Εφορία: 6.367.600 ευρώ πρόστιμο σε σουβλατζίδικο στα Χανιά

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
9

Αστρο­νο­μι­κό πρό­στι­μο ύψους 6.367.600 ευρώ, επέ­βα­λε η Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημό­σιων Εσό­δων σε επι­χεί­ρη­ση εστί­α­σης στα Χανιά, καθώς από τους ελέγ­χους δια­πι­στώ­θη­κε μη έκδο­ση λια­νι­κών απο­δεί­ξε­ων.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως γρά­φει το zarpanews.gr, σε ελέγ­χους της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων, δια­πι­στώ­θη­κε ότι η επι­χεί­ρη­ση δεν είχε εκδώ­σει του­λά­χι­στον 15.919 απο­δεί­ξεις, με τους υπο­λο­γι­σμούς να καθο­ρί­ζουν την «καθα­ρή αξία» στα 70.743,34 ευρώ και το ΦΠΑ στα 15.141,56 ευρώ, σύνο­λο δηλα­δή, 85.884,90 ευρώ.

Η Αρχή ανα­φέ­ρει ότι η επι­χεί­ρη­ση είχε υπο­πέ­σει άλλες δύο φορές σε παρό­μοιες παρα­βά­σεις, και κατα­λή­γει σε ένα πρώ­το δια­πι­στω­τι­κό πρό­στι­μο-μαμούθ των 6.367.600.

Επι­ση­μαί­νε­ται πάντως πως αυτό δεν είναι το ορι­στι­κό πρό­στι­μο αφού ο φορο­λο­γού­με­νος μπο­ρεί να κατα­θέ­σει παρα­στα­τι­κά ως δικαιο­λο­γη­τι­κά καθώς και να επι­δεί­ξει μια συμ­μόρ­φω­ση, ως προς τις υπο­δεί­ξεις των ελεγ­κτι­κών μηχα­νι­σμών και τελι­κά το πρό­στι­μο να μειω­θεί κατά πολύ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας