Εμπορικά κέντρα άνω του 1 δισ. ευρώ στα σκαριά στην Αθήνα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
9
Τα νέα εμπορικά κέντρα που δρομολογούνται στην επόμενη τριετία θα αλλάξουν για μία ακόμα φορά τον εμπορικό χάρτη του Λεκανοπεδίου.

Τα νότια προ­ά­στια της Αττι­κής, ο Πει­ραιάς και το κέντρο της Αθή­νας ανα­μέ­νε­ται να απο­τε­λέ­σουν τις «αιχ­μές του δόρα­τος» για τη νέα γενιά εμπο­ρι­κών κέντρων που δρο­μο­λο­γού­νται στην περιο­χή του Λεκα­νο­πε­δί­ου έως το τέλος της δεκα­ε­τί­ας.

Πρό­κει­ται για επεν­δύ­σεις που εκτι­μά­ται ότι θα προ­σεγ­γί­σουν ή και θα ξεπε­ρά­σουν το 1 δισ. ευρώ και οι οποί­ες θα μπο­ρού­σαν ήδη να δρο­μο­λο­γούν τα εγκαί­νια της λει­τουρ­γί­ας τους, αν δεν υπήρ­χαν οι γνω­στές γρα­φειο­κρα­τι­κές δυσκο­λί­ες, αλλά και η κατα­κό­ρυ­φη επι­δεί­νω­ση της κρί­σης από το 2015 και μετά, ως απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής και οικο­νο­μι­κής αβε­βαιό­τη­τας που επι­κρά­τη­σαν έκτο­τε.

Το ακό­μα σημα­ντι­κό­τε­ρο στις επεν­δύ­σεις για την ανά­πτυ­ξη των νέων εμπο­ρι­κών κέντρων είναι ότι πρω­τεύ­ο­ντα ρόλο θα δια­δρα­μα­τί­σουν και τα ξένα επεν­δυ­τι­κά κεφά­λαια. Το πιο «ώρι­μο» σχέ­διο αφο­ρά την ανά­πτυ­ξη του εμπο­ρι­κού κέντρου Academy Gardens από την εται­ρεία Artume, συμ­φε­ρό­ντων του αμε­ρι­κα­νι­κού επεν­δυ­τι­κού ομί­λου Blackrock. Στις αρχές της εβδο­μά­δας, το ΣτΕ ενέ­κρι­νε το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα για τους όρους δόμη­σης του ακι­νή­του, με απο­τέ­λε­σμα η επέν­δυ­ση των 300 εκατ. ευρώ να οδεύ­ει προς την έκδο­ση της οικο­δο­μι­κής άδειας, κάτι που εκτός απρο­ό­πτου, ανα­μέ­νε­ται να συμ­βεί έως το τέλος του έτους. Σημειω­τέ­ον ότι από το παρα­πά­νω ποσό τα 120 εκατ. ευρώ αφο­ρούν κυρί­ως το κόστος για την από­κτη­ση της έκτα­σης των 22 στρεμ­μά­των και τα υπό­λοι­πα 170 εκατ. ευρώ το κόστος ανέ­γερ­σης.

Εντός του 2020 ανα­μέ­νε­ται να εγκαι­νια­στεί το νέο εμπο­ρι­κό κέντρο που ανα­πτύσ­σει η REDS στην περιο­χή της Κάν­τζας (Κτή­μα Καμπά), σε έκτα­ση συνο­λι­κής επι­φά­νειας 315 στρεμ­μά­των. Σύμ­φω­να με τη διοί­κη­ση της εισηγ­μέ­νης, αυτήν την περί­ο­δο ανα­μέ­νε­ται η έγκρι­ση του πολε­ο­δο­μι­κού σχε­δί­ου για την έκτα­ση, ενώ από τη λήψη των οικο­δο­μι­κών αδειών και μετά θα απαι­τη­θούν τρία χρό­νια έως ότου εγκαι­νια­στεί το κέντρο. Η επέν­δυ­ση ανα­μέ­νε­ται να ανέλ­θει σε 220 εκατ. ευρώ, πιθα­νώς με τη συμ­με­το­χή ξένου στρα­τη­γι­κού επεν­δυ­τή. Συνο­λι­κά ανα­μέ­νε­ται να ανα­πτυ­χθούν 85.000 τ.μ. δομη­μέ­νων επι­φα­νειών, εκ των οποί­ων τα 45.300 τ.μ. θα αφο­ρούν χρή­σεις εμπο­ρί­ου και ανα­ψυ­χής, ενώ επι­πλέ­ον 30.000 τ.μ. θα αφο­ρούν γρα­φεία.

Στο Ελληνικό

Σημα­ντι­κή εμπο­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα προ­βλέ­πε­ται και στο ακί­νη­το του Ελλη­νι­κού, που σχε­διά­ζει να ανα­πλά­σει ο όμι­λος επεν­δυ­τών της Lamda Development, Eagle Hills (Αμπου Ντά­μπι) και Fosun (Κίνα). Στο πλαί­σιο της α΄ φάσης της επέν­δυ­σης, πέραν του μητρο­πο­λι­τι­κού πάρ­κου και των έργων υπο­δο­μής, περι­λαμ­βά­νε­ται και η ανά­πτυ­ξη ενός υπερ­το­πι­κού εμπο­ρι­κού κέντρου, το πρώ­το του είδους στα νότια προ­ά­στια. Εφό­σον ληφθούν οι σχε­τι­κές άδειες τους επό­με­νους μήνες (κάτι μάλ­λον δύσκο­λο στην παρού­σα φάση) εκτι­μά­ται ότι το εν λόγω κέντρο θα είναι σε θέση να λει­τουρ­γή­σει περί το 2021. Πέραν των παρα­πά­νω, η Alpha Bank δρο­μο­λο­γεί την ολο­κλή­ρω­ση του εμπο­ρι­κού κέντρου που είχε ανα­πτύ­ξει η Μπ. Βωβός στον Βοτα­νι­κό, ενώ η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει ξεκι­νή­σει τις δια­δι­κα­σί­ες για την αξιο­ποί­η­ση του παλιού τερ­μα­τι­κού σταθ­μού του ΟΣΕ στον Πει­ραιά, όπου προ­βλέ­πε­ται η ανά­πτυ­ξη εμπο­ρι­κού κέντρου 40.000 τ.μ., μια επέν­δυ­ση που πιθα­νώς να αγγί­ξει τα 70 εκατ. ευρώ.

Οι λόγοι για τη στρο­φή των επεν­δυ­τών προς τα εμπο­ρι­κά κέντρα είναι πολ­λοί. Κατ’ αρχάς, τη στιγ­μή που στο από­γειο της κρί­σης, σε δημο­φι­λείς εμπο­ρι­κές πιά­τσες, τα κενά κατα­στή­μα­τα άγγι­ξαν ακό­μα και το 30%-40% του συνό­λου, και σήμε­ρα βρί­σκο­νται πέριξ του 20%-30% κατά μέσον όρο, στα εμπο­ρι­κά κέντρα οι πλη­ρό­τη­τες κυμαί­νο­νται στα­θε­ρά μετα­ξύ 90%-100%.

Έτσι, στα εμπο­ρι­κά κέντρα, οι τιμές των ενοι­κί­ων δεν μειώ­θη­καν ιδιαί­τε­ρα. Το 2016, μάλι­στα, εκτι­μά­ται ότι αυξή­θη­καν με ετή­σιο ρυθ­μό μεγα­λύ­τε­ρο του 5%. Σύμ­φω­να με στοι­χεία της Eurobank Property Services, το μέσο ενοί­κιο κατα­στή­μα­τος σε εμπο­ρι­κό κέντρο κυμάν­θη­κε μετα­ξύ 35–65 ευρώ/τ.μ. σε μηνιαία βάση για κατα­στή­μα­τα άνω των 100 τ.μ., ενώ για μικρό­τε­ρες επι­φά­νειες, το κόστος ενοι­κί­α­σης κυμάν­θη­κε από 60 έως 100 ευρώ/τ.μ.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας