Εχθροί της Εθνικής Ενότητας

2
256

Πρά­κτο­ρας του Συστή­μα­τος, προ­δό­της ή απλά αφε­λής ο ιδιο­κτή­της του εικο­νι­ζό­με­νου οχή­μα­τος που φέρει αυτο­κόλ­λη­το με τη σημαία της “ανε­ξάρ­τη­της” Κρή­της; Εθε­ά­θη στην Καλ­λι­θέα…

Αν ζού­σα­με σε ένα κρά­τος στο οποίο εφαρ­μό­ζο­νται οι νόμοι, ο εν λόγω ιδιο­κτή­της του οχή­μα­τος θα έπρε­πε να είχε συλ­λη­φθεί και δικα­στεί με την κατη­γο­ρία της εσχά­της προ­δο­σί­ας. Όμως στην Ελλά­δα του ΣΥΡΙΖΑ η προ­δο­σία βαφτί­ζε­ται “ελευ­θε­ρία λόγου”, ειδι­κά όταν αυτή εξυ­πη­ρε­τεί πάγιες βλέ­ψεις του Ισρα­ήλ, που επο­φθαλ­μιά τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές της (π.χ. υδρο­γο­νάν­θρα­κες).

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

2 ΣΧΟΛΙΑ

    • Οι πινα­κί­δες απο­τε­λούν “προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να” και απα­γο­ρεύ­ε­ται η δημο­σί­ευ­σή τους. Η φωτο­γρα­φία όμως, αν ζητη­θεί, είναι στην διά­θε­ση των αρχών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας