Δυτική η επιβολή υποστήριξης των «καλών» επαναστάσεων

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
17

Οι «καλοί φασί­στες» της Ουκρα­νί­ας διέ­πρα­ξαν απί­στευ­τες θηριω­δί­ες, αλλά δεν θα δικα­στούν ποτέ, για­τί ενήρ­γη­σαν για λογα­ρια­σμό των μεγά­λων αφε­ντι­κών. Το Indymedia — Soros ζητού­σε από τους Antifa να στη­ρί­ξουν τους Ουκρα­νούς FA… μιας και οι Ουκρα­νοί FA έχουν περιού­σιο αρχη­γό κι υπη­ρέ­τη­σαν τους σχε­δια­σμούς της Δύσης.

Πηγή: therightscoop.com
Πηγή: athens.indymedia.org
Πηγή: protothema.gr
Πηγή: tabletmag.com

Την «επα­νά­στα­ση» της Πλα­τεί­ας Maidan ευλό­γη­σε κι ο περιού­σιος Bernard Henri Levy… κι όπως όλες οι καλές επα­να­στά­σεις οδή­γη­σε κι αυτή …στην ΑΥΞΗΣΗ των μελών του ΝΑΤΟ, στην διεύ­ρυν­ση της Ε.Ε. και σε ένα ακό­μα δάνειο από το ΔΝΤ. Και οι Ουκρα­νές FEMEN-Soros …κι αυτές «πρό­τα­ξαν» τα κορ­μιά τους για τα συμ­φέ­ρο­ντα του ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.

Πηγή: gr.euronews.com
Πηγή: rferl.org


Στη γει­το­νι­κή FYROM είχα­με πρό­σφα­τα επί­σης μία «καλή» επα­νά­στα­ση και φυσι­κά το πρώ­το πράγ­μα στην ατζέ­ντα μετά την ανα­τρο­πή του «εθνι­κι­στή» Γκρού­εφ­σκι …ήταν η έντα­ξη των Σκο­πί­ων στο ΝΑΤΟ από τους …σοσια­λι­στές.

Πηγή: skai.gr


Και στην Ελλά­δα πριν την «καλή» επα­νά­στα­ση του Δεκέμ­βρη του 2008 …η CIA των ιμπε­ρια­λι­στών παρα­κο­λου­θού­σε τα τηλέ­φω­να της κυβέρ­νη­σης του δεξιού καπι­τα­λι­στή Καρα­μαν­λή, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα συνέ­βαι­νε ποτέ στη σημε­ρι­νή «επα­να­στα­τι­κή», «αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή» κυβέρ­νη­ση …απο­τέ­λε­σμα δια­δο­χι­κών «καλών» επα­να­στά­σε­ων που στή­ρι­ξαν όλοι οι «καλοί» Δυτι­κοί …κι ο «γλυ­κού­λης» Ομπά­μα …και ο Soros κι οι Rothschild…

Ο καπι­τα­λι­στής Καρα­μαν­λής είπε όχι στην έντα­ξη των Σκο­πί­ων στο ΝΑΤΟ …βλά­πτο­ντας τους σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ, αλλά ο αντι­κα­πι­τα­λι­στής Κοτζιάς …θέλει να βάλει στο ΝΑΤΟ όλα τα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια… Μπερ­δευ­τή­κα­τε; Όπως μπερ­δεύ­τη­καν οι ANTIFA ανα­γνώ­στες του Indymedia, που κλή­θη­καν να υπε­ρα­σπι­στούν τους Ουκρα­νούς φασί­στες.

Και ψάχνο­ντας τη συγκε­κρι­μέ­νη δήλω­ση του Κοτζιά ανα­κά­λυ­ψα ένα λαυ­ρά­κι…
Δηλα­δή ότι η ΑΥΓΗ είχε κάνει τίτλο σε άρθρο τη συγκε­κρι­μέ­νη ΝΑΤΟϊ­κή δήλω­ση του Κοτζιά, που ήταν και στην εισα­γω­γή του άρθρου… και μετά άλλα­ξε τον τίτλο ριζι­κά κι αφαί­ρε­σε κάθε ανα­φο­ρά στη δήλω­ση αυτή από το άρθρο.

Βλέ­πε­τε με πόση προ­σο­χή διορ­θώ­νουν τις ατέ­λειες στο αρι­στε­ρό Truman Show… και φυσι­κά το ίδιο κάνουν και στο Δεξιό Truman Show… όπου πρω­τα­γω­νι­στούν οι δήθεν συντη­ρη­τι­κοί και της εκκλη­σί­ας …αλλά ψηφί­ζουν τους γάμους των gay στα μου­λω­χτά φορώ­ντας ζαρ­τιέ­ρες κάτω από τα μαύ­ρα κου­στού­μια και τις σοβα­ρές γρα­βά­τες.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας