Εμπλέκεται ο Καμμένος στην «υπόθεση Noor-1»;

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4
Ομοβροντία δημοσιευμάτων για το φορτίο-μαμούθ ηρωίνης 3 χρόνια μετά

Ισο­βί­της δήλω­σε ότι του τηλε­φώ­νη­σε ο Καμ­μέ­νος προ­κει­μέ­νου να κατα­θέ­σει ενα­ντί­ον του Μαρι­νά­κη για την υπό­θε­ση του φορ­τί­ου ηρω­ί­νης στο πλοίο Noor1.

 

Μεί­ζον πολι­τι­κό θέμα, που χρή­ζει άμε­σης διε­ρεύ­νη­σης, και όχι απά­θειας από όλους τους αρμο­δί­ους, προ­κα­λούν οι συνο­μι­λί­ες του Πάνου Καμ­μέ­νου με τον κατα­δι­κα­σθέ­ντα για την υπό­θε­ση Noor 1 Μάκη Γιαν­νου­σά­κη που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το πόρ­ταλ UNFOLLOW.

Στό­χος των επα­φών ήταν να ενο­χο­ποι­η­θεί ο εφο­πλι­στής Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης για την υπό­θε­ση του Noor-1. Με βάση πάντα τα στοι­χεία αυτά, στην από­πει­ρα εμφα­νί­ζε­ται να έχει κεντρι­κό ρόλο ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας, ενώ ανα­κρι­τι­κός λει­τουρ­γός, αξιω­μα­τι­κός του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος, από κοι­νού με δικα­στι­κούς λει­τουρ­γούς, εμφα­νί­ζο­νται να προ­σπα­θούν να απο­σπά­σουν από τον κατα­δι­κα­σθέ­ντα σε ισό­βια για την πολύ­κρο­τη υπό­θε­ση, ψευ­δή κατά­θε­ση που θα εμπλέ­κει άμε­σα τον Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη.

Το UNFOLLOW απο­κα­λύ­πτει ένα κρί­σι­μο ντο­κου­μέ­ντο: ηχο­γρα­φη­μέ­νες συνο­μι­λί­ες, οι οποί­ες αναρ­τή­θη­καν από άγνω­στο χρή­στη στο δια­δί­κτυο και είναι δημό­σια προ­σβά­σι­μες (https://youtu.be/EMROgpbdLl4).

Μάλι­στα, στην κατο­χή του UNFOLLOW έχει περιέλ­θει και η ανα­φο­ρά εισερ­χο­μέ­νων κλή­σε­ων που έκα­νε η αρμό­δια εται­ρεία κινη­τής τηλε­φω­νί­ας για τον αριθ­μό που χρη­σι­μο­ποιεί ο Μ. Γιαν­νου­σά­κης, από την οποία προ­κύ­πτει πως όντως το βρά­δυ της 17ης Ιανουα­ρί­ου 2017, ο αριθ­μός τηλε­φώ­νου που χρη­σι­μο­ποιεί ο Πάνος Καμ­μέ­νος εμφα­νί­ζε­ται να πραγ­μα­το­ποιεί τρεις κλή­σεις προς τον Μ. Γιαν­νου­σά­κη (στις 21.03, στις 21.33 και στις 21.36), ενώ κλή­ση υπάρ­χει και την επό­με­νη μέρα στις 20.13.

Στις συνο­μι­λί­ες αυτές ακού­με δύο συνο­μι­λη­τές που ανα­φέ­ρουν τα ονό­μα­τά τους. Ο ένας φέρε­ται, κατά δήλω­σή του, να ονο­μά­ζε­ται «Mάκης Γιαν­νου­σά­κης», ενώ ο άλλος ανα­φέ­ρε­ται στον εαυ­τό του με το όνο­μα «Πανα­γιώ­της Χρι­στο­φο­ρί­δης» και δηλώ­νει ότι είναι λιμε­νι­κός.

Μπο­ρού­με βάσι­μα να υπο­θέ­σου­με ότι πρό­κει­ται για τον πρω­τό­δι­κα κατα­δι­κα­σμέ­νο σε ισό­βια για την «υπό­θε­ση Noor-1», Μάκη Γιαν­νου­σά­κη, και τον αξιω­μα­τι­κό του Λιμε­νι­κού Πανα­γιώ­τη Χρι­στο­φο­ρί­δη, με βάση το περιε­χό­με­νο του δια­λό­γου, την ομοιό­τη­τα ανά­με­σα στη φωνή του Γιαν­νου­σά­κη σε αυτές τις συνο­μι­λί­ες και άλλες που έχουν δει το φώς της δημο­σιό­τη­τας παλαιό­τε­ρα, την ανα­φο­ρά που κάνει ο ένας εκ των συνο­μι­λη­τών («Χρι­στο­φο­ρί­δης») στο δικό του όνο­μα σε ένα σημείο των δια­λό­γων (14:25), το περιε­χό­με­νο της μηνυ­τή­ριας ανα­φο­ράς που έκα­νε ο Μ. Γιαν­νου­σά­κης προς την Εισαγ­γε­λία του Αρεί­ου Πάγου κατά του Πανα­γιώ­τη Χρι­στο­φο­ρί­δη, Λιμε­νι­κού στο Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Λιμε­νι­κού Πει­ραιά, και την Ειρή­νη Τζί­βα, Προϊ­στά­με­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Πει­ραιά.

Στο βίντεο αυτό μπο­ρεί­τε να ακού­σε­τε όλες τις συνο­μι­λί­ες (το UNFOLLOW έχει επέμ­βει μόνο για να ανα­γρά­ψει στο video τα φερό­με­να ως ονό­μα­τα των συνο­μι­λού­ντων, για λόγους σαφή­νειας).

Οι συνο­μι­λί­ες αυτές εγεί­ρουν σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα για τον ρόλο των ανα­κρι­τι­κών μηχα­νι­σμών και των δικα­στι­κών λει­τουρ­γών, αλλά και για τον ρόλο του υπουρ­γού Πάνου Καμ­μέ­νου και του Σταύ­ρου Κοντο­νή.

Τα στοι­χεία που δημο­σιεύ­ει το UNFOLLOW στην ιστο­σε­λί­δα του κατα­δει­κνύ­ουν ότι υπήρ­ξε επι­κοι­νω­νία από το τηλέ­φω­νο που χρη­σι­μο­ποιεί ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας, Πάνος Καμ­μέ­νος, με το τηλέ­φω­νο που χρη­σι­μο­ποιεί ο κατα­δι­κα­σμέ­νος για την «υπό­θε­ση Noor 1» Μάκης Γιαν­νου­σά­κης.

Πλήρης κάλυψη Κοντονή στον Πάνο Καμμένο

Πλή­ρη κάλυ­ψη παρέ­σχε πάντως ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης στον Πάνο Καμ­μέ­νο για τις συνο­μι­λί­ες του με τον ισο­βί­τη κρα­τού­με­νο.

«Δεν είναι παρά­νο­μο αν ένας υπουρ­γός λάβει μία πλη­ρο­φο­ρία τέτοιου επι­πέ­δου να ενη­με­ρώ­σει τον υπουρ­γό», σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, απο­φεύ­γο­ντας να απο­σα­φη­νί­σει σε ποια πλη­ρο­φο­ρία ανα­φέ­ρε­ται, και κυρί­ως στον τρό­πο κτή­σης της, και αφή­νο­ντας να εννοη­θεί ότι ίδιος είχε λάβει γνώ­ση, ενώ υπο­στή­ρι­ξε πως ο ίδιος, και όχι ο Πάνος Καμ­μέ­νος, ενη­μέ­ρω­σε την εισαγ­γε­λία για να πρά­ξει τα δέο­ντα.

Ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης δια­βε­βαί­ω­σε ότι τυχόν παρα­βί­α­ση του Κανο­νι­σμού των Φυλα­κών θα ελεγ­χθεί, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας ωστό­σο «ήσσο­νος σημα­σί­ας» το θέμα, και εστιά­ζο­ντας το ενδια­φέ­ρον του στη δια­κί­νη­ση των 2,1 τόνων ηρω­ί­νης, αφή­νο­ντας αιχ­μές περί επι­χεί­ρη­σης απο­προ­σα­να­το­λι­σμού από ορι­σμέ­να ΜΜΕ.

Ο Σταύ­ρος Κοντο­νής δήλω­σε ότι η έρευ­να της υπό­θε­σης βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη σε όλα τα επί­πε­δα και δια­βε­βαί­ω­σε ότι η κυβέρ­νη­ση και η Δικαιο­σύ­νη πράτ­τουν τα δέο­ντα για να λάμ­ψει η αλή­θεια, τονί­ζο­ντας ότι «δεν κάμ­πτο­νται» από παρεμ­βά­σεις.

«Δεν μπο­ρεί να γίνει δικα­νι­κή ή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή συζή­τη­ση του θέμα­τος – για­τί έχει προ­κύ­ψει από μία είδη­ση που αφο­ρά σε παρα­νό­μως κτη­θέ­ντα απο­δει­κτι­κά μέσα – βάσει νόμου δυνα­τό­τη­τα θεσμι­κής αξιο­ποί­η­σης παρά­νο­μων κτη­θέ­ντων μέσων υπάρ­χει μόνο με 3 όρους (…) Επο­μέ­νως δεν νομί­ζω μπο­ρού­με να συζη­τή­σου­με το θέμα» αρκέ­στη­κε να σχο­λιά­σει ο πρώ­ην υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης Νίκος Παρα­σκευό­που­λος.

Η efsyn αναρωτιέται γιατί θυμήθηκαν τώρα το Noor1

Επρε­πε να κατα­σχε­θεί το «Noor 1» με τους 2 τόνους ηρω­ί­νης, να ακο­λου­θή­σει ένας καται­γι­σμός κατα­θέ­σε­ων και συλ­λή­ψε­ων, να ξεκι­νή­σει με «παρά­ξε­να» περι­στα­τι­κά η δίκη, να ολο­κλη­ρω­θεί με ολι­κή ανα­τρο­πή του βου­λεύ­μα­τος, να κατα­δι­κα­στούν όσοι λίγοι κατα­δι­κά­στη­καν, να κάνει έφε­ση κατά της από­φα­σης η εισαγ­γε­λέ­ας, για να φτά­σει σήμε­ρα το θέμα να γίνει πρω­το­σέ­λι­δο!

Να γίνει πρω­το­σέ­λι­δο, όχι λόγω των πολ­λών και δικαιο­λο­γη­μέ­νων απο­ριών που δημιουρ­γή­θη­καν σε όλη αυτή τη σκο­τει­νή υπό­θε­ση εμπο­ρί­ας θανά­του, αλλά επει­δή ο βασι­κός κατα­δι­κα­σθείς ισχυ­ρί­στη­κε στη «Ζού­γκλα» του Μάκη Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λου ότι του ζητή­θη­κε από υπουρ­γό να κατα­θέ­σει στοι­χεία για τον Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη!

Τα πρω­το­σέ­λι­δα του… «Μακε­λειού», των «Νέων» και της «Ελευ­θε­ρί­ας του Τύπου»

Παράλ­λη­λα, το περι­θω­ρια­κό «Καρ­φί» δημο­σί­ευ­σε «ρεπορ­τάζ», το οποίο κατά τον υπουρ­γό Αμυ­νας είναι απο­λύ­τως και πλή­ρως κατα­σκευα­σμέ­νο. Το συγκε­κρι­μέ­νο δημο­σί­ευ­μα προ­σπα­θεί μάλι­στα να εμπλέ­ξει και να αμαυ­ρώ­σει την υπό­λη­ψη ενός από τους λιμε­νι­κούς που πρω­τα­γω­νί­στη­σαν στη απο­κά­λυ­ψη της υπό­θε­σης.

Ανατρίχιασαν οι βουλευτές

Ο Π. Καμ­μέ­νος διέ­ψευ­σε και τους ισχυ­ρι­σμούς του ισο­βί­τη Γιαν­νου­σά­κη που δημο­σιεύ­τη­καν και στην εφη­με­ρί­δα Real. Ο υπουρ­γός δήλω­σε ότι ο ίδιος ο κατη­γο­ρού­με­νος θέλη­σε να επι­κοι­νω­νή­σει μαζί του λόγω απει­λών που δέχε­ται στη φυλα­κή και για τον λόγο αυτό εξάλ­λου ενη­μέ­ρω­σε την εισαγ­γε­λι­κή αρχή και τον υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης.

Ταυ­τό­χρο­να τα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης έχουν «ανα­τρι­χιά­σει» στην ιδέα και μόνο της συνο­μι­λί­ας ενός υπουρ­γού με ένα κατα­δι­κα­σθέ­ντα για εμπό­ριο ναρ­κω­τι­κών! Χθες μάλι­στα βου­λευ­τές κατέ­θε­σαν ερω­τή­σεις προς τον υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης με αφορ­μή δημο­σί­ευ­μα περι­θω­ρια­κού εντύ­που, «το οποίο εμφα­νί­ζει τον υπουρ­γό Αμυ­νας να εμπλέ­κε­ται σε τηλε­φω­νι­κές συνο­μι­λί­ες με ισο­βί­τη προ­κει­μέ­νου να τον πεί­σει να κατα­θέ­σει ενα­ντί­ον συγκε­κρι­μέ­νου επι­χει­ρη­μα­τία με στό­χο να τον εμπλέ­ξει σε υπό­θε­ση μεγά­λου δημο­σί­ου ενδια­φέ­ρο­ντος», σύμ­φω­να με τον κ. Πανα­γιω­τό­που­λο της Ν.Δ., που ερω­τά στη συνέ­χεια αν για όλα αυτά είναι ενή­με­ρος ο Σταύ­ρος Κοντο­νής και σε ποιες ενέρ­γειες προ­χώ­ρη­σε.

Ο δε βου­λευ­τής της Δημο­κρα­τι­κής Συμπα­ρά­τα­ξης Θ. Παπα­θε­ο­δώ­ρου καταγ­γέλ­λει «αντι­θε­σμι­κές παρεμ­βά­σεις στο έργο της Δικαιο­σύ­νης από τον Πάνο Καμ­μέ­νο» και ζητά από τον Στ. Κοντο­νή να επι­βε­βαιώ­σει αν και πώς έγι­νε η συνο­μι­λία. Στην πρώ­τη του απά­ντη­ση ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης ξεκα­θά­ρι­σε ότι: «Δεν θα περά­σει ο απο­προ­σα­να­το­λι­σμός από την υπό­θε­ση των 2,1 τόνων ηρω­ί­νης του “Noor 1”».

Στη δε παρα­τή­ρη­ση του βου­λευ­τή περί βορ­βο­ρώ­δους απο­κά­λυ­ψης για τη λει­τουρ­γία του σωφρο­νι­στι­κού συστή­μα­τος ο υπουρ­γός αντέ­τει­νε: «Βορ­βο­ρώ­δης και βρο­ντώ­δης κατά­στα­ση είναι όταν τα οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα προ­σπα­θούν να υπα­γο­ρεύ­σουν πολι­τι­κό λόγο στα κόμ­μα­τα. Αν έχει συμ­βεί οποια­δή­πο­τε παρα­τυ­πία στον κανο­νι­σμό της φυλα­κής, θα ελεγ­χτεί. Oμως η υπό­θε­ση αφο­ρά την έλευ­ση στην Ελλά­δα 2,1 τόνων ηρω­ί­νης».

Τέλος, υπο­γράμ­μι­σε ότι «η δικα­στι­κή έρευ­να συνε­χί­ζε­ται σε όλα τα επί­πε­δα και μάλι­στα, ενερ­γο­ποιου­μέ­νης της δικα­στι­κής συν­δρο­μής σε ξένο κρά­τος. Εύχο­μαι κανείς Eλλη­νας πολί­της να μην εμπλέ­κε­ται σε αυτή την υπό­θε­ση. Με τέτοιου είδους παρεμ­βά­σεις ούτε η Δικαιο­σύ­νη ούτε η κυβέρ­νη­ση θα καμ­φθεί να φτά­σει την υπό­θε­ση στο τέλος».

Θα είχε ενδια­φέ­ρον να μάθουν οι πολί­τες για ποιο λόγο δεν μπο­ρεί ο οποιοσ­δή­πο­τε κρα­τού­με­νος, ειδι­κά αν απει­λεί­ται η ζωή του, να προ­σφύ­γει σε κρα­τι­κό ή δημό­σιο λει­τουρ­γό. Θα είχε επί­σης ενδια­φέ­ρον αν οι αγα­να­κτι­σμέ­νοι βου­λευ­τές και οι εκδό­τες δια­τύ­πω­ναν τους ίδιους ισχυ­ρι­σμούς στην περί­πτω­ση που το ΣτΕ δεν είχε κρί­νει αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό τον νόμο Παπ­πά και ο Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης είχε πάρει εξ αρχής την ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­νη άδεια για κανά­λι. Τότε δεν τον «πολε­μού­σε» άρα­γε η κυβέρ­νη­ση;

Η ουσία είναι ότι όλο το ζήτη­μα ανα­κι­νή­θη­κε συμ­πτω­μα­τι­κά αμέ­σως μετά με την εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή που δόθη­κε, σύμ­φω­να με ασφα­λείς πλη­ρο­φο­ρί­ες, την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα για οικο­νο­μι­κούς ελέγ­χους σε εται­ρεί­ες συμ­φε­ρό­ντων του εφο­πλι­στή, στο πλαί­σιο εισαγ­γε­λι­κής έρευ­νας.

Θυμί­ζου­με ότι το θέμα ανα­κί­νη­σε πρώ­τος ο βου­λευ­τής Λαγός της Χρυ­σής Αυγής υπε­ρα­σπι­ζό­με­νος τον πρό­ε­δρο του Ολυ­μπια­κού μπρο­στά στις… δόλιες μεθο­δεύ­σεις κυβερ­νη­τι­κών παρα­γό­ντων. Να θυμί­σου­με επί­σης ότι καπε­τά­νιος στο συγκε­κρι­μέ­νο καρά­βι πολύ πριν αυτό κάνει τη μετα­φο­ρά θανά­του ήταν βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής. Τέλος, προ­φα­νώς συμ­πτω­μα­τι­κά οι συνή­γο­ροι του κατη­γο­ρου­μέ­νου και πρώ­ην στε­λέ­χους του Ολυ­μπια­κού ήταν οι συνή­γο­ροι του Μιχα­λο­λιά­κου στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής. Σε κάθε περί­πτω­ση, οι όποιες απα­ντή­σεις δόθη­καν όπως δόθη­καν και ανα­μέ­νε­ται στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δια­δι­κα­σία να ξεκα­θα­ρι­στούν οι… απο­ρί­ες!

Η «Εφ.Συν.» και οι άλλοι

Η «Εφ.Συν.» παρα­κο­λού­θη­σε στε­νά την υπό­θε­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης δια­κί­νη­σης της μεγα­λύ­τε­ρης ποσό­τη­τας ηρω­ί­νης που βρέ­θη­κε ποτέ σε ευρω­παϊ­κό έδα­φος, από την πρώ­τη στιγ­μή (το 2014 επί κυβερ­νή­σε­ως Σαμα­ρά — Βενι­ζέ­λου, με υπουρ­γό Ναυ­τι­λί­ας τον Μιλτ. Βαρ­βι­τσιώ­τη) μέχρι και την ανα­κοί­νω­ση της από­φα­σης του δικα­στη­ρί­ου (το 2016 επί κυβερ­νή­σε­ως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ.).

Με καθη­με­ρι­νά ρεπορ­τάζ πριν, αλλά και κατά τη διάρ­κεια της δίκης η «Εφ.Συν.» ενη­μέ­ρω­νε τους ανα­γνώ­στες (σε αντί­θε­ση με όλες σχε­δόν τις υπό­λοι­πες εφη­με­ρί­δες και τα ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κά ΜΜΕ, που έδει­χναν να μην πολυ­νοιά­ζο­νται ούτε για τα… παρά­ξε­να αλλά ούτε και για τον μαζι­κό θάνα­το που παρα­λί­γο να σκόρ­πι­ζαν οι εγκλη­μα­τί­ες αν η έκβα­ση της «επι­χεί­ρη­σης» ήταν επι­τυ­χής).

Στο πρώ­το διά­στη­μα ο βασι­κός δημο­σιο­γρα­φι­κός όμι­λος που εξί­σου στε­νά με την «Εφ.Συν.» παρα­κο­λου­θού­σε την υπό­θε­ση ήταν το σύνο­λο των Μέσων Αλα­φού­ζου, η εφη­με­ρί­δα «Εθνος», το συγκρό­τη­μα Φιλιπ­πά­κη («Δημο­κρα­τία» και «Espresso») και κάποια ακρο­δε­ξιά, περι­θω­ρια­κά έντυ­πα. Αντί­θε­τα, σε εφη­με­ρί­δες όπως τα «Παρα­πο­λι­τι­κά» το θέμα δεν έπαι­ζε καθό­λου. Κάποια άλλα ΜΜΕ προ­σπα­θούν μέχρι σήμε­ρα να απο­δεί­ξουν, πάντα σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ότι οι εγκέ­φα­λοι ήταν απο­κλει­στι­κά Τούρ­κοι.

Η προ­φα­νής πρώ­τη ερμη­νεία αυτής της παρά­δο­ξης δημο­σιο­γρα­φι­κής στά­σης ήταν ότι ένας βασι­κός κατη­γο­ρού­με­νος της υπό­θε­σης ήταν (πρώ­ην πλέ­ον) μεγά­λο στέ­λε­χος της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός, ενώ σύμ­φω­να με τις κατα­θέ­σεις ο ίδιος δήλω­νε ότι ήταν το δεξί χέρι του Μαρι­νά­κη στις δου­λειές στο Ντου­μπάι.

Αυτό προ­φα­νώς ήταν και το «εναρ­κτή­ριο λάκτι­σμα» για τον όμι­λο Αλα­φού­ζου και ειδι­κά τα αθλη­τι­κά «πρά­σι­να» ιστο­λό­για αλλά και την τηλε­ό­ρα­ση ΣΚΑΪ για να αρχί­σουν το στε­νό μαρ­κά­ρι­σμα με κατα­θέ­σεις, μάρ­τυ­ρες, ομο­λο­γί­ες και στοι­χεία που έτει­ναν (μετά και τον συσχε­τι­σμό δικο­γρα­φιών) στην προ­σπά­θεια από­δει­ξης της εμπλο­κής του προ­έ­δρου του Ολυ­μπια­κού στην υπό­θε­ση. Παρ’ όλα τα υπο­νο­ού­με­να και τους υπαι­νιγ­μούς αλλά και τη διαρ­κή αλλα­γή στά­σης του βασι­κού και εξαι­ρε­τι­κά «ομι­λη­τι­κού» κατη­γο­ρου­μέ­νου Γιαν­νου­σά­κη, καμία εμπλο­κή του Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη δεν απο­δεί­χτη­κε.

Πριν ξεκι­νή­σει η δίκη κι ενώ ήδη η ανα­κρί­τρια της υπό­θε­σης άρχι­σε, με τη βοή­θεια της ειδι­κής ομά­δας των λιμε­νι­κών, να συσχε­τί­ζει δικο­γρα­φί­ες προ­κει­μέ­νου να συντα­χθεί το παρα­πεμ­πτι­κό βού­λευ­μα για τους 35 κατη­γο­ρου­μέ­νους, συνέ­βη­σαν μια σει­ρά από εξαι­ρε­τι­κά περί­ερ­γα αλλά και θλι­βε­ρά περι­στα­τι­κά:

Ο κατη­γο­ρού­με­νος Γιαν­νου­σά­κης, υπο­στη­ρί­ζο­ντας και τότε ότι δεχό­ταν απει­λές για τη ζωή του, ζήτη­σε να μετα­φερ­θεί σε άλλη φυλα­κή, οκτώ συνο­λι­κά ξαφ­νι­κοί θάνα­τοι και δολο­φο­νί­ες άμε­σα εμπλε­κο­μέ­νων στην υπό­θε­ση, πυρο­δό­τη­σαν νέα σενά­ρια.

Μεγά­λα δικη­γο­ρι­κά γρα­φεία ανέ­λα­βαν τους κατη­γο­ρου­μέ­νους, στοι­χείο που εξέ­πλη­ξε τις διε­θνείς διω­κτι­κές αρχές που συνέ­βα­λαν στον εντο­πι­σμό του πλοί­ου με την ηρω­ί­νη, ενώ λίγο πριν ξεκι­νή­σει η δίκη πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με ότι η ομά­δα των λιμε­νι­κών που θα κατέ­θε­τε και που συνέ­βαλ­λε και στο ανα­κρι­τι­κό έργο επρό­κει­το να δια­λυ­θεί. Με άμε­ση παρέμ­βα­ση του τότε υπουρ­γού Θοδω­ρή Δρί­τσα αυτό απε­τρά­πη. Η πρό­ε­δρος που κλη­ρώ­θη­κε να διε­ξα­γά­γει τη δίκη επι­κα­λέ­στη­κε λόγους υγεί­ας και παραι­τή­θη­κε.

Σε όλο αυτό το διά­στη­μα (2014–2015), προς έκπλη­ξη ακό­μα και διε­θνών ΜΜΕ, οι οικο­νο­μι­κοί έλεγ­χοι όλων των εμπλε­κό­με­νων, μικρών και μεγά­λων, μητρι­κών και θυγα­τρι­κών, ελλη­νι­κών και αλλο­δα­πών, εται­ρειών δεν φάνη­κε να προ­χω­ρούν ώστε να βρε­θούν οι χρη­μα­το­δό­τες και οι απο­δέ­κτες της ηρω­ί­νης. Η γνω­στή αρχή follow the money μοιά­ζει να μην κινη­το­ποί­η­σε επαρ­κώς τις οικο­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες ελέγ­χου ούτε κατά τη διάρ­κεια των συλ­λή­ψε­ων ούτε όμως και αργό­τε­ρα.

Τελι­κά η απαλ­λα­κτι­κή για τους περισ­σό­τε­ρους κατη­γο­ρου­μέ­νους δικα­στι­κή από­φα­ση, σε αντί­θε­ση με το βού­λευ­μα και την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, οδή­γη­σε μόνο δύο Ελλη­νες στη φυλα­κή ενώ οι υπό­λοι­ποι πήραν ανα­στο­λή ποι­νής και είναι ελεύ­θε­ροι. Η εισαγ­γε­λέ­ας κατέ­θε­σε αμέ­σως έφε­ση κατά της από­φα­σης.

Στο μετα­ξύ, κατά τη διάρ­κεια της δίκης το ζωη­ρό ενδια­φέ­ρον του ομί­λου Αλα­φού­ζου ξεθώ­ρια­σε για λόγους που προ­φα­νώς γνω­ρί­ζουν οι ίδιοι. Την ημέ­ρα που η «Εφ.Συν.» δημο­σί­ευ­σε την από­φα­ση κατέ­λη­γε και σε μια σει­ρά συμπε­ρα­σμά­των και απο­ριών, που δεν έχουν απα­ντη­θεί μέχρι και σήμε­ρα που τα ΜΜΕ ανα­κά­λυ­ψαν ξαφ­νι­κά την υπό­θε­ση του πλοί­ου με την ηρω­ί­νη.

Ενδεικτικά:

► Τελι­κά, η μεγα­λύ­τε­ρη ποσό­τη­τα ναρ­κω­τι­κών αντι­με­τω­πί­στη­κε με τη μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή επιεί­κεια, την ίδια ώρα που σε χιλιά­δες νέους ανθρώ­πους, τις περισ­σό­τε­ρες φορές βαριά εξαρ­τη­μέ­νους χρή­στες, επι­βάλ­λο­νται ποι­νές δεκά­δων ετών χωρίς ανα­στο­λή για μικρο­πο­σό­τη­τες, όχι για τόνους. Είναι αυτοί που δεν έχουν ακρι­βούς δικη­γό­ρους ούτε δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε ναυ­τι­λια­κές επι­χει­ρή­σεις, αλλά για χρό­νια σαπί­ζουν στις φυλα­κές επει­δή προ­σπα­θούν να εξα­σφα­λί­ζουν τη δόση τους.

► Η μεγα­λύ­τε­ρη επι­τυ­χία των αρχών του Λιμε­νι­κού τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες δεν βρή­κε την αρμό­ζου­σα υπο­στή­ρι­ξη. Κάποιοι εξ αυτών μάλι­στα παρα­λί­γο να πάρουν και… δυσμε­νή μετά­θε­ση λίγο πριν από τη δίκη, ενώ δέχτη­καν πλή­θος απει­λών για τη ζωή τους ενώ υπήρ­ξαν ψευ­δείς κατη­γο­ρί­ες σε βάρος τους από άγνω­στες πηγές.

Η ουσία

«Ηταν ένα μικρό μικρό (και σάπιο) καρά­βι από την Περ­σία, που μέσω κάποιας άγνω­στης ολι­γο­με­λούς εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης (χωρίς αρχη­γούς) μετέ­φε­ρε 2,1 “ορφα­νούς” τόνους ηρω­ί­νης στην Ελλά­δα, αξί­ας πάνω από 400 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Ο “κλή­ρος” της από­φα­σης τελι­κά έπε­σε σε πέντε ανθρώ­πους: δύο Ελλη­νες και τρεις Τούρ­κους, που κατα­δι­κά­στη­καν χθες σε ισό­βια. 18 από τους υπό­λοι­πους 31 κατη­γο­ρου­μέ­νους κρί­θη­καν αθώ­οι, ενώ ελεύ­θε­ροι με ανα­στο­λή αφέ­θη­καν τέσ­σε­ρις Ελλη­νες κατα­δι­κα­σθέ­ντες.

Δεν εισα­κού­στη­κε η πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέ­ως Μ. Τρου­πή τόσο επί της από­φα­σης όσο και επί των ανα­στο­λών. “Η ηρω­ί­νη με τις προ­σμεί­ξεις θα έφτα­νε του­λά­χι­στον τους οκτώ τόνους και θα οδη­γού­σε σε βέβαιο και αργό θάνα­το χιλιά­δες νέους ανθρώ­πους” είπε η ίδια» («Εφ.Συν.» 2/8/2016)… χωρίς όμως τότε να την ακού­ει κανείς!

Η επιφοίτηση του… «Unfollow»

Στις 14/9/2016 η «Εφ.Συν.» σχο­λί­α­ζε: «Νέο ένθε­το βρί­σκει στέ­γη στα “Παρα­πο­λι­τι­κά” του Γ. Κουρ­τά­κη, κατά δήλω­σή του, πολύ στε­νού φίλου του Β. Μαρι­νά­κη. Το “Report” θα κυκλο­φο­ρεί κάθε τρί­τη εβδο­μά­δα μέσα στην εφη­με­ρί­δα. Εντύ­πω­ση πάντως προ­κα­λεί το ότι “η ασυμ­βί­βα­στη δημο­σιο­γρα­φι­κή στά­ση απέ­να­ντι σε κάθε εξου­σία”, που απο­τε­λεί τον στό­χο της νέας αυτής προ­σπά­θειας, θα συντε­λε­στεί με βασι­κούς συντε­λε­στές τη στε­νή ομά­δα του περιο­δι­κού “Unfollow”.

»Η “πολύ αρι­στε­ρή” ματιά του περιο­δι­κού “Unfollow”, που έγι­νε γνω­στό και από τα εκτε­νή ερευ­νη­τι­κά ρεπορ­τάζ (π.χ. για τη δια­κί­νη­ση λαθραί­ου πετρε­λαί­ου στην Ελλά­δα), θα μετα­κο­μί­σει τώρα και στην εφη­με­ρί­δα του Γ. Κουρ­τά­κη. Ευχό­μα­στε καλή επι­τυ­χία και καλά ρεπορ­τάζ στους συντε­λε­στές του, αλλά παρα­μέ­νει η δική μας απο­ρία για το πώς συμ­πτω­μα­τι­κά τόσο και­ρό τούς είχε δια­φύ­γει η άλλη μεγά­λη υπό­θε­ση με την ηρω­ί­νη του “Noor 1”, όπως είχε δια­φύ­γει άλλω­στε και στην εφη­με­ρί­δα που θα φιλο­ξε­νή­σει το ένθε­το. Είπα­με, όμως, στό­χος είναι η εξου­σία (του ΣΥΡΙΖΑ)».

Τελι­κά σήμε­ρα το «Unfollow» θυμή­θη­κε και αυτό με τη σει­ρά του την υπό­θε­ση των 2 τόνων ηρω­ί­νης με αφορ­μή… ένα τηλε­φώ­νη­μα!

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας