Ε.Ε. σε Σκόπια: «Μεταρρυθμίσεις σε μυστικές υπηρεσίες, δικαιοσύνη και δημόσια διοίκηση»

Η Ε.Ε. βάζει χέρι παντού στην κυβέρνηση-μαριονέτα των Σκοπίων. Έτσι εννοούν την Δημοκρατία και την Ανεξαρτησία στην πεφωτισμένη Ευρώπη.

0
57

«Η σημε­ρι­νή (20.11.2017) επί­σκε­ψη απο­τε­λεί άλλη μια ένδει­ξη ότι η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση εξα­κο­λου­θεί να εστιά­ζε­ται στη χώρα και την περιο­χή», δήλω­σε ο Επί­τρο­πος Γιο­χάν­νες Χαν σε κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου με τον πρω­θυ­πουρ­γό, Ζόραν Ζάεφ, σήμε­ρα στα Σκό­πια.

Ο Χαν είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Τώρα είναι σημα­ντι­κό να τρέ­ξε­τε το τελευ­ταίο μίλι ή το μισό χιλιό­με­τρο από τον μισό μαρα­θώ­νιο».

Τόνι­σε ότι παρα­μέ­νουν απο­φα­σι­σμέ­νοι να δώσουν στη χώρα μια θετι­κή σύστα­ση και εξέ­φρα­σε την ελπί­δα ότι αυτό θα συμ­βεί το επό­με­νο έτος.

Ο Επί­τρο­πος της ΕΕ δήλω­σε ότι τα πράγ­μα­τα είναι θετι­κά, αλλά ότι μέχρι το τέλος του έτους πρέ­πει να γίνουν μεταρ­ρυθ­μί­σεις στις υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών, τη δικαιο­σύ­νη και τη δημό­σια διοί­κη­ση.

«Σε αυτούς τους τομείς χρεια­ζό­μα­στε συγκε­κρι­μέ­να απο­τε­λέ­σμα­τα, έως το τέλος του έτους», είπε.

Ζάεφ: υπάρχει θετικό κλίμα με την Ελλάδα

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Ζόραν Ζάεφ δήλω­σε ότι περι­μέ­νει η χώρα να γίνει μέλος της ΕΕ πριν από το 2025, αλλά τόνι­σε ότι είναι αυτή μια επι­θυ­μία και ότι όλα εξαρ­τώ­νται από την επι­τευ­χθεί­σα από­δο­ση.

Όταν ρωτή­θη­κε που βασί­ζει αυτήν την αισιο­δο­ξία του, αφού η Ελλά­δα μέχρι στιγ­μής εμπο­δί­ζει την έντα­ξη της χώρας, ο Ζάεφ τόνι­σε ότι υπάρ­χει τώρα μια θετι­κή ατμό­σφαι­ρα και στις δύο χώρες και ότι πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για την επί­λυ­ση του προ­βλή­μα­τος.

(Στοι­χεία από meta.mk)

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας