Η Ε.Ε. στηρίζει τον Soros και «τιμωρεί» την Ουγγαρία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
13
Και το «αρι­στε­ρό» Press Project αγω­νί­ζε­ται για τα συμ­φέ­ρο­ντα του Soros και την προ­ώ­θη­ση του «δια­φω­τι­σμού» των τοκο­γλύ­φων και των αρπα­κτι­κών των χρη­μα­τι­στη­ρί­ων.

Η Ε.Ε. …ετοι­μά­ζε­ται να δεί­ξει πόσο «δημο­κρα­τι­κή» είναι, αφαι­ρώ­ντας το δικαί­ω­μα της ψήφου από την Ουγ­γα­ρία …επει­δή ο Ορμπάν τόλ­μη­σε να πει­ρά­ξει τον George Soros. Οι υπη­ρέ­τριες των τοκο­γλύ­φων ενω­μέ­νες, μια γρο­θιά, για να μην επι­τρέ­ψουν σε κανέ­ναν να πει­ρά­ξει το ψυχο­παί­δι των Rothschild.

Πηγή: thepressproject.gr

Του Andras Jambor για το Political Critique

Τα ουγ­γρι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης ανη­συ­χούν για την από­φα­ση του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου να ξεκι­νή­σει τη δια­δι­κα­σία που θα βάλει σε εφαρ­μο­γή το άρθρο 7 της Συν­θή­κης ΕΕ κατά της Ουγ­γα­ρί­ας αφού πέρα­σε από την ψηφο­φο­ρία την Τετάρ­τη. Αλλά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αυτό είναι απλώς ένα συμ­βο­λι­κό βήμα, καθώς υπάρ­χουν ελά­χι­στες πιθα­νό­τη­τες να τεθεί σε ισχύ το άρθρο. Αυτό που είναι πολύ πιο σημα­ντι­κό είναι το μήνυ­μα που η ψηφο­φο­ρία μετα­δί­δει στο κυβερ­νη­τι­κό κόμ­μα, το Fidesz: πρέ­πει να ανα­κα­λέ­σε­τε τον νόμο που υπο­νο­μεύ­ει τη λει­τουρ­γία του Πανε­πι­στη­μί­ου της Κεντρι­κής Ευρώ­πης, τον νόμο που στο­χεύ­ει να χαρα­κτη­ρί­σει τις ΜΚΟ ως ξένους πρά­κτο­ρες και τον νόμο που παγι­δεύ­ει τους πρό­σφυ­γες στις ζώνες διέ­λευ­σης στα σύνο­ρα αν θέλε­τε να συνε­χί­σε­τε να είστε μέλος της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης.
Η από­φα­ση του Κοι­νο­βου­λί­ου είναι ενδια­φέ­ρου­σα, διό­τι κανέ­να άλλο κρά­τος-μέλος της ΕΕ δεν προ­κά­λε­σε την ενερ­γο­ποί­η­ση του άρθρου 7 στο παρελ­θόν. Αυτή είναι η πυρη­νι­κή βόμ­βα της ΕΕ, η οποία θα μπο­ρού­σε να ανα­στεί­λει ορι­σμέ­να δικαιώ­μα­τα ενός κρά­τους- μέλους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των δικαιω­μά­των ψήφου. Θα μπο­ρού­σε επί­σης να σημαί­νει την ανα­στο­λή όλων των χρη­μα­το­δο­τή­σε­ων της ΕΕ που έλα­βε η χώρα. Αλλά υπάρ­χει ένας μακρύς δρό­μος πριν από την έναρ­ξη της ισχύ­ος του άρθρου και στο τέλος αυτού του δρό­μου, τα κρά­τη-μέλη παίρ­νουν την τελι­κή από­φα­ση. Δικαιο­λο­γη­μέ­να, μπο­ρού­με να είμα­στε βέβαιοι ότι η πολω­νι­κή κυβέρ­νη­ση θα ασκή­σει βέτο στην από­φα­ση, όπως υπο­σχέ­θη­κε και ο Ορμπάν να ασκή­σει βέτο σε περί­πτω­ση που το άρθρο τεθεί ποτέ σε εφαρ­μο­γή κατά της Πολω­νί­ας.
Αυτός είναι ακρι­βώς ο λόγος για τον οποίο τα άλλα ζητή­μα­τα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου είναι πιο σημα­ντι­κά. Πριν από έναν μήνα, η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ανα­κοί­νω­σε πριν από τη συζή­τη­ση στο Κοι­νο­βού­λιο ότι θα εφαρ­μό­σει μια δια­δι­κα­σία επί παρα­βά­σει κατά της Ουγ­γα­ρί­ας για την περί­πτω­ση του Πανε­πι­στη­μί­ου της Κεντρι­κής Ευρώ­πης. Η Επι­τρο­πή και μετά από λίγες μέρες το Λαϊ­κό Κόμ­μα (στο οποίο ανή­κει το κόμ­μα Fidesz στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο) ανα­κοί­νω­σαν ότι θα δώσουν στην Ουγ­γα­ρία ένα μήνα προ­θε­σμία για να αλλά­ξει τη θέση της σχε­τι­κά με τους νόμους που απευ­θύ­νο­νται στο Πανε­πι­στή­μιο της Κεντρι­κής Ευρώ­πης και τις ΜΚΟ, καθώς και για να αλλά­ξει η κυβέρ­νη­ση την τωρι­νή εκστρα­τεία της κατά της ΕΕ.

Πολ­λοί άνθρω­ποι στην Ευρώ­πη αισθά­νο­νται ότι έχει έρθει η ώρα να αντι­δρά­σουν ενα­ντί­ον της ουγ­γρι­κής και της πολω­νι­κής κυβέρ­νη­σης, επει­δή δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται με τις αξί­ες της ΕΕ.

Καθ’ όλη τη διάρ­κεια αυτού του μήνα, η ουγ­γρι­κή κυβέρ­νη­ση δεν έχει κάνει μέχρι στιγ­μής τίπο­τα για να συμ­μορ­φω­θεί με τα αιτή­μα­τα του Κοι­νο­βου­λί­ου, του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος και της Επι­τρο­πής. Έχει βασι­κά αφή­σει το θέμα να κυλί­σει από μόνο του. Παρα­σκη­νια­κά, η κυβέρ­νη­ση προ­σπά­θη­σε να επη­ρε­ά­σει το Λαϊ­κό Κόμ­μα μέσω των επα­φών τους με το μικρό­τε­ρο γερ­μα­νι­κό κυβερ­νη­τι­κό κόμ­μα, το βαυα­ρι­κό CSU, αλλά αυτό δεν στέ­φθη­κε με επι­τυ­χία (αν και ολό­κλη­ρη η ένω­ση CDU/CSU ψήφι­σε κατά της ενερ­γο­ποί­η­σης του άρθρου) και τελι­κά το Κοι­νο­βού­λιο ακο­λού­θη­σε την πρό­τα­ση της Αρι­στε­ράς- των φιλε­λεύ­θε­ρων, των σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών και των πρά­σι­νων- μαζί με τις ψήφους πολ­λών εκπρο­σώ­πων του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος.
Μετά τη νίκη του φιλο­ευ­ρω­παί­ου και αντι-Πού­τιν Μακρόν στη Γαλ­λία, η ουγ­γρι­κή κυβέρ­νη­ση βρέ­θη­κε σε ακό­μη χει­ρό­τε­ρη θέση. Πολ­λοί άνθρω­ποι στην Ευρώ­πη αισθά­νο­νται ότι έχει έρθει η ώρα να αντι­δρά­σουν ενα­ντί­ον της ουγ­γρι­κής και της πολω­νι­κής κυβέρ­νη­σης, επει­δή δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται με τις αξί­ες της ΕΕ. Και κατά τη διάρ­κεια της συνά­ντη­σης του Μακρόν με τη Μέρ­κελ το περα­σμέ­νο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, συζη­τή­θη­κε σοβα­ρά η πιθα­νό­τη­τα μιας Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης δύο ταχυ­τή­των, πράγ­μα που θα σήμαι­νε ότι οι «τρα­κα­δό­ροι» όπως η Ουγ­γα­ρία, μια χώρα που είναι ξεκά­θα­ρα αντί­θε­τη με την ΕΕ, θα γίνουν περιτ­τοί και έτσι δεν θα χρειά­ζε­ται να προ­σπα­θή­σου­με να κατα­λή­ξου­με σε συμ­βι­βα­σμό. Αυτή η κατά­στα­ση παρου­σιά­στη­κε ως η κατάλ­λη­λη ευκαι­ρία για την επι­βο­λή κυρώ­σε­ων στην Ουγ­γα­ρία.
Η μηχα­νή προ­πα­γάν­δας της ουγ­γρι­κής κυβέρ­νη­σης έχει ήδη αρχί­σει να μιλά­ει για ξένα συμ­φέ­ρο­ντα, τον Τζορτζ Σόρος και τις Βρυ­ξέλ­λες, προ­σπα­θώ­ντας να δεί­ξει ότι οι απο­φά­σεις που λαμ­βά­νο­νται στην ΕΕ είναι κατά κάποιο τρό­πο παρά­νο­μες στην Ουγ­γα­ρία. Αλλά το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, το οποίο εκλέ­γε­ται από τους λαούς της Ευρώ­πης- συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ουγ­γα­ρί­ας- κατά τη διάρ­κεια των ευρω­παϊ­κών κοι­νο­βου­λευ­τι­κών εκλο­γών είναι νόμι­μο θεσμι­κό όργα­νο. Αυτό τότε σημαί­νει ότι οι εκπρό­σω­ποι του Fidesz είναι επί­σης εκλεγ­μέ­να μέλη του, πράγ­μα που σημαί­νει ότι απο­δέ­χο­νται και τη νομι­μό­τη­τα αυτού του θεσμι­κού οργά­νου.

η ύπαρ­ξη ενός πανε­πι­στη­μί­ου θα πρέ­πει να είναι πιο σημα­ντι­κή από τα πολι­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα της κυβέρ­νη­σης

Η προει­δο­ποί­η­ση που έλα­βε το Fidesz δόθη­κε μέσω της έμμε­σης βού­λη­σης του λαού της Ευρώ­πης- ενός λαού, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των Ούγ­γρων, όχι μόνο κάποιας ξένης εξου­σί­ας.
Επι­πλέ­ον, οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες που γίνο­νται εδώ και μήνες στην Ουγ­γα­ρία δεί­χνουν ότι και η επι­θυ­μία ενός μεγά­λου τμή­μα­τος της ουγ­γρι­κής κοι­νω­νί­ας συμπί­πτει με τη βού­λη­ση του λαού της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης. Κανο­νι­κά, μια κυβέρ­νη­ση δεν θα μπο­ρού­σε παρά να υπο­χω­ρή­σει.
Το ερώ­τη­μα είναι τι θα κάνει η κυβέρ­νη­ση, το Fidesz και ο Βίκτορ Ορμπάν σε αυτή την παρά­λο­γη χώρα. Επει­δή οι από­πει­ρες να κλεί­σουν το Πανε­πι­στή­μιο της Κεντρι­κής Ευρώ­πης και να επι­τε­θούν στις ΜΚΟ ήταν και είναι παρά­λο­γες απο­φά­σεις αν επι­θυ­μού­με να δια­τη­ρή­σου­με μια ομα­λό­τη­τα ως άνθρω­ποι με δια­φο­ρε­τι­κές από­ψεις που ζουν ειρη­νι­κά μαζί στην ίδια χώρα και δεδο­μέ­νου ότι η ύπαρ­ξη ενός πανε­πι­στη­μί­ου θα πρέ­πει να είναι πιο σημα­ντι­κή από τα πολι­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα της κυβέρ­νη­σης.
Το περα­σμέ­νο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν πολ­λές ακό­μη δια­μαρ­τυ­ρί­ες κατά της κυβέρ­νη­σης στην Ουγ­γα­ρία: στη Βου­δα­πέ­στη, του­λά­χι­στον 10 χιλιά­δες άτο­μα βγή­καν στους δρό­μους και μερι­κές εκα­το­ντά­δες άτο­μα συμ­με­τεί­χαν σε εκδη­λώ­σεις και σε μικρό­τε­ρες πόλεις. Παρό­λο που αυτές δεν ήταν οι μεγα­λύ­τε­ρες δια­μαρ­τυ­ρί­ες τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες, ούτε αυτές που είχαν τον μεγα­λύ­τε­ρο αντί­κτυ­πο, το γεγο­νός είναι ότι έχει περά­σει πολύς και­ρός από τότε που ένα κύμα δια­μαρ­τυ­ριών συνε­χί­ζε­ται για τόσο και­ρό στην Ουγ­γα­ρία. Εμείς, ο ουγ­γρι­κός λαός έχου­με δεί­ξει και θα συνε­χί­σου­με να δεί­χνου­με ποια είναι η βού­λη­σή μας!

Υπο­γράμ­μι­ση: Ο Soros μετα­κό­μι­σε το 1947 στη Βρε­τα­νία. Στη συνέ­χεια σπού­δα­σε στο London School of Economics… Το 1969 ο Soros ίδρυ­σε την Quantum με 250.000 δολ. μόνο. Μέλη της οικο­γέ­νειας Rothschild και άλλοι πλού­σιοι Ευρω­παί­οι σύντο­μα έβα­λαν άλλα 6 εκατ. δολ.

Πηγή: content.time.com

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας