ΕΕ: Κατά της θανατικής ποινής στη Τουρκία …όχι όμως στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ

1
32
Κόκκινη γραμμή για την ΕΕ η επαναφορά της θανατικής ποινής στην Τουρκία

H Τουρ­κία δεν έχει θέση στην Ευρώ­πη αν επα­να­φέ­ρει τη θανα­τι­κή ποι­νή …δήλω­σαν οι πεφω­τι­σμέ­νοι Ευρω­παί­οι. Αντί­θε­τα το Ισρα­ήλ μπο­ρεί να συμ­με­τέ­χει σε όλες τις Ευρω­παϊ­κές διορ­γα­νώ­σεις …παρό­λο που ήδη ψήφι­σε την επι­βο­λή θανα­τι­κής ποι­νής σε «τρο­μο­κρά­τες»…

Στο Ισρα­ήλ άλλω­στε …όποιος ξυπό­λυ­τος κρα­τά­ει απει­λη­τι­κά ένα κου­τά­λι της σού­πας μπρο­στά σε έναν πάνο­πλο Ισραη­λι­νό με αλε­ξί­σφαι­ρο …εκτε­λεί­ται επί τόπου με μια σφαί­ρα στο κεφά­λι… χωρίς δεύ­τε­ρη σκέ­ψη.

Και στις ΗΠΑ εξα­κο­λου­θεί να υπάρ­χει η θανα­τι­κή ποι­νή αλλά η Ευρώ­πη εκτε­λεί τις δια­τα­γές που έρχο­νται από τα Κέντρα Απο­φά­σε­ων της Αμε­ρι­κής (βλέ­πε CFR) …και τα οποία δεν ελέγ­χο­νται ακρι­βώς από …βέρους Αμε­ρι­κα­νούς.

Η Αμε­ρι­κή ξεκι­νά­ει πολέ­μους όπου δια­τα­χθεί από τους τοκο­γλύ­φους κι όπου το επι­βάλ­λουν τα συμ­φέ­ρο­ντα του Ισρα­ήλ.

Στο παρα­πά­νω βίντεο η κα. Κλί­ντον είναι ξεκά­θα­ρη για το ποιος δίνει τις εντο­λές.

Πηγή: news.in.gr

Πηγή: thepressproject.gr

Πηγή: cfr.org

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας