Δυτική Αττική: 16 νεκροί, 6 αγνοούμενοι, 12 τραυματίες

0
12


Σε ετοι­μό­τη­τα ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός για την αντι­με­τώ­πι­ση της τρα­γω­δί­ας που έπλη­ξε την Δυτι­κή Αττι­κή, καθώς έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις πλήτ­τουν και σήμε­ρα Παρα­σκευή 17 Νοεμ­βρί­ου 2017 το Λεκα­νο­πέ­διο.

16 νεκροί, 6 αγνο­ού­με­νοι και 12 άτο­μα που νοση­λεύ­ο­νται στα νοσο­κο­μεία είναι ο τελευ­ταί­ος απο­λο­γι­σμός.

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση της Πυρο­σβε­στι­κής, συνο­λι­κά έξι άτο­μα ανα­ζη­τού­νται στις πλη­γεί­σες από τις φονι­κές πλημ­μύ­ρες περιο­χές.

Στα τέσ­σε­ρα άτο­μα που αγνο­ού­νται από προ­χθές, προ­στέ­θη­καν και δύο άνδρες στην περιο­χή της Μάν­δρας. Πρό­κει­ται για έναν κυνη­γό, ενώ ο δεύ­τε­ρος βρι­σκό­ταν σε μια καντί­να, που σύμ­φω­να με συγ­γε­νείς τους δεν έχουν δώσει έως τώρα σημεία ζωής.

Εν τω μετα­ξύ, μέτρα για τη δια­σφά­λι­ση της δημό­σιας υγεί­ας εξήγ­γει­λε το υπουρ­γείο Υγεί­ας. Σε 24ωρη ετοι­μό­τη­τα βρί­σκε­ται το Εθνι­κό Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων Υγεί­ας στην περιο­χή καθώς και κλι­μά­κιο του ΚΕΛΠΝΟ. Έκκλη­ση για συγκέ­ντρω­ση ειδών πρώ­της ανά­γκης απηύ­θυ­ναν οι Δήμοι Ελευ­σί­νας και Μεγά­ρων.

Οικονομική ενίσχυση των πλημμυροπαθών από τη Βουλή

Ενός λεπτού σιγή για τα 16 θύμα­τα της Δυτι­κής Αττι­κής τηρή­θη­κε σήμε­ρα στην ειδι­κή Συνε­δρί­α­ση της Ολο­μέ­λειας της Βου­λής για την 44η επέ­τειο από την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου. Επί­σης, ο πρό­ε­δρος της Βου­λής Νίκος Βού­τσης κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού της Βου­λής για το 2018, προ­α­νήγ­γει­λε πως θα η Βου­λή θα δια­θέ­σει ποσό του­λά­χι­στον ενός εκα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ για τους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς.

5 εκατ. ευρώ για τους πληγέντες από τις πλημμύρες

Έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση ύψους 5 εκατ. ευρώ, εξα­σφά­λι­σε το υπουρ­γείο Οικο­νο­μί­ας και Ανά­πτυ­ξης, μετά από πρό­τα­ση του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, από το εθνι­κό σκέ­λος του Προ­γράμ­μα­τος Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων, για την αντι­με­τώ­πι­ση των άμε­σων ανα­γκών των πλη­γέ­ντων από τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να και τις φυσι­κές κατα­στρο­φές, σε όλη χώρα.

Παράλ­λη­λα, το υπουρ­γείο Οικο­νο­μί­ας βρί­σκε­ται σε συνε­χή επι­κοι­νω­νία με τους αρμό­διους Επι­τρό­πους και τις υπη­ρε­σί­ες της ΕΕ, για την εξεύ­ρε­ση πρό­σθε­των πηγών χρη­μα­το­δό­τη­σης.

Πρωτοβουλία του Κυρ. Μητσοτάκη για να δοθούν ευρωπαϊκά κονδύλια

Με τον πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος Μάν­φρεντ Βέμπερ επι­κοι­νώ­νη­σε τηλε­φω­νι­κά ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης από τον οποίο ζήτη­σε να ενερ­γο­ποι­η­θούν απευ­θεί­ας πόροι για την αντι­με­τώ­πι­ση των κατα­στρο­φών στη Δυτι­κή Αττι­κή, όπως έγι­νε και με τους σει­σμούς στην Ιτα­λία. Στη Νέα Δημο­κρα­τία επι­ση­μαί­νουν πως ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ανέ­λα­βε την σχε­τι­κή πρω­το­βου­λία βλέ­πο­ντας πως η κυβέρ­νη­ση δεν κάνει τίπο­τα προς αυτή την κατεύ­θυν­ση.

Σε ρυθ­μί­σεις για τις οφει­λές των πλη­γέ­ντων προ­χώ­ρη­σε η ΔΕΗ και το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας για τις ασφα­λι­στι­κές τους εισφο­ρές.

Κλει­στά παρα­μέ­νουν τμή­μα­τα της Παλαιάς Εθνι­κής Οδού Αθη­νών-Κορίν­θου, η δια­σταύ­ρω­ση Μάν­δρας – Μαγού­λας.

Κανο­νι­κά διε­ξά­γε­ται πλέ­ον η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στην έξο­δο 1 της Αττι­κής οδού, στο ρεύ­μα προς Ελευ­σί­να, καθώς και στα δύο ρεύ­μα­τα της οδού Πει­ραιώς, από το ύψος της Πέτρου Ράλ­λη έως τη Χαμο­στέρ­νας, που είχε δια­κο­πεί, λόγω συσ­σώ­ρευ­σης υδά­των.

Διανομή φαγητού από την ΚΕΔΕ

Με πρω­το­βου­λία της ΚΕΔΕ ξεκι­νά­ει στις 12 το μεση­μέ­ρι η δια­νο­μή μερί­δων φαγη­τού στους πλη­γέ­ντες από την κακο­και­ρία στη Δυτι­κή Αττι­κή.

Η δια­νο­μή, για όσες ημέ­ρες χρεια­στεί, θα γίνε­ται από ειδι­κή μονά­δα που ήδη έχει εγκα­τα­στα­θεί στην Οδό Κορο­πού­λη 41 στην Μάν­δρα Αττι­κής.

Στις 12 το μεση­μέ­ρι θα βρί­σκε­ται στη περιο­χή και ο Πρό­ε­δρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατού­λης ως επι­κε­φα­λής κλι­μα­κί­ου της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ για τη δια­νο­μή του φαγη­τού, φαρ­μα­κευ­τι­κού υλι­κού και πόσι­μου νερού.

Να σημειω­θεί ότι στην ΚΕΔΕ από χθες λει­τουρ­γεί και γραμ­μή κατα­γρα­φής των προ­βλη­μά­των λόγω κακο­και­ρί­ας. Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται στην τηλε­φω­νι­κή 2132147513 η οποία λει­τουρ­γεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βρά­δυ.

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας