Ε.Ε.: Εξειδίκευση των μέτρων για το χρέος ζητούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Οι Ευρω­παί­οι Σοσια­λι­στές, με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σαν σήμε­ρα από τις Βρυ­ξέλ­λες, χαι­ρε­τί­ζουν την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας χθες στο Eurogroup, τονί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να την ανά­γκη συγκε­κρι­με­νο­ποί­η­σης, το ταχύ­τε­ρο δυνα­τό, των μέτρων για το ελλη­νι­κό δημό­σιο χρέ­ος.

 

Ο πρό­ε­δρός τους στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο Τζιά­νι Πιτέ­λα ανα­φέ­ρει ότι οι καθυ­στε­ρή­σεις κρα­τούν όμη­ρους τους Έλλη­νες και ότι τώρα πλη­ρού­νται όλες οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την έντα­ξη της Ελλά­δας στο πρό­γραμ­μα ποσο­τι­κής χαλά­ρω­σης της Ευρω­παϊ­κής Κεντρι­κής Τρά­πε­ζας.

Τονί­ζει τέλος ότι η πολι­τι­κή ομά­δα του ανα­μέ­νει τη συγκε­κρι­με­νο­ποί­η­ση, εντός των προ­σε­χών μηνών, των μέτρων για το ελλη­νι­κό χρέ­ος, χαι­ρε­τί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να το γεγο­νός ότι μετά τη χθε­σι­νή συμ­φω­νία στο Συμ­βού­λιο, δίνε­ται στην Ελλά­δα η δυνα­τό­τη­τα άσκη­σης ανα­πτυ­ξια­κών πολι­τι­κών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας