συρια­κός στρα­τός”, όπως έχουν βαπτί­σει τους μισθο­φό­ρους φονιά­δες της δύσης τα ΜΜΕ), έχουν δημιουρ­γη­θεί 7 αμε­ρι­κά­νι­κες βάσεις και έχουν μετα­φερ­θεί 13.000 πεζο­ναύ­τες του θεί­ου Σαμ, αλλά και στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις του Ισρα­ήλ και της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας.

Δεν πρό­κει­ται για συνω­μο­σιο­λο­γία ή επι­στη­μο­νι­κή φαντα­σία, αλλά επί­ση­μες δηλώ­σεις ανώ­τα­των στε­λε­χών της ηγε­σί­ας των Κούρ­δων του YPG, που από επι­κοι­νω­νια­κό σχε­δια­σμό απο­σιω­πού­νται από τα ΜΜΕ.

Τα στοι­χεία μετα­φέ­ρει με επί­ση­μες δηλώ­σεις του ο Saban Hammu, ανώ­τα­τος “κομα­ντά­ντε” “Μονά­δων Προ­στα­σί­ας του Λαού” (YPG), στην πανα­ρα­βι­κή εφη­με­ρί­δα Sharq al Awsat και τις οποί­ες μπο­ρού­με να συνα­ντή­σου­με απο­σπα­σμα­τι­κά στην αγγλό­φω­νη έκδο­ση: (english.aawsat), αλλά που­θε­νά στα δυτι­κά ΜΜΕ.

Ο Κούρ­δος “κομα­ντά­ντε” Saban Hammu είναι σαφής και δεν αφή­νει περι­θώ­ρια παρερ­μη­νεί­ας: “Ο αριθ­μός των αμε­ρι­κά­νι­κων εγκα­τα­στά­σε­ων στην περιο­χή χρη­σι­μεύ­ει για να υπε­ρα­σπι­στού­με τη ‘δημο­κρα­τι­κή συνο­μο­σπον­δία’”…
“Είμα­στε σίγου­ροι πως τέτοια συντρι­πτι­κή παρου­σία αμε­ρι­κά­νι­κών δυνά­με­ων, σε ενω­τι­κή δρά­ση με ισραη­λι­νούς και σαου­δά­ρα­βες πρά­κτο­ρες στην περιο­χή, θα δημιουρ­γή­σουν τις ιδα­νι­κές συν­θή­κες για να πει­ρα­μα­τι­στού­με στην ‘δημο­κρα­τι­κή συνο­μο­σπον­δία’ και τον φιλε­λεύ­θε­ρο σοσια­λι­σμό που πιστεύ­ου­με στο YPG”… ο Κούρ­δος “κομαντάντε“τα λέει όλα!

Επτά (7) αμε­ρι­κά­νι­κες βάσεις, αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα, ισραη­λι­νοί και σαου­δά­ρα­βες “στρα­τιω­τι­κοί σύμ­βου­λοι” σε εδά­φη που ελέγ­χουν οι Κούρ­δοι του YPG (με την “αρι­στε­ρή” προ­σω­νυ­μία “Μονά­δες Προ­στα­σί­ας του Λαού”). Παρά­νο­μη σύμ­φω­να με το Διε­θνές Δίκαιο στρα­τιω­τι­κή δρά­ση και κατο­χή στο έδα­φος μιας κυρί­αρ­χης κι ανε­ξάρ­τη­της χώρας και χωρίς την έγκρι­ση της νόμι­μης και δημο­κρα­τι­κά εκλεγ­μέ­νης κυβέρ­νη­σης της Συρί­ας.

Χρειά­στη­κε χρό­νος, σχε­δια­σμοί και άφθο­νο χρή­μα από τις μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες της δύσης και την ισραη­λι­νή Μοσάντ για να δημιουρ­γη­θεί ο “προ­ο­δευ­τι­κός” μύθος των Κούρ­δων της Συρί­ας. Κούρ­δων που φιλο­ξε­νή­θη­καν και βοη­θή­θη­καν όσο κανείς από την Συρία, τώρα δαγκώ­νουν το χέρι που τους έδι­νε φαγη­τό, ασφά­λεια και προ­στα­σία.

Οι λιγο­στές φωνές αγνο­ή­θη­καν και πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο σ’ αυτό τον σχε­δια­σμό, εναλ­λα­κτι­κό μιας ήττας της “αρα­βι­κής άνοι­ξης made in USA στη Συρία, δια­δρα­μά­τι­σε η “αρι­στε­ρά” των “Radical chic”-χωρίς στοι­χεία καθω­σπρε­πι­σμού η “ιμπε­ρια­λι­στι­κή αρι­στε­ρά” με μαν­δύ­ες τα “δικαιώ­μα­τα”, τις “μεταρ­ρυθ­μί­σεις”, τον “ανα­νε­ω­τι­σμό”- και η δημο­σιο­γρα­φι­κή αργυ­ρώ­νη­τη πορ­νεία.

Τα παρα­δο­σια­κά κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα της Ευρώ­πης είχαν επι­ση­μά­νει την εξα­γο­ρά των Κουρ­δι­κών Κομ­μά­των, αλλά φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρή­μῳ.

Τον Απρί­λη του 2014 το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελβε­τί­ας [Kommunisten ch] τονί­ζει “Το κουρ­δι­κό PKK χάνει την αξιο­πι­στία του στη διε­θνή κι αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή αρι­στε­ρά” κι επι­ση­μαί­νει στο ντο­κου­μέ­ντο με τίτλο “Για την ειρή­νη και στα­θε­ρό­τη­τα στη Μέση Ανα­το­λή” ότι ο Cemil Bayik “άνθρω­πος νού­με­ρο δύο του PKK” σε συνέ­ντευ­ξή του στην Αυστρια­κή εφη­με­ρί­δα “Der Standard” (2 Νοέμ­βρη 2014) ομο­λο­γεί πως το κόμ­μα του βασί­ζε­ται στη συνερ­γα­σία με τις ΗΠΑ κι επι­βε­βαιώ­νει πως τους προ­μη­θεύ­ουν με όπλα δια­κη­ρύσ­σο­ντας πως τα προ­βλή­μα­τα στην περιο­χή θα πρέ­πει να επι­λυ­θούν με την αιγί­δα των ΗΠΑ. Τώρα μπο­ρεί κάποιος να κατα­λά­βει την ανα­γκαιό­τη­τα εξου­δε­τέ­ρω­σης του Οτσα­λάν, μιας κι η βάση του, η προ­σω­πι­κή του δια­βί­ω­ση ήταν η φιλό­ξε­νη Συρια­κή γη.

Ο Οτσα­λάν κολυ­μπά­ει σε θέρε­τρο της Λαο­δί­κειας (δεκα­ε­τία του ’80)… Ο ίδιος και το PKK είχαν την από­λυ­τη προ­στα­σία και βοή­θεια στη Συρία… αυτό δυσκό­λευε τους σχε­δια­σμούς των ιμπε­ρια­λι­στών

Ένα σημα­ντι­κό σημείο εκεί­νης της συνέ­ντευ­ξης του εκπρο­σώ­που του PKK μας δίνει το σημε­ρι­νό πλαί­σιο: “Για να οδη­γη­θού­με σε μια νέα απει­κό­νι­ση της Μέσης Ανα­το­λής πρέ­πει να επι­λυ­θεί το κουρ­δι­κό πρό­βλη­μα”. Ξεκά­θα­ρα λέει κι ομο­λο­γεί πως η “λύση” του κουρ­δι­κού ζητή­μα­τος δεν είναι καθε­αυ­τή αυτο­σκο­πός, αλλά αγιο­ποιεί το σκο­πό υπέρ του μεγά­λου σχε­δί­ου της Νέας Μέσης Ανα­το­λής.

Στις 11 Απρί­λη 2017, πάντα οι Ελβε­τοί κομ­μου­νι­στές επι­ση­μαί­νουν “Ενώ οι κομ­μου­νι­στές της Συρί­ας πολε­μούν για την ειρή­νη, το YPG καλεί τις ΗΠΑ να βομ­βαρ­δί­σουν τη Συρία!”. Τονί­ζουν πως “έχου­με πολ­λές φορές ανα­λύ­σει την επι­διω­κό­με­νη εθνι­κή διχο­τό­μη­ση της Συρί­ας και κατα­λή­ξα­με ότι παρά τους συμ­βο­λι­σμούς και την ‘κομ­μου­νι­στι­κή’ ρητο­ρι­κή δεν υπάρ­χει τίπο­τα το προ­ο­δευ­τι­κό ώστε να υπο­στη­ρι­χθούν οι κουρ­δι­κές οργα­νώ­σεις όπως το PKK, το YPG ή το PYD. Η ευρω­παϊ­κή αρι­στε­ρά τρέ­φει αυτα­πά­τες σ’ αυτό το θέμα”.

Μετά τον τελευ­ταίο βομ­βαρ­δι­σμό των ΗΠΑ ενα­ντί­ον της Συρί­ας, ο ηγέ­της των Κούρ­δων ανταρ­τών του YPG Salih Muslim, τόνι­σε: “Οι ΗΠΑ δεν πρέ­πει να βομ­βαρ­δί­ζουν μόνον το καθε­στώς, αλλά όλες τις δυνά­μεις που χρη­σι­μο­ποιούν βία ενα­ντί­ον πολι­τών”.

Πρό­κει­ται για ωμή και προ­κλη­τι­κή δήλω­ση, όχι μόνον για­τί υπο­στη­ρί­ζει την επι­θε­τι­κό­τη­τα ενα­ντί­ον της Συρί­ας, αλλά για­τί προ­κα­λεί το Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Συρί­ας Μπά­αθ, το οποίο δεν υπήρ­ξε ποτέ αντι­κουρ­δι­κό και του­να­ντί­ον απο­τε­λού­σε τον πυλώ­να υπο­στή­ρι­ξης των Κούρ­δων που φιλο­ξε­νού­νται στη Συρία και απο­λαμ­βά­νουν υπερ­βο­λι­κών δικαιω­μά­των και διευ­κο­λύν­σε­ων. Επί­σης απο­τε­λεί σκλη­ρή πρό­κλη­ση προς το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Συρί­ας, με Γενι­κό Γραμ­μα­τέα τον βου­λευ­τή Αμάρ Μπαγκ­ντάς (Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Συρί­ας παρα­δί­δει μαθή­μα­τα μαρ­ξι­σμού στους “Radical chic”), που συμ­με­τέ­χει στην κυβέρ­νη­ση κι απο­λαμ­βά­νει μεγά­λης δημο­τι­κό­τη­τας και εκλο­γι­κής δύνα­μης σε περιο­χές με κουρ­δι­κή παρου­σία, έχο­ντας χαρά­ξει την πατριω­τι­κή του πολι­τι­κή στο κάλε­σμα αντί­στα­σης όλου του Συρια­κού λαού, πέρα από εθνό­τη­τες, για την αντι­με­τώ­πι­ση των ιμπε­ρια­λι­στών.

Ο Τραμπ μας βοη­θά­ει περισ­σό­τε­ρο από τον Ομπά­μα” υπο­στη­ρί­ζουν δημό­σια στο YPG. Ταυ­τό­χρο­να αυτό το κουρ­δι­κό κόμ­μα στην Ευρώ­πη θεω­ρεί­ται από πολ­λούς ως κομ­μου­νι­στι­κή οργά­νω­ση ενώ αγιο­ποιεί τον Τραμπ, τον οποίο η ανα­νε­ω­τι­κή “αρι­στε­ρά” υπο­τί­θε­ται δεν υπο­στη­ρί­ζει. Λες και θέλουν να αγνο­ούν πως στη Ροχά­βα (κατε­χό­με­νο Συρια­κό έδα­φος από το YPG, που το απο­κα­λούν Δυτι­κό Κουρ­δι­στάν) από και­ρό έχουν βάσεις οι ΗΠΑ.

Ένας σημα­ντι­κός δια­νοη­τής που έχει κατα­νο­ή­σει πλή­ρως το ρόλο των Κούρ­δων στη Συρία είναι ο Τζέιμς Πέτρας, ο μαρ­ξι­στής κοι­νω­νιο­λό­γος, που όμως έχουν εξα­φα­νί­σει τα ΜΜΕ.

Στη γει­το­νι­κή Ιτα­λία ο βρώ­μι­κος ρόλος των Κούρ­δων ως λακέ­δων του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού, έχει επι­ση­μαν­θεί -πέρα από το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ιτα­λί­ας που είναι στα­θε­ρά προ­ση­λω­μέ­νο στη διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη προς τον πρό­ε­δρο Άσαντ (Αλλη­λεγ­γύη με τη Συρία και τον Πρό­ε­δρο Άσαντ, με τους λαούς και χώρες που αντι­στέ­κο­νται στον Ιμπε­ρια­λι­σμό)- κι από τον Fulvio Grimaldi (εκδό­τη της εφη­με­ρί­δας “Liberazione”, επί­ση­μο όργα­νο της “Κομ­μου­νι­στι­κής Επα­νί­δρυ­σης” — Rifondazione Comunista).

Επί­σης ο συγ­γρα­φέ­ας δημο­σιο­γρά­φος Stefano Zecchinelli, έχει κατα­δεί­ξει με σαφή­νεια το ρόλο των Κούρ­δων στη Συρία: “Το YPG υλο­ποιεί εθνο­κά­θαρ­ση στη βόρεια Συρία, αφού συμ­φώ­νη­σε με τις ΗΠΑ την εγκα­τά­στα­ση μιας στρα­τιω­τι­κής αμε­ρι­κά­νι­κης βάσης στη Ροχά­βα. Μια μέρα θα ανα­κα­λύ­ψου­με ότι η Κομπά­νι [Άιν Αλ-Άραμπ] ήταν το δεύ­τε­ρο Κόσο­βο;”.

Στην Ελλά­δα θεω­ρεί­ται “προ­πα­το­ρι­κό αμάρ­τη­μα” να θίξει κάποιος τη σημε­ρι­νή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και το πως εξα­γο­ρά­στη­καν οι Κούρ­δοι φύλαρ­χοι από τις ΗΠΑ. Κι η κοι­νω­νι­κή οργά­νω­ση των Κούρ­δων είναι βασι­σμέ­νη κύρια και πρω­ταρ­χι­κά στις οικο­γέ­νειες-φυλές και σε επό­με­νη μοί­ρα τίθε­ται το ζήτη­μα, γλώσ­σας, παρα­δό­σε­ων έθνους. Αρκεί να σκε­φθού­με πως υπη­ρέ­τη­σαν με αμοι­βή πιστά τους οθω­μα­νούς και Τούρ­κους… στη σφα­γή των Ελλή­νων το 1922, στις σφα­γές των Αρμε­νί­ων και τις σφα­γές των Αρά­βων που υπέ­φε­ραν από κατο­χή αιώ­νων από την οθω­μα­νι­κή αυτο­κρα­το­ρία. Κι υπάρ­χει ένα ρητό στους γέρο­ντες Άρα­βες της Μέσης Ανα­το­λής: “Να θυμά­σαι, ποτέ μην εμπι­στευ­τείς Τούρ­κο και Κούρ­δο”…

Έτσι και στην Ελλά­δα, στο μέτω­πο της “Radical chic” αρι­στε­ράς πολ­λοί λίγοι τολ­μούν να υψώ­σουν αντι­κομ­φορ­μι­στι­κό λόγο, να σπά­σουν το ταμπού “Κουρ­δι­στάν”, παρό­τι τη δική μας πατρί­δα ταλα­νί­ζουν τέτοια ζητή­μα­τα που ανα­δύ­ει κατά και­ρούς ο ξένος παρά­γο­ντας (Θρά­κη, Αιγαίο, Κύπρος…), αλλά και που θα μπο­ρού­σαν να ανα­δυ­θούν στο προ­σε­χές άμε­σο μέλον. Ας σκε­φθού­με για­τί δεν θα μπο­ρού­σαν να ζητή­σουν “αυτο­νο­μία-αυτο­διοί­κη­ση” οι παρά­νο­μοι μετα­νά­στες (λαθρο­με­τα­νά­στες) που έχουν εγκα­τα­στα­θεί στην Ελλά­δα κι από τους σχε­δια­σμούς του διευ­θυ­ντη­ρί­ου θα απο­τε­λέ­σουν μια στα­θε­ρή και μόνι­μη παρου­σία στην πατρί­δα μας;

Ο μονα­δι­κός φορέ­ας που έθι­ξε το συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα στην Ελλά­δα είναι η “Επι­τρο­πή για την Ειρή­νη και τη Φιλία μετα­ξύ Ελλά­δας-Συρί­ας” με την ανα­κοί­νω­ση: “Η Συρία… ανή­κει στους Σύρους”!

Μια μεμο­νω­μέ­νη φωνή αντί­στα­σης είναι κι αυτή του ακτι­βι­στή Χρι­στό­φο­ρου Τρα­ντά­φυλ­λου, που δεν δίστα­σε αλλά και δέχθη­κε απει­λές ακό­μη και για τη ζωή του. Κάνο­ντας μια εισα­γω­γή έθε­σε το δάχτυ­λο επί τον τύπον των ήλων: “Όσοι έχουν υπο­στη­ρί­ξει τους Κούρ­δους είναι στην πλειο­ψη­φία τους άνθρω­ποι αγω­νι­στές, ευαί­σθη­τοι που στον αγώ­να του Κομπα­νί είδαν έναν νέο αγώ­να κατα­πιε­σμέ­νων που διεκ­δι­κούν την ελευ­θε­ρία τους. Σε αυτό συνέ­βα­λε όλη η μηχα­νή προ­πα­γάν­δας που είχε στη­θεί από τα κάτω και που επι­χει­ρού­σε να το πετύ­χει. Για αυτόν ακρι­βώς τον λόγο οι αντι­δρά­σεις για το τελευ­ταίο άρθρο είναι ανα­με­νό­με­νες και σε έναν βαθ­μό πολύ ακραί­ες. Λυπά­μαι όμως αλλά η αλή­θεια είναι άλλη από αυτήν που πιστεύ­ε­τε και είναι πολύ σκλη­ρή”: Έλλη­νες μισθο­φό­ροι στο πλευ­ρό του YPG

Οι Κούρ­δοι πολέ­μη­σαν μαζί με τους τζι­χα­ντι­στές ενα­ντί­ον του λαού της Συρί­ας κι όπου είχαν κατα­κτή­σει περιο­χές οι σημαί­ες των Κούρ­δων κι αυτές του FSA, υψώ­θη­καν μαζί…

Η Συρία ανή­κει σε όλους τους Σύρους! Το εθνι­κό, θρη­σκευ­τι­κό μωσαϊ­κό της, μέσα στους αιώ­νες και σήμε­ρα, θα είναι με τη σημαία της πατρί­δας Συρί­ας! Όλα τα υπό­λοι­πα είναι σχέ­δια… κι όπως δεν μπό­ρε­σαν να υλο­ποι­η­θούν με την “αρα­βι­κή άνοι­ξη made in USA” που στα­μά­τη­σε στην Αδού­λω­τη Δαμα­σκό, έτσι και τώρα θα έχουν την ίδια τύχη! Ένας είναι ο εχθρός των λαών… ο ιμπε­ρια­λι­σμός! Μην καρ­τε­ρά­τε να λυγί­σουν οι Αδέ­σπο­τοι Σύροι!

Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας αυτό τον “κου­ρα­στι­κό” σχο­λια­σμό -υπάρ­χει υλι­κό για τόμους βιβλί­ων- κι ελπί­ζο­ντας στον ανα­γνώ­στη και τη δυνα­τό­τη­τά του να κατα­νο­ή­σει, κλεί­νου­με με δύο θέμα­τα άκρως σημειο­λο­γι­κού-συμ­βο­λι­κού περιε­χο­μέ­νου κι όχι μόνον ενδια­φέ­ρο­ντος:

  • Τη δρα­στη­ριο­ποί­η­ση υπέρ του “Κουρ­δι­στάν” του Bernard-Henri Lévy
  • Φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό, μικρό φωτο­ρε­πορ­τάζ, που όπως λέγε­ται “Μια Εικό­να… Χίλιες Λέξεις”

Η δραστηριοποίηση υπέρ του “Κουρδιστάν” του Bernard-Henri Lévy

Ο αρχι­τέ­κτο­νας της “αρα­βι­κής άνοι­ξης”, ο σιω­νι­στής Bernard-Henri Lévy βρι­σκό­ταν συνε­χώς κι αδιά­κο­πα δίπλα στους Κούρ­δους “μαχη­τές”.

Μάλι­στα στο 69ο Φεστι­βάλ των Καν­νών, Μάης 2016, το πιο διά­ση­μο διε­θνές κινη­μα­το­γρα­φι­κό γεγο­νός, η κορυ­φή της 7ης Τέχνης, ο Bernard-Henri Lévy πρω­τα­γω­νί­στη­σε με την ται­νία προ­πα­γάν­δας των Κουρ­δι­κών αγώ­νων, των ηρω­ϊ­κών “Πεσμερ­γκά” (αυτοί που αντι­με­τω­πί­ζουν το θάνα­το). Serwan Sabir Barzani, Mustafa Ali Jaafar, Bernard-Henri Lévy au photocall de Peshmerga de Bernard-Henri Lévy au 69ème Festival de Cannes le 20 mai 2016.

Ο Bernard-Henri Lévy είναι απ’ αυτούς που δια­μόρ­φω­σαν το lifestyle, το σύμ­βο­λο της “ατρό­μη­της κι ηρω­ι­κής Κούρ­δισ­σας αντάρ­τισ­σας”, που σήμε­ρα φιλο­ξε­νεί­ται σε όλα τα περιο­δι­κά μόδας της υψη­λής κοι­νω­νί­ας των σαλο­νιών της δυτι­κής αρι­στο­κρα­τί­ας.

Πόσοι ανα­ρω­τή­θη­καν πως και για­τί έγι­νε ξαφ­νι­κά θέμα μόδας και προ­βο­λής το Κουρ­δι­κό ζήτη­μα από όλα τα ΜΜΕ κι οι όμορ­φες “αντάρ­τισ­σες” εξώ­φυλ­λα κι αφιε­ρώ­μα­τα στα πιο σικ κοσμι­κά περιο­δι­κά;

Κανέ­να ΜΜΕ με ευθύ­νη της δημο­σιο­γρα­φι­κής πορ­νεί­ας σε δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σία, δεν μίλη­σε για το Φεστι­βάλ των Καν­νών και τον Εμίρ Κου­στου­ρί­τσα, γνω­στό στην Ελλά­δα για το έργο του, αλλά και τη συνερ­γα­σία του με τον Θόδω­ρο Αγγε­λό­που­λο.

Απο­λύ­τως “φυσιο­λο­γι­κό” μιας κι ο Εμίρ Κου­στου­ρί­τσα δεν είναι μαριο­νέ­τα. Έτσι “διέ­φυ­γε” της δημο­σιο­γρα­φι­κής αντί­λη­ψης η μεγα­λειώ­δης απλή αλλά συγκλο­νι­στι­κή δήλω­ση του.

Εμίρ Κου­στου­ρί­τσα: “Για να προ­ω­θή­σουν μπρο­στά τις ιδέ­ες ενός δια­φο­ρε­τι­κού κόσμου έξω από δεσμεύ­σεις;
Έμει­ναν λίγοι…
Νεκρός ο Τσά­βες…
Νεκρός ο Καντά­φι…
Νεκρός ο Φιδέλ…
Κι η οργή τους θα ξεσπά­σει ενα­ντί­ον του Άσαντ και του Μαδού­ρο. Και γι’ αυτό [τις ιδέ­ες μου] έπαι­ξα τις Κάν­νες”.

Εδώ βρί­σκει απά­ντη­ση το ερώ­τη­μα: Για­τί Κούρ­δοι της Συρί­ας πολε­μούν ενα­ντί­ον του προ­έ­δρου Άσαντ;

Θα μπο­ρού­σε κάποιος να προ­σθέ­σει κάτι περισ­σό­τε­ρο επε­ξη­γη­μα­τι­κό για ό,τι συμ­βαί­νει με τόσα λίγα λόγια από τον Καλ­λι­τέ­χνη που αδια­φό­ρη­σε για την “τιμω­ρία” από το υπέρ-εθνι­κό κεφά­λαιο για τις Κάν­νες, μπρο­στά στις ιδέ­ες του;

Μια Εικόνα… Χίλιες Λέξεις” για τις “Μονάδες Προστασίας του Λαού”-YPG:

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας