«Δυστυχώς επτωχεύσαμεν»: Τα αλόγιστα δάνεια του Τρικούπη

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
25
Ο Χ.Τρικούπης στο βήμα της Βουλής εξαγγέλλει το «δυστυχώς επτωχεύσαμεν»
Ο Χ.Τρικούπης στο βήμα της Βου­λής εξαγ­γέλ­λει το «δυστυ­χώς επτω­χεύ­σα­μεν»

Να δεί­τε τα δύο παρα­κά­τω αφιε­ρώ­μα­τα στα δάνεια του Τρι­κού­πη. Ο Τρι­κού­πης δεκα­πλα­σί­α­σε το Δημό­σιο Χρέ­ος σε ελά­χι­στα χρό­νια και φρό­ντι­σε να πλου­τί­σουν τοκο­γλύ­φοι και κερ­δο­σκό­ποι …ωθώ­ντας τους Έλλη­νες στην από­λυ­τη φτώ­χεια. Κι όπως συμ­βαί­νει με όλους τους πρά­κτο­ρες των τοκο­γλύ­φων …οι δημο­σιο­γρά­φοι τον αγιο­ποιούν.

Κακός ο Βασι­λιάς, κακός ο Δηλι­γιάν­νης …αλλά ο Τρι­κού­πης που χρε­ο­κό­πη­σε την Ελλά­δα, την έθε­σε υπό πλή­ρη ομη­ρία στους τοκο­γλύ­φους και παρέ­δω­σε όλα τα έσο­δα του κρά­τους στους ξένους φίλους του… σπου­δαί­ος πολι­τι­κός!

Βγαί­νει ο Βερέ­μης-ΕΛΙΑ­ΜΕΠ-Soros και λέει ότι ο Τρι­κού­πης ήταν σπου­δαί­ος πολι­τι­κός …αλλά δεν ήξε­ρε πως λει­τουρ­γούν οι τόκοι και πως διο­γκώ­νουν τα δάνεια.

Κι όπως τότε έτσι και τώρα …οι δανει­στές-τοκο­γλύ­φοι που μας έδω­σαν κάποια πραγ­μα­τι­κά και κάποια ΕΙΚΟΝΙΚΑ δάνεια …χρη­μα­το­δο­τού­σαν τις εφη­με­ρί­δες να προ­ε­τοι­μά­ζουν το κλί­μα για τη σφα­γή των πολι­τών.

Έκα­νε μεγά­λα έργα που εξυ­πη­ρε­τού­σαν περισ­σό­τε­ρο τους ξένους παρά τους Έλλη­νες, με λεφτά που δανει­ζό­ταν με τερά­στια επι­τό­κια. Ταυ­τό­χρο­να, διό­ρι­ζε στο Δημό­σιο τους φίλους του, ώστε να επα­νε­κλέ­γε­ται.

Οι πολι­τι­κοί κλη­ρο­νό­μοι του …έκα­ναν ακρι­βώς τα ίδια πράγ­μα­τα… Διό­ρι­ζαν τα λαμό­για στο Δημό­σιο και έπαιρ­ναν δάνεια, για να κάνουν μεγά­λα έργα …όχι για­τί μας χρειά­ζο­νταν τόσο πολύ, αλλά για να μετα­φέ­ρουν νομι­μο­φα­νώς, τον ιδρώ­τα των Ελλή­νων στα ξένα αφε­ντι­κά, που εμφα­νι­ζό­ντου­σαν ως προ­μη­θευ­τές του Δημο­σί­ου, δανει­στές ή κατα­σκευα­στές.

Σκε­φτεί­τε τι τόκους πλη­ρώ­νου­με και πόσο τελι­κά θα μας κοστί­σουν συνο­λι­κά οι Ολυ­μπια­κοί, τα υπο­βρύ­χια, η γέφυ­ρα Ρίου-Αντιρ­ρί­ου κ.λπ.

Ακρι­βώς τα ίδια έκα­νε κι ο Τρι­κού­πης… κι ακρι­βώς όπως εκθεί­α­ζαν τον Παπαν­δρέ­ου και τον Σημί­τη, για το όργιο σπα­τά­λης και διο­ρι­σμών …έτσι εκθειά­ζουν ακό­μα και τον Τρι­κού­πη…

Η Μαφία στην Ελλά­δα …έχει συνε­χή παρου­σία στα πράγ­μα­τα και οι συντα­γές ληστεί­ας και οικο­νο­μι­κής κατα­στρο­φής των Ελλή­νων είναι πάντα οι ίδιες.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας